Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Upphävda föreskrifter

Här hittar du alla Energimarknadsinspektionens (Ei) upphävda föreskrifter.

Att föreskrifterna är upphävda innebär i princip att de inte längre gäller. Observera dock att upphävda föreskrifter i vissa fall kan gälla på grund av övergångsbestämmelser.

Övergångsbestämmelserna framgår av föreskriften om upphävande, som finns i högerkolumnen.

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras inom respektive område (el, naturgas, fjärrvärme) och i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Upphävda föreskrifter inom området el

Publiceringsår

Upphävd föreskrift

Upphävande föreskrift

EIFS 2015:6PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram EIFS 2015:6

EIFS 2019:4PDF

EIFS 2015:5PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram EIFS 2015:5

EIFS 2019:4PDF

EIFS 2015:2PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag EIFS 2015:2

EIFS 2019:2PDF

EIFS 2015:1PDF

Ändrad 2016:1PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretagen EIFS 2015:1 ändrad EIFS 2016:1

EIFS 2019:1PDF

EIFS 2013:7 PDF

Ändrad EIFS 2015:8 PDF

Ändrad EIFS 2020:1 PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare EIFS 2013:7 ändrad EIFS 2015:8 ändrad 2020:1

EIFS 2020:04PDF

EIFS 2013:2PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten EIFS 2013:2

EIFS 2015:4PDF

EIFS 2012:5PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen EIFS 2012:5

EIFS 2013:5PDF

EIFS 2011:5PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare EIFS 2011:5

EIFS 2013:7PDF

EIFS 2011:4PDF
Ändrad EIFS 2012:1PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el EIFS 2011:4 ändrad EIFS 2012:1

EIFS 2013:6PDF

EIFS 2011:3PDF

Ändrad EIFS 2012:2PDF och ändrad EIFS 2014:7PDF och ändrad EIFS 2015:7PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el EIFS 2011:3 ändrad EIFS 2012:2 och ändrad EIFS 2014:7 och ändrad 2015:7

EIFS 2016:2PDF

EIFS 2011:2PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrift om allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2011:2

EIFS 2013:1PDF

EIFS 2011:1PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrift om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet EIFS 2011:1

EIFS 2015:5PDF

EIFS 2010:6PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek EIFS 2010:6

EIFS 2015:1PDF

EIFS 2010:5PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten EIFS 2010:5

EIFS 2013:2PDF

EIFS 2010:4PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2010:4

EIFS 2011:2PDF

EIFS 2010:3PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten EIFS 2010:3

EIFS 2013:3PDF

EIFS 2010:2PDF
Ändrad EIFS 2011:5PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare EIFS 2010:2 ändrad EIFS 2011:5

EIFS 2013:7PDF

STEMFS 2007:7PDF

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten STEMFS 2007:7

EIFS 2010:5PDF

STEMFS 2007:5PDF

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el STEMFS 2007:5

EIFS 2011:3PDF

STEMFS 2007:2PDF

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare STEMFS 2007:2

EIFS 2013:4PDF

STEMFS 2006:5PDF

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares skyldigheter avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 17 § ellagen STEMFS 2006:5

EIFS 2012:5PDF

STEMFS 2003:3PDF

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om lämnande av vissa uppgifter för bedömning av nättariffers skälighet STEMFS 2003:3

EIFS 2009:1PDF

NUTFS 1999:1PDF

Statens energimyndighets föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för överföring av el NUTFS 1999:1

EIFS 2013:8PDF

NUTFS 1995:1 omtryckt 1998:1PDF

Närings-och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet NUTFS 1995:1 omtryckt 1998:1

EIFS 2012:4PDF

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras inom respektive område (el, naturgas, fjärrvärme) och i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Upphävda föreskrifter inom området naturgas

Publiceringsår

 Upphävd föreskrift

Upphävande föreskrift

EIFS 2008:1PDF
Ändrad EIFS 2014:1PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar EIFS 2008:1 ändrad EIFS 2014:1

EIFS 2014:8PDF

STEMFS 2006:6PDF

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för den som bedriver överföringsverksamhet avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 9 § naturgaslagen STEMFS 2006:6

EIFS 2012:6PDF

NUTFS 2000:7PDF

Statens energimyndighets föreskrifter om avgiftsrapport med uppgift att ligga till grund för naturgasavgift NUTFS 2000:7

EIFS 2014:4PDF

NUTFS 2000:4PDF

Statens energimyndighets föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för transporterad naturgas NUTFS 2000:4

EIFS 2014:3PDF

NUTFS 2000:3PDF

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas NUTFS 2000:3

EIFS 2008:1PDF

De föreskrifer och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras inom respektive område (el, naturgas, fjärrvärme) och i nummerordning (EIFS) med senast överst.

Upphävda föreskrifter inom området fjärrvärme

Publiceringsår

Upphävd föreskrift

Upphävande föreskrift

EIFS 2009:2PDF

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet för fjärrvärmeföretag att känna till prisinformation till allmänheten EIFS 2009:2

EIFS 2009:3PDF

STEMFS 2007:4PDF

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet STEMS 2007:4

EIFS 2010:1PDF

En ändrad föreskrift är en föreskrift som ändrar eller upphäver en annan föreskrift. Energimarknadsinspektionen kan trycka om en föreskrift om den ändras för att underlätta läsningen av den.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL