Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-09 20:24:15

Naturvärdesinventering och fågelinventering

För att kunna bedöma en lednings påverkan på naturmiljön och djurlivet behövs en bra beskrivning av vilka naturvärden och djur/arter som finns i området.

Ett utdrag ur Artportalen ska alltid göras gällande växter, djurarter och fåglar i utredningsområdet. Även arter som omfattas av sekretess ska redovisas. För att ta reda på hur exempelvis olika arter kan komma att påverkas av en kraftledning, kan man behöva göra en naturvärdesinventering. Den kunskap som hämtas in ska ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Naturvärdesinventering

En naturvärdesinventering ska ge en bild av det område som ska exploateras. Ibland kan man använda kunskap som redan finns. I vissa fall kan man inhämta kunskapen genom en förstudie (skrivbordsstudie), men oftast behöver man göra en inventering på plats för att beskriva de direkta och indirekta effekterna den planerade ledningen kan ha på den omgivande miljön. Det finns även olika tillägg som till exempel fördjupad artinventering.

Behovet och omfattningen av en naturvärdesinventering behöver fastställas i ett tidigt skede i processen. Det kan vara lämpligt att stämma av med berörd länsstyrelse om behovet och omfattningen av en eventuell inventering i fält.

Standard för naturvärdesinventering

Svenska institutet för standarder (SIS) har tagit fram en standard för naturvärdesinventering (Svensk standard för Naturvärdesinventering SS 199000:2014) och en kompletterande teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). I dessa kan man få vägledning om vilken ambitionsnivå på inventeringen som är lämplig för den typ av landskap man ska inventera. Standarden beskriver hur en naturvärdesinventering ska genomföras, hur de funna värdena ska bedömas och hur resultat ska redovisas. Den tekniska rapporten tar bland annat upp tidpunkt för genomförande av inventeringen samt olika tillägg såsom fördjupad artinventering.

Naturvärdesinventering i fält

I vissa fall gör Ei bedömningen att ett nätföretag som ansöker om tillstånd för en kraftledning behöver komplettera ansökan med en naturvärdesinventering i fält.

För att bedöma om en naturvärdesinventering i fält behövs, tar vi hänsyn till olika faktorer. Exempel på faktorer är ledningens längd, eventuell avverkning och om den passerar genom känsliga miljöer. Även frågan om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan vägs in i Ei:s bedömning. En inventering i fält ska vara genomförd under rätt tid på året.

När en ledning planeras i obruten terräng och länsstyrelsen bedömt att ledningen medför betydande miljöpåverkan ska en naturvärdesinventering i fält alltid genomföras.

Det kan vara tillräckligt med en naturvärdesinventering på förstudienivå ifall en ledning ska gå i tätortsmiljö, och en förstudie kan visa att det saknas högre naturvärden i området samt att länsstyrelsen bedömt att ledningen inte medför betydande miljöpåverkan. Samma kan gälla om ansökan rör en förlängning av ett befintligt tillstånd.

Om man som sökande bedömer att en inventering i fält inte krävs bör man motivera varför.

Fågelinventering

För att bedöma hur fåglar och deras livsmiljö kan komma att påverkas av ledningen och ledningsbygget, behöver vi på Ei ha en beskrivning av de naturvårdsarter som finns i området samt hur fåglarna använder området. En sådan beskrivning kan exempelvis innehålla uppgifter om flyttleder, födosöksområden och avstånd till boplatser.

Kontakt bör tas med lokala och regionala ornitologiska föreningar.

En inventering av fågellivet kan behöva göras i fält längs med ledningens hela sträckning eller delar av den. Ei behöver också en beskrivning av de eventuella skyddsåtgärder som behövs för att minska risken att fåglar dör eller skadas av ledningen. Exempel på skyddsåtgärder kan vara att man sätter upp hindermarkering på ledningen. I vissa fall kan det krävas att ledningens dragning justeras för att inte gå för nära en identifierad boplats.

Det kan vara tillräckligt med en fågelutredning på förstudienivå tex ifall en ledning ska gå i tätortsmiljö.

Viktigt att få med i miljökonsekvensbeskrivningen

Det är viktigt att resultatet från en eventuell naturvärdesinventering, fågelinventering och/eller förstudie arbetas in i miljökonsekvensbeskrivningen. En analys av ledningens påverkan utifrån den utredning och bedömning som gjorts i inventeringen/förstudien ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Projektets förenlighet med artskyddförordningen ska beskrivas.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL