Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 02:08:55

Spänningskvalitet i elnätet

En väl fungerande elförsörjning är av stor betydelse för samhällets funktion och utveckling. En bristande spänningskvalitet medför olägenheter för kunderna och resulterar i kostnader för samhället.

Om spänningskvaliteten inte håller måttet kan elektrisk utrustning skadas, få förkortad livslängd eller få sämre prestanda. Olika typer av elektrisk utrustning är olika känsliga mot olika typer av brister i spänningskvaliteten. Samtidigt har användningen av känslig elektronik som kräver en bättre spänningskvalitet ökat, men det har även blivit vanligare att produkter som kan påverka spännings­kvaliteten negativt ansluts till elnätet.

Minimikrav på spänningskvaliteten

I 4 kap. 18 § i ellagen (1997:857) ställs krav på att elöverföringen ska vara av god kvalitet och i 7 kap. i Ei:s kvalitetsföreskrifter (EIFS 2023:3) ställs minimikrav på spänningskvaliteten

Kvalitetsföreskrifterna definierar vilka spänningskvalitetsparametrar med tillhörande minimitröskelnivåer som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet.

En av Ei:s uppgifter är att granska att elnätsföretagens överföring av el håller god kvalitet. God kvalitet avseende spänningskvalitet innebär att spänningskvaliteten inte ligger utanför kraven för god spännings­kvalitet.

Kapitel 7 i EIFS 2023:3 omfattar krav för att begränsa:

  • långsamma spänningsändringar
  • spänningsövertoner
  • spänningsosymmetri
  • kortvariga spänningssänkningar
  • kortvariga spänningshöjningar
  • snabba spänningsändringar
  • flimmer.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL