Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-12-06 17:21:19

Om du har frågor eller klagomål på ditt elavtal

Har du frågor eller är missnöjd med något som handlar om din elanvändning eller elanslutning? Då ska du i första hand kontakta kundservice på det företag som du är kund hos.

För att få el till bostaden eller företaget har du 2 avtal (elnätsavtal och elhandelsavtal), ett avtal för att använda elnätet och ett avtal för elen du använder.

Börja med att kontakta företaget

Ta reda på vilket/vilka företag som du har avtal med och som du ska kontakta beroende på vilken fråga eller klagomål du har.

Många elnäts- och elhandelsföretag har även en kundombudsman som kan göra en ny prövning av ditt ärende. Då görs en ny bedömning av någon annan än den som fattade det första beslutet hos företaget.

Om du fortfarande är missnöjd

Om du fortfarande är missnöjd efter kontakten med företaget, kan du kontakta olika myndigheter och organisationer för ytterligare hjälp. Läs mer längre ner på sidan vem som gör vad.

Du kan också göra en anmälan av en händelse som du är missnöjd med eller funderar över

Då ska du kontakta den myndighet som har tillsyn inom det område som du vill anmäla.

Anmälningar från elkunder är viktiga för att myndigheter ska känna till vilka problem elkunder har och kunna bedriva tillsyn där den mest behövs. En anmälan till en myndighet hjälper dig inte om du är i en tvist med ett energiföretag. Däremot kan din anmälan till exempel innebära att företaget i framtiden tvingas att sluta sälja en produkt, ändra i marknadsföringen eller i avtalsvillkoren.

Då ska du kontakta den myndighet som har tillsyn inom det område som du vill anmäla.

Vem gör vad?

Energimarknadsinspektionen, Ei

Ei är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att övervaka marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

En viktig del i detta arbete är att reglera elnätsföretagens verksamhet. Detta gör vi bland annat genom att sätta en övre gräns för hur mycket ditt elnätsföretag får ta ut i sammanlagda avgifter av dig och andra kunder i det elnät du är ansluten till.

Ei har också tillsyn över elnätsföretagen på olika sätt:

  • att ditt elnätsföretag inte har för långa eller många elavbrott
  • att du får ansluta dig till elnätet till skäliga villkor
  • att ditt elnätsföretag ger dig korrekt information i avtal på fakturor.

Ei arbetar även med att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna. Ei sammanställer de vanligaste konsumentfrågorna i en rapport ungefär vartannat år. Du hittar rapporten på denna sida på ei.se.

Ei:s konsumentforum

På Ei:s konsumentforum kan du ställa frågor och läsa mer om elhandel, avtal, elnät, anslutningar, regler samt avgifter. Ställ gärna frågor i Ei:s konsumentforum. Länk till annan webbplats.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå vägleder konsumenter kostnadsfritt

Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en oberoende konsumentbyrå som kostnadsfritt kan ge dig information och vägledning i frågor som handlar om el, gas eller fjärrvärme.

Byrån har expertkunskap i konsumenträtt inom energimarknaderna och har som uppgift att fånga upp konsumentproblem inom energimarknadsområdet och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag.

Byrån kan också hjälpa dig om du inte kommer överens med de energiföretag du har avtal med. Då kan byrån ge dig information och vägledning om vilka lagar och andra regler som finns.

Gå till Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Konsumentverket och Hallå konsument

Eftersom Ei främst har tillsyn över ellagens bestämmelser, saknar Ei ofta befogenheter att agera i klagomål som till exempel handlar om oschyssta affärsmetoder och avtal. Därför har vi en nära dialog och samarbete med Konsumentverket för att fler energiföretag ska följa regelverket och att konsumenternas intresse ska tas tillvara.

Konsumentverket är en statlig myndighet som efter anmälningar från konsumenter bland annat kan kontrollera så att energiföretagen inte använder vilseledande marknadsföring, felaktig prisinformation eller oskäliga avtalsvillkor.

På Konsumentverkets upplysningstjänst "Hallå konsument" kan du få tips inför ett köp men också om vad du gör efter ett köp när något har gått fel. Hallå konsument är ett samarbete mellan flera myndigheter där bland andra Ei ingår.

Som elkonsument kan du göra en anmälan till Konsumentverket. Konsumentverket tar hand om anmälningar mot företag och produkter som inte följer konsumenternas rättigheter inom marknadsföring, avtalsvillkor, prisinformation och säljmetoder.

Gå till Konsumentverket Länk till annan webbplats.
Gå till Hallå konsument Länk till annan webbplats. (konsumentverkets upplysningstjänst)

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Syftet med ARN:s prövning av tvister är att vara ett snabbt, enkelt men ändå rättssäkert alternativ till domstol. Besluten som ARN fattar är en rekommendation om hur ärendet ska lösas som majoriteten av företagen brukar följa.

ARN kan inte ge dig någon rådgivning, men kan pröva ditt ärende om du har hamnat i en tvist med ett energiföretag som varken Ei eller Konsumentverket kan avgöra.

Gå till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Länk till annan webbplats.

Polisanmälan och domstol

Om det har uppstått en situation där du inte kommer överens med ditt energiföretag, då kan du själv anlita ett juridiskt ombud och gå till domstol (tingsrätt) för att försöka lösa tvisten.

Om du upplever att du har blivit lurad eller vilseledd i en fråga som rör energimarknaden kan du även göra en polisanmälan. Det kan till exempel handla om ett elhandelsföretag som har förfalskat din namnteckning eller har utgett sig för att vara någon annan vid telefonförsäljning.

Finns företaget på klagomålslistan?

Vill du kolla om företaget finns på klagomålslistan besök Konsumenternas energimarknadsbyrå. Länk till annan webbplats.