Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:17:28

Tekniska uppgifter - naturgas

Här finns statistik om tekniska aspekter av gasnätsföretagens verksamhet. Statistiken baseras på de uppgifter som rapporterats in till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Varje år rapporterar Sveriges gasnätsföretag in tekniska uppgifter om sin verksamhet till Ei. Ei sammanställer och publicerar sedan uppgifterna från företagens årsrapporter.

Årsrapportens tekniska uppgifter inkluderar bland annat information om gasnätsledningarnas längd och överförd volym gas.

Samtliga nätföretags tekniska uppgifter för åren 2017–2022 återfinns i statistikfilen.

I filen Särskilda rapporten återfinns bland annat uppgifter om gasnätsledningarnas längd, antal uttagspunkter, antal lagerpunkter samt överförd volym gas. I dokumentet Tabellförklaringar kan du läsa mer om vilka poster företagen rapporterar och vad de kallas.

Uppgifterna från gasnätsföretagen används som underlag till Ei:s beslut om intäktsramar. Uppgifterna används även som underlag vid Ei:s tillsyn samt för att ta fram nyckeltal om effektivitet i överföring, lagring och förgasning av naturgas.

Statistik

Statistiken är i Excelformat och baseras på de uppgifter som gasnätsföretagen rapporterat. Se Tabellförklaringar för mer information om de poster företagen rapporterar.

Särskilda rapporten tekniska uppgifter - naturgas Excel, 44.2 kB.
Tabellförklaringar Pdf, 176.3 kB.

Kontaktuppgifter
Statistik

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL