Bakgrund

Den 17 oktober 2016 trädde Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA-förordningen) ikraft. FCA-förordningen syftar till att förbättra möjligheterna till framåtblickande gränsöverskridande handel i den europeiska marknaden.

Systemansvariga för överföringssystem vid en elområdesgräns ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter, såvida inte de behöriga tillsynsmyndigheterna för elområdesgränsen har antagit samordnade beslut om att inte utfärda långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen (artikel 30.1 FCA-förordningen).

Beslut ska grundas på en bedömning som ska fastställa huruvida förhandsmarknaden ger tillräckliga möjligheter till risksäkring i de berörda elområdena. Med berörda elområden avses de elområden vid vardera sidan av elområdesgränsen ifråga.

Om bedömningen visar att det finns otillräckliga möjligheter till risksäkring i ett eller flera elområden ska de behöriga tillsynsmyndigheterna begära att de berörda systemansvariga för överföringssystemen (artikel 30.5 FCA-förordningen)

a) Utfärdar långsiktiga överföringsrättigheter, eller

b) Säkerställer att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion.

Ei ska fatta samordnade beslut med behörig tillsynsmyndighet vid respektive elområdesgräns om att det antingen ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter eller att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter (artikel 30.1 FCA-förordningen).

De elområdesgränser som FCA-förordningen tar sikte på är de elområdesgränser som gränsar till andra länders elområden och endast de elområden som avser de länder som ska tillämpa förordningen och ingår i en kapacitetsberäkningsregion. I FCA-förordningen ska kapacitetsberäkningsregionerna vara de som fastställs i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2015/1222 (artikel 8 FCA-förordningen).

Ei har fattat sex beslut rörande elområdesgränserna DK1-SE3 (Danmark och Sverige), DK2-SE4 (Danmark och Sverige), FI-SE1 (Finland och Sverige), FI-SE3 (Finland och Sverige) och PL-SE4 (Polen och Sverige) samt LT-SE4 (Litauen och Sverige) under FCA-förordningen.

Här kan du ladda ner besluten:

Här nedan kan du även ta del förordningen och information från hearings om kommissionsriktlinjen FCA.

Den 10 maj 2016 höll NordREG en gemensam nordisk hearing för att inhämta marknadsaktörernas synpunkter kring THEMA/Hagmans studie om åtgärder för att stärka den nordiska finansiella marknaden.

Den 20 april 2015 höll NordREG en gemensam nordisk hearing om FCA (Forward Capacity Allocation). Vill du ta del av minnesanteckningar samt presentationerna i efterhand hittar du dem på NordREGs webbplats.

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Forward Capacity Allocation (FCA)