Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-06 03:06:32

Ledning som påverkar ett område där rennäring bedrivs

När en kraftledning berör områden som påverkar rennäringen, eller ett riksintresse för rennäringen, ska området skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra möjligheten att bedriva rennäring.

Om ledningen ska anläggas där rennäring bedrivs ska den sökande beskriva hur verksamheten påverkar rennäringens bedrivande i sin ansökan om nätkoncession för linje, vanligtvis i miljökonsekvensbeskrivningen.

Det är också viktigt att berörda samebyar involveras tidigt i ärendeprocessen, innan eller under samrådet.

Mer information om vikten av korrekta samråd hittar du här.

Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket (3 kap. 5 § miljöbalken Länk till annan webbplats.)

Om ledningen berör rennäring ska ansökan innehålla

Du som ansöker behöver redogöra för vilka konsekvenser ledningen kan få för rennäringen i området, samt beskriva vilka åtgärder som kan vidtas för att minska den negativa påverkan.

Ansökan bör bland annat innehålla:

  • en redogörelse av berörda riksintressen för rennäringen och hur de påverkas.
  • en redogörelse av berörda samebyar och en beskrivning av hur, när och var renskötsel bedrivs i det aktuella området samt vilken funktion området har för rennäringen.
  • en bedömning av kumulativa, permanenta och tillfälliga effekter av verksamheten.
  • era förslag på åtgärder för att minimera negativ påverkan på rennäringen

Enklast är att ansöka via vår e-tjänst Dinkel som används vid ansökan om linjekoncession.

Här kan du läsa mer om vår e-tjänst Dinkel. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL