Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:55:06

Nätkoncessionsgräns för område behöver ändras

Nätkoncessionsgränser för område kan ibland behöva ändras. Ansökan om gränsändring för område skickas till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Ett behov av gränsändring kan till exempel uppstå om en gräns visar sig bli opraktisk när man ska ansluta en ny anläggning.

Ansökan om gränsändring för område ska innehålla

  • En ansökan om gränsändring ska vara undertecknad av alla berörda elnätsföretag.
  • Till ansökan ska en karta som är i skala 1:50 000 bifogas. Gäller ansökan en kort sträcka och en skala på 1:50 000 inte tydligt visar ändringen, så bifoga även en mer inzoomad karta där ändringen tydligt framgår. Om gränsen istället är lång och fler än två kartor i skala 1:50 000 behövs, ska även en översiktskarta som visar hela gränsen bifogas. Av kartan ska även anläggningsnumren framgå för de nätkoncessioner för område som gränsen ska justeras mellan.
  • Det ska framgå om någon kund eller anläggningsdel kommer behöva byta nätföretag på grund av gränsändringen.
  • Till ansökan ska en GIS-fil (exempelvis Shape eller DWG) bifogas som visar den gräns man ansöker om.

Om gränsen ändras kan en eller flera intäktsramar behöva fördelas

Vid frågor om intäktsramar, kontakta Ei. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL