Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 11:18:56

Förhandstil­ldelning av kapacitet (FCA)

Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 om förhandstilldelning av kapacitet trädde i kraft 17 oktober 2016.

Denna sida är under uppdatering. Välkommen åter!

Hantera ekonomiska risker vid handel av el

Priser varierar såväl över tid som mellan olika elområden. Att hantera ekonomiska risker från prisvariationer är ett behov som finns både hos producenter och förbrukare.

FCA handlar om att ge marknadens aktörer möjlighet att hantera ekonomiska risker vid handel av el mellan elområden. FCA handlar även om att optimera beräkning och tilldelning av långsiktig kapacitet mellan elområden.

FCA innehåller bestämmelser som ger transmissionsnätsoperatörerna inom EU (i Sverige Svenska kraftnät) i uppdrag att ta fram metoder och villkor om prissäkringsprodukter och kapacitetstilldelning mellan elområden på förhandsmarknaderna.

Eftersom Ei har beslutat om att inte införa överföringsrättigheter på svenska elområdesgränser som har en sammanlänkning är endast ett fåtal av förordningens artiklar aktuella i Sverige (se beslut i tabellen avslutade ärenden nedan). Det innebär att artiklarna 16, 28, 29, 31–57, 59 och 61 inte tillämpas.

Syftet med FCA

Syftet är bland annat att:

  • säkerställa att marknadens aktörer har tillräckliga möjligheter att hantera ekonomiska risker från prisvariationer mellan elområden.
  • reglera förhandstilldelning av kapacitet mellan elområden.
  • upprätta en metod för att bestämma långsiktig kapacitet för överföring mellan elområden.

Ei:s arbete med FCA

Vid inkommen ansökan från transmissions­nätsoperatören prövar Ei förslag till metoder och villkor. Beroende på om ärendet är nationellt eller regionalt så samråder Ei med berörda tillsynsmyndigheter.

Ei deltar också i handläggningen av de europeiska ärenden som ska beslutas av ACER. Ei ska också utvärdera risksäkringsmöjligheterna minst vart fjärde år.

Ei är tillsynsmyndighet för FCA och följer genomförandet av FCA och beslutade metoder och villkor. Dessutom arbetar Ei med regelutveckling rörande FCA och kan exempelvis begära ändring av befintliga metoder om behov identifieras.

Mer information

Kommissionens förordning FCA Länk till annan webbplats.

Svenska kraftnäts webbplats Länk till annan webbplats.

Entso-e:s webbplats Länk till annan webbplats.

2021 tog Ei fram en utvärderingsrapport om prissäkringsmöjligheter i svenska elområden.

Utvärderingsrapport - Bedömning av prissäkringsmöjligheter i svenska elområden Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2022 fick konsultföretagen Merlin & Metis och Compass Lexekon i uppdrag av Ei att ta fram konreta och kostnadseffektiva åtgärder som kan vara aktuella för att öka riskförsäkringsmöjligheter på terminsmarknaden.

Konsultrapport - Measures to improve risk hedging opportunities on the electricity market in Sweden Pdf, 3.4 MB.

Presentation - Measures o improve risk hedging opportunities on the electricity market in Sweden Pdf, 3.8 MB.

Vi vill också tipsa om:

Ei:s rapport Områdesprissäkring och den nordiska elmarknadsmodellen - Ei R2013:16. I den här rapporten beskriver Ei för- och nackdelar med finansiella instrument på en framtida integrerad europeisk marknad utifrån ett nordiskt perspektiv. Rapporten finns också översatt till engelska Area price hedging and the Nordic market model - Ei R2016:11.

Engelska namnet är: Forward Capacity Allocation (FCA)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL