Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:59:33

Elöverföringens kvalitet

I ellagen (1997:857) finns en bestämmelse om att elöverföringen ska vara av god kvalitet. Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsyns­ansvaret över att elöverföringen till kunder (hushåll och företag) sker utan för många oaviserade elavbrott och störningar i spänningsnivån.

Kvalitetskraven ska vara uppfyllda

I ellagen styr kraven främst mot att miniminivåer på kvaliteten för enskilda kunder ska upprätthållas. I Ei:s kvalitetsföreskrifter ställs ytterligare krav som ska vara uppfyllda för att överföringen till en kund ska anses vara av god kvalitet.

Illustration som visar vad som ingår i leveranskvalitet. Att det är både leveranssäkerhet och spänningskvalitet.

Ei delar upp begreppet leveranskvalitet i leveranssäkerhet och spänningskvalitet. Med leveranssäkerhet menas att el överförs till användarna utan avbrott. Med spänningskvalitet menas hur spänningen varierar och innefattar alla störningar i spänningen vid en leveranspunkt förutom avbrott.

I Ei:s kvalitetsföreskrifter ställs bland annat krav på maximalt antal avbrott som får förekomma per år, trädsäkring för ledningar i elnätet samt spänningskvalitet. I kvalitetsföreskrifterna finns också utökade krav för högre lastnivåer (undantag för elproduktionsanläggningar och energilageranläggningar samt, under vissa förutsättningar, för gränspunkter).

Det finns möjlighet att söka om undantag hos Ei från kvalitetsföreskrifterna och även från funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen.

Här hittar du gällande lagar och regler.

Nya kvalitetsföreskrifter trädde i kraft 1 januari 2024

De nya kvalitetsföreskrifterna, EIFS 2023:3, ersatte den 1 januari 2024 de tidigare kvalitetsföreskrifterna, EIFS 2013:1.

Orsaken till att nya kvalitetsföreskrifter togs fram är bland annat att fler nyanslutningar nekas anslutning. Ei införde därför bättre möjligheter till undantag från föreskrifterna och funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen. Ytterligare en anledning är en anpassning till nya förutsättningar, till exempel uppdaterad europeisk standard för spänningskvalitet.

I samband med revideringen lät Ei företaget DNV GL genomföra en utredning om krav på spänningskvalitet och en tilläggsrapport med fokus på spänningsövertoner, kortvarig spänningssänkning och spänningshöjning, samt nya förslag på krav för flimmer.

Ei lät även företaget Sweco genomföra en utredning om hur undantag lämpligen bör utformas från ellagens funktionskrav samt hur undantag lämpligen bör utformas från funktionskravet för vissa lastintervaller i kvalitetsföreskrifterna.

Ei:s tillsyn av leveranskvaliteten i elnäten

Ei:s tillsyn inriktas i första hand på sådana områden där myndigheten uppmärksammat brister i hur regelverket följs och där tillsyn är av stor betydelse för att åstadkomma en väl fungerande elmarknad och säker tillgång på el. Bland annat prioriterar vi tillsyn av nya regler för att säkerställa att de efterlevs.

Här kan du läsa mer om Ei:s tillsyn

Indikationsstyrd (händelsestyrd) tillsyn

Indikationsstyrd tillsyn är tillsyn som Ei inleder till följd av att det kommit in ett klagomål eller en anmälan, exempelvis om bristande spänningskvalitet eller leveranssäkerhet. Vi gör en individuell bedömning av varje enskilt fall och avgör om det är aktuellt att inleda tillsyn eller inte.

Här kan du läsa mer om anmälan till Ei.

Planlagd tillsyn

Planlagd tillsyn av leveranssäkerheten bedriver vi utifrån de avbrottsdata som elnätsföretagen varje år rapporterar in till oss.

Elnätsföretag med kunder som haft fler än 11 långa oaviserade avbrott eller avbrott som överstigit 24 timmar under föregående kalenderår väljs ut för tillsyn. De elnätsföretag som väljs ut för tillsyn föreläggs att redogöra för orsakerna till avbrotten, vilka åtgärder som vidtagits med anledning av avbrotten samt när åtgärderna ska vara slutförda. Varje år publicerar vi en promemoria med slutsatser om årets tillsyn av leveranssäkerheten.

PM om Ei:s tillsyn av leveranssäkerheten i elnäten

Planlagd tillsyn av spänningskvaliteten i elnäten följer en modell där samtliga elnätsföretag någon gång under 5-årsperioden 2021–2025 föreläggs att lämna in uppgifter till Ei.

Elnätsföretagen lämnar då uppgifter om klagomål som de fått in under de 6 föregående åren och orsaken till eventuella fel som givit upphov till klagomålen och var i näten som de eventuella felen har uppkommit. Elnätsföretagen lämnar även in uppgifter om hur de arbetar för att främja god spänningskvalitet i elnätet på både kort och lång sikt.

Varje år publicerar Ei en promemoria med slutsatser om årets tillsyn inom spänningskvalitet. Promemorian ger en bild av hur spänningskvaliteten ser ut i de utvalda elnätsföretagens elnät. Den kan även användas som stöd för elnätsföretag som arbetar proaktivt med att förbättra spänningskvaliteten i det egna elnätet.

PM om Ei:s tillsyn av spänningskvalitet i elnäten

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL