Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 08:06:41

Planlagd tillsyn 2017

Ei granskar åtskillnadsreglerna under 2017 och genomför en tillsynsinsats under andra halvåret 2017 med anledning av nya regler om anvisade avtal.

Åtskillnadsregler

Under 2017 granskade Ei h hur reglerna om avgränsning av nätverksamheten följs. Ei fokuserade på hur elnäts- och gasnätsföretagen har tillämpat åtskillnad mellan nätverksamhet och annan verksamhet när det gäller fördelning av företags- eller koncerngemensamma kostnader.

Ei granskade hur ledningsfunktioner, lokaler, IT-system och personal har fördelats mellan verksamhetsgrenarna om det är fråga om ett nätföretag respektive mellan företagen om det är fråga om en koncern.

Bakgrunden till tillsynen är att det är en av huvudprinciperna i el- och naturgaslagen att det ska finnas en klar avgränsning mellan nätverksamhet och produktion av eller handel med el respektive naturgas.

Nätverksamheten ska därför redovisas skiljt från övrig verksamhet. Om nätverksamheten bedrivs tillsammans med annan verksamhet ska gemensamma intäkter och kostnader redovisas efter fördelning enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av nätverksamheten. Även tillgångar, avsättningar och skulder som är gemensamma för nätverksamheten och annan verksamhet ska fördelas enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder mellan rörelsegrenarna på så sätt att de ger en rättvisande bild av nätverksamheten.

Under 2015 granskade Ei ett urval av el- och naturgasföretagen. De företag som valdes ut fick redovisa och motivera vilka fördelningsprinciper företaget har.

Ei medverkade vid utbildningstillfällen som Energiföretagen anordnade våren 2017.

Resultatet av granskningen går att läsa i rapporten Tillsyn avseende åtskillnadsregler Ei R2018:13 Pdf, 848 kB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL