Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-02 12:46:29

Mätning av el

Korrekt mätning, beräkning och rapportering av mätvärden

Det är en förutsättning för en väl fungerande marknad och för att kunden ska ha förtroende för marknaden. Kunden ska betala för den elenergi de använt, inte mer och inte mindre och inte heller för elenergi som någon annan använder.

Elnätsföretaget ska informera kunden när kunden väljer elleverantör

När kunden gör ett aktivt val av elleverantör, exempelvis i samband med inflyttning till en ny bostad eller om kunden vill göra ett byte av elleverantör, kommer elnätsföretaget att meddelas av den elleverantör som kunden valt. Elnätsföretaget ska då underrätta kunden om valet genom att skicka ett meddelande som fungerar som en kvittens på att kundens aktiva val har registrerats. Meddelandet ger kunden en möjlighet att reagera i det fall ett val av elleverantör har genomförts felaktigt och mot kundens vilja. Meddelandet ska skickas utan dröjsmål efter att elnätsföretaget har mottagit och godkänt en fullständig anmälan från kundens valda elleverantör inom en kalendervecka.

Ei har tagit fram en vägledning till elnätsföretagen som beskriver hur dessa meddelanden ska utformas i enlighet med mätföreskrifterna EIFS 2016:2.

Elmätaren - viktig för marknadens funktion

Elmätaren är central för marknadens funktion och är viktig i utvecklingen av så kallade smarta elnät.

  • En smart mätare skapar förutsättningar för en effektivare nätdrift, minskad energianvändning och ökade möjligheter att integrera mikroproduktion för elnätsföretagen.
  • För kunderna är en smart elmätare en viktig förutsättning för att kunna få detaljerad information om kundens energianvändning, vilket kan bidra till en mer flexibel elanvändning och lägre kostnader för kunden.

Kunden har rätt till timmätning

Den 1 juli 2017 trädde ändringar i ellagen i kraft som innebär att elkunden har rätt att få sin elförbrukning mätt per timme. Kan inte kundens befintliga elmätare avläsas per timme, ska elnätsföretaget byta elmätare inom 3 månader efter det att kunden framfört sin begäran.

Under 2020 genomförde Ei tillsyn av hur elnätsföretagen följer regler kring timmätning. 7 av de 10 granskade elnätsföretagen uppgav att de under 2019 i vissa fall inte klarade att byta mätmetod inom 3 månader. 5 av dessa redovisade samtidigt att de åtgärdat de fall där de inte klarat tidsgränsen. De elnätsföretag som uppgav att de ”ser över rutiner, system och bemanning” för att säkerställa att reglerna ska kunna efterlevas fick följdfrågor om huruvida dessa översyner har lett till resultat. Två elnätsföretag förelades att åtgärda de fall där byte av mätmetod inte har skett inom 3 månader och där dessa ärenden ännu inte var åtgärdade.

Här kan du ta del av Ei:s PM 2020:07- Tillsyn och regler för mätning och beräkning och rapportering av el

Det finns funktionskrav på elmätare

Det finns krav på att elmätare ska klara de så kallade funktionskraven för att bland annat göra det enklare för kunden att ta del av uppgifter. Elmätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025. Här kan du läsa mer om de 7 funktionskraven.

Vem gör vad - mätning av el

Elnätsföretag

I ellagen (1997:857) anges att ett elnätsföretag är skyldig att utföra mätning av mängden överförd el och dess fördelning över tiden. Med överföring av el avses både inmatning och uttag av el i det koncessionspliktiga elnätet.

Resultaten av mätningarna ska rapporteras till bland annat den systemansvariga myndigheten, berörda elnätsföretag, elanvändare, elproducenter, balansansvariga och elhandlare. På begäran ska mätresultaten rapporteras till ett företag som en elanvändare eller elproducent utsett.

Energimarknadsinspektionen

Ei utövar tillsyn enligt ellagen och de föreskrifter EIFS 2016:2 som meddelats med stöd av ellagen. Det innebär bland annat att vi kontrollerar att nätföretagen fullgör sina skyldigheter enligt lagen. Ei har i sin roll som tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Vi får också meddela de förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av bestämmelser som omfattas av tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite. Vi svarar också på frågor om elmätning.

Swedac

Swedac har ansvar i frågor som rör mätinstrument och är föreskrivande myndighet och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik, till exempel elmätare.

Grundläggande krav på mätinstrument är till exempel att de ska ha hög metrologisk tillförlitlighet så att de som berörs av dem kan ha förtroende för mätresultatet.

Mätinstrumentens konstruktion och tillverkning ska vara av hög kvalitet i fråga om mätteknik och mätresultatens säkerhet. I de tekniska lösningar som används för att uppfylla kraven ska man ta hänsyn till mätinstrumentets avsedda användning. Swedac har ett antal föreskrifter som berör mätning av el. Här kan du läsa mer på Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL