Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:23:30

Ekonomiska uppgifter - naturgas

Här finns statistik om gasnätsföretagens ekonomi. Statistiken baseras på de uppgifter som rapporterats in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Årsrapportens ekonomiska uppgifter består av resultaträkning och balansräkning.

Varje år rapporterar Sveriges gasnätsföretag in ekonomiska uppgifter om sin verksamhet till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei sammanställer och publicerar sedan uppgifterna från företagens årsrapporter.

Samtliga gasnätföretags ekonomiska uppgifter för åren 2017–2022 återfinns i statistikfilerna.

I filen Balansräkning tillgångar återfinns uppgifter om företagens tillgångar. I Balansräkning skulder och eget kapital återfinns uppgifter om företagens eget kapital, avsättningar, kortfristiga och långfristiga skulder med mera.

Resultaträkning är den del av ett företags ekonomiska redovisning där årets intäkter och kostnader anges. I dokumentet Tabellförklaringar kan du läsa mer om vilka poster företagen rapporterar och vad de kallas.

Uppgifterna används som underlag till Ei:s beslut om intäktsramar. Uppgifterna används även som underlag vid Ei:s tillsyn samt för att ta fram nyckeltal om effektivitet i överföring, lagring och förgasning av naturgas.

Statistik

Statistiken är i Excelformat och baseras på de uppgifter som gasnätsföretagen rapporterat. Se tabellförklaringar för mer information om de poster företagen rapporterar.

Balansräkning skulder och eget kapital - natugras Excel, 43.7 kB.

Balansräkning tillgångar - naturgas Excel, 43.6 kB.

Resultaträkning - naturgas Excel, 43.9 kB.

Tabellförklaringar Pdf, 176.3 kB.

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL