Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 06:43:50

Nätanslutning av system för högspänd likström (HVDC)

Kommissionens förordning med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströms­anslutna kraftparksmoduler trädde i kraft den 28 september 2016.

HVDC anger krav som gäller för anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler

Elnät drivs i regel med växelström men i vissa speciella sammanhang kan ledningar drivas med likström. HVDC anger krav som gäller för anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (exempelvis vindkraftparker).

Syftet med HVDC

Syftet är bland annat att:

  • ta fram regler för anslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler
  • säkerställa berörda anläggningars förmåga att bidra till elsystemets funktion
  • säkerställa att elnätsföretagen utnyttjar förmågorna hos system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler på ett lämpligt sätt.

Den 26 augusti 2016 godkände EU-parlamentet och Europeiska rådet föreskrifterna och den 8 september offentliggjordes förordningen i Europeiska unionens officiella tidning. HVDC trädde ikraft den 28 september 2016. Förordningen tillämpas först från och med 3 år efter offentliggörande (september 2019) med undantag för artiklar 4.2 b, 5, 75, 76 och 78.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

De aktörer som främst påverkas av ER är Svenska kraftnät, Ei, distributionsnätsföretag och anläggningar som hjälper nätet att komma tillbaka till normalt eller skärpt drifttillstånd.

Svenska kraftnät ska med anledning av ER ta fram planer och förslag till diverse metoder och villkor.

Distributionsföretag och ägare av produktionsanläggningar och förbruknings­anläggningar påverkas genom att de deltar i arbetet med systemskyddsplan och återuppbyggnadsplan.

Pågående och avslutade ärenden - HVDC

Mer om tabellen.

Inga pågående ärenden för HVDC

Engelska namnet är: High Voltage Direct Current HVDC and HVDC Connected PPMs' (HVDC)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL