Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:38:36

Undantagen i IKN-förordningen

På eller inom en byggnad

Ett internt nät som är beläget på eller inom en byggnad kräver inte nätkoncession enligt 5 § IKN-förordningen. Det innebär till exempel att ledningarna som finns inne i ett bostadshus (som går till eluttagen) normalt inte kräver nätkoncession.

Detta undantag är enkelt att förstå eftersom en byggnad i stort sett alltid är väl avgränsad, men i vissa fall har begreppet byggnad varit svårtolkat. Se nedan om tredimensionella fastigheter, kulvertar och ledningsnät under byggnad samt loftgångar.

Tredimensionella fastigheter

En tredimensionell fastighet kan vara under eller ovanför marken. Garage under jord och ägarlägenheter är exempel på tredimensionella fastigheter.

Mark- och miljödomstolen har i mål nr M 6582-17 Pdf, 1.3 MB. ansett att ett internt nät i en byggnad på cirka 3 hektar bestående av nio byggnadssektioner, underjordiska garageplan och serviceplan i två våningar hade en alltför stor utbredning. Domstolen ansåg att det var överföring av el för någon annans räkning i en omfattning som inte rimligen ska godtas. Domstolen ansåg att den aktuella byggnaden inte utgjorde en byggnad i den mening som avses i 5 § IKN-förordningen.

Två fastigheter var sammanbundna med ett garage och delade grundplatta. Ei bedömde att 5 § IKN-förordningen var uppfylld. Att det var en fastighetsgräns i garaget hade i detta sammanhang inte någon betydelse. Se Ei:s beslut i ärende 2017–102820 Pdf, 173.3 kB. och tillhörande karta till 2017-102820 Pdf, 226.7 kB..

Flerbostadshus på ett gemensamt garage räknas till en byggnad om varje husdel har en egen ingång till det gemensamma garaget. Se Ei:s beslut i ärende 2014–102372 Pdf, 6.2 MB..

Kulvertar och ledningsnät under byggnad

Ledningsnätet i kulvert belägen inom byggnadskonstruktionen i källarplan bedömdes överföra el inom byggnaden och var därmed undantagen från kravet på nätkoncession. Se Ei:s beslut i ärende 2017–102737 Pdf, 170.1 kB. och tillhörande karta till 2017-102737 Pdf, 64.3 kB..

Flerbostadshus som länkas samman med kulvertar till för att sammanbinda ledningar mellan bostadshus inte tillräckligt för att byggnaderna tillsammans ska utgöra en byggnad. Se Ei:s beslut i ärende 2016–102623 Pdf, 2 MB..

Undantaget gäller inte om elnätet eller elledningen endast ligger under byggnaden. Se Ei:s beslut i ärende 2015–103889 Pdf, 7.9 MB. .

Loftgångar

Loftgångar mellan två byggnader är inte tillräckligt för att utgöra en byggnad. Loftgångarna är endast till för transport/förflyttning mellan delarna och kan därför inte anses sammanbinda delarna med lägenheter till en byggnad. Se Ei:s ärendenummer 2020–103614 Pdf, 194.3 kB. och tillhörande ritning till 2020-103614 Pdf, 16.3 MB..

Läs även om överföring av el för någon annans räkning 24 § 5.

Anläggningar och byggnader i omedelbar närhet till ett bostadshus

Ett internt nät som är till för att föra över el från en bostadsbyggnad till en anläggning eller en byggnad som inte är avsedd som bostadshus, kräver inte nätkoncession enligt 6 § IKN-förordningen om byggnaden eller anläggningen ligger i omedelbar närhet till bostadshuset.

Det är möjligt att överföra el i båda riktningarna, från exempelvis ett garage till ett bostadshus. Se Ei:s beslut 2019–101363 Pdf, 244.1 kB. och tillhörande karta till 2019-101363 Pdf, 460.7 kB..

Exempel som nämns i förordningsmotiven på byggnader som inte är till för bostadsändamål är garage, fristående tvättstugor, förrådshus, vedbodar och redskapsskjul. Se i förordningsmotiven (Fm 2007:1 s. 15 och 50 Länk till annan webbplats.).

Det kan även vara byggnader med teknikrum och gemensamhetslokaler.

Anläggningar kan vara till exempel motorvärmare och laddstolpar.

Undantaget benämns även ”gårdsundantaget” vilket avser området närmast omkring ett bostadshus. Det kan både vara ett flerbostadshus eller enfamiljshus. Se mark- och miljödomstolens dom i mål nr M 6627–20 Pdf, 1.8 MB..

Allmänna vägar är begränsande för nätets utbredning, se Mark- och miljödomstolen i Nackas dom i mål nr M 1302–16 Pdf, 215.8 kB..

Ledningar för överföring av el mellan bostadsbyggnader är inte tillåtet om det inte är delning av el. Undantaget för delning av el finns i 22 c § i IKN-förordningen. Att det inte är tillåtet med överföring av el mellan bostadsbyggnader framgår av mark- och miljödomstolen i Nackas dom i mål nr M 4947–13 Pdf, 949.2 kB.. I vissa fall uppstår frågan om det är en byggnad för bostadsändamål eller inte. Ei har i ärende 2020–103879 Pdf, 267.2 kB. ansett att en byggnad till för gemensamhetslokal där möjlighet fanns till övernattning inte är en bostadsbyggnad.

Om en ledning sträcker sig över flera fastigheter behöver dessa fastigheter ha identiska ägarförhållanden för att kunna omfattas av undantag enligt 6 § IKN-förordningen. Området för ledningens sträckning, i omedelbar närhet till bostadshuset, ska enligt Ei:s praxis vara i samma innehavares hand.

Inhägnat område

Ett internt nät som ligger inom ett inhägnat område som är avsett för innehavarens egen räkning och dit allmänheten inte har tillträde kräver inte nätkoncession enligt 7 § IKN-förordningen. Dessa ledningar får inte gå utanför det enskilda inhägnade området, som exempelvis en anslutningsledning som går till en anslutningspunkt utanför inhägnaden.

Ett internt nät som omfattas av 7 § IKN-förordningen kan omfattas av flera undantag, exempelvis 8 § IKN-förordningen. Till exempel kan en innehavare av ett område för industrianläggning vilja skydda sin anläggning, varför anläggningen hägnas in.

Med undantaget menas inte tomtmark, även om den kan vara inhägnad, se Mark- och miljödomstolen i Nackas dom i mål nr M 4947–13 Pdf, 949.2 kB..

Område för industrianläggning

Ett internt nät som ligger inom ett område för industrianläggning kräver inte nätkoncession enligt 8 § IKN-förordningen, även om det går en allmän väg eller järnväg genom området.

Området för en industrianläggning behöver inte vara inom en och samma fastighet. Äger inte nätinnehavaren en fastighet behöver det finnas rådighet över fastigheten, exempelvis genom nyttjanderättsavtal. Se Ei:s beslut i ärende 2021–100237 Länk till annan webbplats..

Gruvverksamhet är speciellt avseende område för industrianläggning, gruvverksamhet är starkt knutet till den mark där utvinningsbara fyndigheter finns och kan ta ett stort område i anspråk. Se Ei:s beslut i ärende 2019–102657 Pdf, 310.9 kB..

Huvudregeln är att det ska vara en och samma verksamhetsutövare för hela området. Om flera verksamheter bedrivs av olika företag sker inte överföringen för egen räkning. Det är i vissa situationer möjligt att överföra el för någon annans räkning inom området för en industrianläggning.

Det är möjligt att uppdra någon annan att ansvara för driften av det interna nätet enligt 3 § IKN-förordningen.

Läs även om överföring av el för någon annans räkning 24 § 2.

Allmän eller enskild institution

Ett internt nät inom ett område för en institution kräver inte nätkoncession enligt 9 § IKN-förordningen. En institution är en eller flera byggnader som används för vård, undervisning, forskning eller annan liknande verksamhet. Exempel på institutioner är sjukhus, skolor, universitet och inrättningar som drivs inom kriminalvårdens ram.

Ett särskilt boende för äldre med omvårdnadsbehov samt personer med demenssjukdom är en institution. Se Ei:s beslut i ärende 2019–102844 Pdf, 1.4 MB..

Undantaget gäller även ledningar mellan delar av ett område för en institution, vilka skiljs åt endast av en trafikled. Mark- och miljödomstolen har i mål nr M 325–21 ansett att flera bilvägar, ett spårvägsspår samt en å med ett anslutande grönområde inte ryms inom begreppet ”en trafikled”.

Ett parkeringshus för personal, patienter och besökande till ett sjukhus har ansetts vara beläget inom området för en institution eftersom byggnaden är en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Se även här mål nr M 325–21 Pdf, 7 MB. och särskilt Ei:s motivering beslut i ärende 2020–101812 Pdf, 449 kB..

I Ei:s beslut i ärende 2018–102570 Pdf, 256.7 kB. och tillhörande karta till 2018-102570 Pdf, 151.7 kB. bedömdes bedömdes att två olika skolor inom ett väl sammanhållet område tillsammans utgjorde en institutionell enhet och därför kunde undantas enligt 9 § IKN-förordningen. Det var av stor vikt för Ei:s bedömning att skolorna hade en gemensam huvudman och att det interna nätet uppfyllde syftet med undantaget.

Flygplats

Ett internt nät inom en flygplats kräver inte nätkoncession enligt 10 § IKN-förordningen.
Privata flygplatser omfattas inte av undantaget, om de inte har godkänts för allmänt nyttjande eller används för något statligt ändamål.

I Ei:s beslut i ärende 2013–100645 Pdf, 4.4 MB. bedömde Ei att ett flygplatsområde inte får vara för stort och innefatta för många olika typer av verksamheter om undantaget i 10 § IKN-förordningen ska vara tillämpligt.

Läs även om överföring av el för någon annans räkning 24 § 3.

Byggarbetsplats

Ett internt nät inom en byggarbetsplats och andra tillfälliga arbetsplatser kräver inte nätkoncession enligt 11 § IKN-förordningen.

Ledningar som behöver dras fram för till exempel byggmaskiner kräver inte nätkoncession. Undantaget gäller både för stora byggarbetsplatser med många inblandade entreprenörer och för den som själv bygger ett hus.

Jordbruksfastighet

Ett internt lågspänningsnät inom en jordbruksfastighet kräver inte nätkoncession enligt 12 § IKN-förordningen. Det gäller även om det interna nätet ligger utanför jordbruksfastigheten om det är till för att driva jordbruket.

När det gäller interna nät inom jordbruksfastigheter så spelar det ingen roll om det interna nätet har en väldigt stor utbredning. När det gäller andra typer av områden får inte ett internt nät vara för stort (till exempel när det gäller bostadshus eller flygplats).

Läs även om överföring av el för någon annans räkning 24 § 4.

Totalförsvarets elnät

Ett internt nät för högst 40 kV spänning som ligger inom ett område som totalförsvaret använder för anläggningar som ska hållas hemliga kräver inte nätkoncession enligt 14 § IKN-förordningen.

Undantaget hindrar att uppgifter om det militära och civila försvarets hemliga anläggningar avslöjas av att elnäten kräver nätkoncession.

Idrotts- och fritidsanläggning

Ett internt nät inom en idrottsplats, campingplats, nöjespark eller liknande områden för fritidsverksamhet kräver inte nätkoncession enligt 16 § IKN-förordningen.

Undantaget gäller områden dit allmänheten har tillträde. Det kan till exempel vara ett evenemangsområde, se Ei:s beslut i ärende 2020–102335 Pdf, 268.6 kB. och tillhörande karta till 2020-102335. Pdf, 268.6 kB.

Observera att undantaget inte gäller för skidanläggningar, förutom om skidanläggningen har ett elnät som använts utan nätkoncession sedan före den 1 juni 2007.

Läs även om överföring av el för någon annans räkning 24 § 1 och 6.

Båtklubb, marina, gästhamn och liknande anläggningar

Ett internt nät inom området för en båtklubb, marina, gästhamn, vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar eller liknande anläggningar för båtar kräver inte nätkoncession enligt 17 § IKN-förordningen.

Läs även om överföring av el för någon annans räkning 24 § 7.

Begravningsplats

Ett internt nät inom en begravningsplats kräver inte nätkoncession enligt 18 § IKN-förordningen. Undantaget gäller inte bara för kyrkogårdar utan för alla typer av begravningsplatser.

Handelsträdgård

Ett internt nät inom en handelsträdgård kräver inte nätkoncession enligt 19 § IKN-förordningen.

Vissa typer av interna nät

Telekommunikationssystem

Ett internt nät som utgör del av ett telekommunikationssystem kräver inte nätkoncession enligt 20 § IKN-förordningen. Det spelar ingen roll för det här undantaget vilket område det gäller, utan det viktiga är just att det rör sig om ett telekommunikationssystem.

Signalsystem

Ett internt lågspänningsnät som uteslutande används för signal-, manöver- eller mätändamål kräver inte nätkoncession enligt 21 § IKN-förordningen.

Belysningsanläggning

Ett internt nät som uteslutande är till för att driva belysningsanläggningar kräver inte nätkoncession enligt 22 § IKN-förordningen. Undantaget gäller exempelvis för elljusspår för löpning och skidåkning samt vid skridskobanor.

Anläggningar för produktion av el

Vissa anläggningar för produktion av el kräver inte nätkoncession enligt 22 a § IKN-förordningen.

Bestämmelsen har genomgått förändringar och den nya bestämmelsen har från och med januari 2022 ersatt det tidigare kravet om en funktionell enhet. När produktionsundantaget infördes ställde sig regeringen även öppen till framtida tekniker för elproduktion till exempel för solcellsanläggningar (prop. 2009/10:51 s. 16 Länk till annan webbplats.).

Solcellspark

En solcellspark, beståendes av flera solcellspaneler, utgör flera anläggningar för produktion av el. Se Ei:s beslut den 3 oktober 2023 i ärende 2022-101635 Länk till annan webbplats..

Hybridpark

Ett ledningsnät kan förbinda flera olika typer av anläggningar för produktion av el. Exempel på så en kallade hybridpark är sammankopplingen av vindkraftverk och batterianläggningar, se Ei:s beslut i ärende den 20 oktober i ärende 2022-100405 Länk till annan webbplats..

Läs även om överföring av el för någon annans räkning 24 § 8.

Flera anläggningar för produktion av el

När det gäller flera anläggningar för produktion av el är vissa undantagna nätkoncession enligt 22 a § 1 a IKN-förordningen.

Undantaget tar sikte på anläggningar för produktion av el samt för inmatning av el till en gemensam punkt till elnätet.

Ett område som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken för en verksamhet som avses i 21 kap. 13–15 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats. ska anses vara ett sådant avgränsat område som avses i första stycket 1 a eller 1 b i 22 a § andra stycket IKN-förordningen.

Det innebär att flera anläggningar för produktion av el inom ett område som har en gemensam anslutning till elnätet och som har ett miljötillstånd (ska anses vara ett avgränsat område) får byggas och användas utan nätkoncession. Bestämmelserna i 21 kap. 13–15 §§ miljöprövningsförordningen gäller för vindkraft. Att miljötillstånd har en avgörande betydelse i bedömningen av produktionsundantaget, för vindkraft, enligt bestämmelsen är för Ei inte obetydliga fakta i bedömningen av produktionsundantaget vad gäller andra energislag än för vindkraft i det fallet ett miljötillstånd finns beslutat.

En energilagringsanläggning som har till syfte att all el som lagras återigen ska matas in i en punkt på det ordinarie överföringsnätet utgör en anläggning för produktion av el i den mening som avses i 22 a § IKN-förordningen. Se Ei:s beslut den 13 oktober 2022 i ärende 2022–100440 Länk till annan webbplats..

En anläggning som producerar vätgas som ska levereras till andra slutanvändare - för andra ändamål än att mata in el på en gemensam punkt till det allmänna elnätet - utgör inte en anläggning för produktion av el i den mening som avses i 22 a § IKN-förordningen. Se Ei:s beslut den 8 juni 2023 i ärende 2022-100105 Länk till annan webbplats..

Anslutningsledning

Vissa anslutningsledningar kräver inte nätkoncession enligt 22 a § 1 b IKN-förordningen. Undantaget omfattar en anslutningsledning från flera anläggningar för produktion av el till en gemensam anslutning till elnätet förutsatt att anslutningsledningen är kort.

Lokalkraft

Vissa elledningar som används överföring av lokalkraft kräver inte nätkoncession enligt 22 a § 2 IKN-förordningen. Undantaget omfattar ledningar som används för överföring av lokalkraft mellan närliggande produktions- och överföringsanläggningar. Exempel är utrustning för mätning, övervakning och reglering.

Tillgodose elbehovet hos fordon

Undantaget i 22 b § 1 IKN-förordningen är avgränsat till ett internt nät som huvudsakligen är till för fordons elbehov.

Det kan vara ledningar till laddningspunkter för elfordon som personbilar, bussar och lastbilar men också till för elektrifiering av fordon via elvägar. Det är ledningar som används antingen för överföring av el till den icke spårbundna trafiken eller till den spårbundna trafiken som, järnväg, tunnelbana, spårväg.

Ett internt nät som har till syfte att i huvudsak tillgodose elbehovet hos fordon kan kopplas samman med en byggnad. Det finns inte något krav på att ett internt nät måste ha en egen anslutning till ett nät med stöd av nätkoncession för att omfattas av undantag enligt 22 b § 1. IKN-förordningen. Se Mark- och miljööverdomstolens domar den 5 december 2023 i mål M 494-23 Pdf, 119.6 kB. och M 5338-23 Pdf, 1.7 MB..

Överföring av el till laddningspunkter för publik laddning kan anses ske för egen räkning. Det förutsätter att det är samma innehavare av elnätsabonnemanget, ledningsnätet och de laddningspunkter som används för att tillhandahålla tjänsten att tillgodose elbehovet hos fordon till allmänheten. Se Ei:s beslut i ärende 2023-100774. Länk till annan webbplats.

Läs även om överföring av el för någon annans räkning 24 § 9.

Tillgodose elbehovet för en trafikled eller en kommunal väg med tillhörande anläggningar

Undantaget i 22 b § 2 IKN-förordningen omfattar ledningar som dras inom eller i omedelbar närhet till en trafikled.

En trafikled är enligt 2 kap. 66 § ellagen området för en allmän väg, enskild väg som hålls öppen för trafik, järnväg, tunnelbana, spårväg eller kanal eller annan sådan vattentrafikled. Trafikleder har behov av tillförsel av el för olika ändamål som belysning, trafikljus, ledningar för spårtrafik, bommar vid järnvägsövergångar, slussar och fyrbelysning.

Tillhörande anläggningar till trafikled

I ett beslut som Ei har fattat finns vägledning om vad som inte utgör en tillhörande anläggning till en trafikled. En ledning för reservkraftmatning från tunnelbanans elnät till en bussterminal omfattades inte av undantag från kravet på nätkoncession.

Ei bedömde att en bussterminal inte var en tillhörande anläggning till tunnelbanan och var inte heller en del av området för tunnelbanan. Vad gäller tillhörande anläggningar omfattades därför inte reservkraftledningen av undantaget i 22 b § 2 IKN-förordningen. Se Ei:s beslut i ärende 2018–102083 Länk till annan webbplats..

Läs även om överföring av el för någon annans räkning 24 § 9.

Delning av el från en anläggning för produktion eller lagring

Undantaget i 22 c § IKN-förordningen innebär att det inte krävs nätkoncession för ett markförlagt och internt lågspänningsnät för överföring av el från en produktions- eller lagringsanläggning, där delning av el antingen sker inom nätinnehavarens fastighet eller mellan fastigheter. Produktions- eller lagringsanläggningen måste vara direkt ansluten till det interna lågspänningsnätet.

Läs även om överföring av el för någon annans räkning 24 § 10.

Inom nätinnehavarens fastighet

Är ledningen eller ledningsnätet inom nätinnehavarens fastighet, krävs det endast en anslutning till överliggande nät, oavsett vilken typ av byggnader och anläggningar som försörjs av ledningen eller ledningsnätet enligt 22 c § 1 IKN-förordningen. Se Ei:s beslut i ärende 2021-100077 Länk till annan webbplats. och 2021-102991 Länk till annan webbplats..

Mellan byggnader och anläggningar på olika fastigheter

Lågspänningsnätet behöver inte vara begränsat till en egen fastighet, men får endast utgöra ett komplement till det koncessionerade nätet (se SOU 2019:30 s. 88) Länk till annan webbplats..

En förutsättning enligt 22 c § 2 IKN-förordningen är att byggnader och anläggningar som kopplas samman, i det interna lågspänningsnätet, var för sig även har en anslutning till en ledning eller ett ledningsnät som används med stöd av nätkoncession. Sträcker sig ledningen eller ledningsnätet mellan flera fastigheter krävs det att de byggnader och anläggningar som ska kopplas samman inom respektive fastighet med det gemensamma nätet för att ta del av den producerade elen har en egen anslutning per fastighet. Se Ei:s beslut i ärende 2022-102030 Länk till annan webbplats. och 2022-102949 Länk till annan webbplats..

Ledningen eller ledningsnätet kan även korsa en mellanliggande fastighet som inte har anläggningar eller byggnader som försörjs med el från den aktuella ledningen eller ledningsnätet. Se Ei:s beslut i ärende 2021–102077 Länk till annan webbplats.

Läs även om överföring av el för någon annans räkning 24 § 10.

Övergångsbestämmelser

Innehavaren av ett elnät

  • inom kolonistugeområden
  • som överför el inom hotell-, konferens- och skidanläggningar, och
  • som överför el till flerfamiljshus

som den 1 juni 2007 används utan stöd av nätkoncession får även därefter använda nätet utan stöd av nätkoncession. Om överföring av el på ett sådant elnät som avses i 24 § 4 den 1 juni 2007 sker för någon annans räkning utanför den berörda jordbruksfastigheten får denna överföring även därefter äga rum.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL