Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-20 17:25:44

Anslutning av förbrukare (DCC)

Gemensamma regler för anslutning av anläggningar som förbrukar el

Genom DCC införs gemensamma regler för anslutning av anläggningar som förbrukar el. Reglerna berör förbrukningsanläggningar och distributionssystem, och deras förmåga att tillhandahålla kapacitet framförallt genom efterfrågeflexibilitet (kunderna är flexibla och anpassar sin elanvändning när det behövs).

Syftet med DCC

Syftet med DCC är bland annat att:

 • ta fram regler för anslutning av nya förbrukningsanläggningar
 • säkerställa elförbrukares förmåga att bidra till elsystemets funktion
 • bidra till att möjliggöra efterfrågeflexibilitet.

Den 17 augusti 2016 godkände EU-parlamentet och Europeiska rådet föreskrifterna och den 18 augusti 2016 offentliggjordes förordningen i Europeiska unionens officiella tidning. Den trädde ikraft den 7 september 2016. Förordningen tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (augusti 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 6, 51, 56 och 57.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Anslutningsförordningarna DCC, RfG och HVDC påverkar distributionsnätsföretag, ägare av elproduktionsanläggningar, Svenska kraftnät, Ei, energitjänstföretag, förbrukare och tillverkare av utrustning för högspänd likström.

Anslutningsförordningarna ska underlätta integrationen av förnybar elproduktion och möjliggöra effektivare användning av befintliga elnät och resurser.

Det finns mycket som är gemensamt för anslutningsförordningarna och deras konsekvenser:

 • att de gäller nya anläggningar som ska ansluta till elnätet (nya anläggningar ska alltså leva upp till de krav förordningarna ställer)
 • att befintliga anläggningar som byggs om kan omfattas i vissa fall
 • vissa syften, exempelvis att anslutande anläggningar ska ha teknisk förmåga att klara variationer i spänning och frekvens, och tåla störningar i elnätet och samtidigt förbli anslutna
 • möjligheten att söka undantag (lättnader från kraven i förordningarna)
 • att Ei utfärdar föreskrifter om generellt tillämpliga krav (nationella krav som komplement till förordningarna), här hittar du föreskriften EIFS 2019:6.

Ansöka om undantag i DCC

En ägare av en förbrukare av el en distributionsanläggning eller ett distributionssystem, kan ansöka om undantag från ett eller flera krav i DCC enligt artikel 52.

Här hittar du vad en ansökan enligt artikel 52.2 ska innehålla.

En berörd systemansvarig eller berörd systemansvarig för överföringssystem kan ansöka om undantag för förbrukningsanläggningar, system, eller enheter som är anslutna eller kommer att anslutas till deras nät enligt artikel 53.

Här hittar du vad ansökan enligt artikel 53.2 ska innehålla.

Kriterierna ska vägas samman vid prövning av om undantag kan beviljas eller inte efter ansökan enligt artiklarna 52 och 53 i samma förordning.
Kriterierna kan i enlighet med artikel 51 ändras om utvecklingen av systemkraven så kräver.

Läs mer om kriterier för undantag enligt artikel 51 i DCC.

Om befintlig förbrukare av el ska ändras

Om en förbrukare av el modifieras kan det behöva anmälas enligt artikel 4.1.a i DCC. Detta gäller om förbrukaren av el som modifieras är

 • en befintlig förbrukningsanläggning eller distributionsanläggning som är anslutet till ett överföringssystem.
 • ett befintligt distributionssystem
 • en befintlig förbrukningsenhet inom en förbrukningsanläggning vars spänningsnivå överstiger 1 000 V.
 • ett slutet distributionssystem med en anslutning vars spänningsnivå överstiger 1 000 V.

Så här ser processen ut för prövning gällande ändringar av förbrukare av el

 1. Ägare av förbrukningsanläggningar eller distributionssystem som avser att modernisera en apparat eller byta ut utrustning som påverkar den tekniska kapaciteten ska i förväg meddela sina planer till den berörda systemansvarige.
 2. Den berörda systemansvarige meddelar den berörda tillsynsmyndigheten (Ei).
 3. Den berörda tillsynsmyndigheten (Ei) beslutar om vilka krav i DCC-förordning som ska tillämpas. Ei meddelar berörda systemansvariga och ägaren sitt beslut.


Pågående och avslutade ärenden - DCC

Mer om tabellen.

Inga pågående ärende - DCC

Engelska namnet är: Demand Connection (DCC)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL