Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 04:06:44

Spänningskvalitet - vägledning EIFS 2023:3

Här får elnätsföretagen vägledning kring det som rör specifikt spänningskvalitet för kvalitetsföreskrifter EIFS 2023:3. Bestämmelserna om spänningskvalitet i 7 kap. EIFS 2023:3 gäller anläggningspunkter i växelspänningsnät som används med stöd av nätkoncession.

Informationen på denna sida vänder sig främst till elnätsföretagen.

Kvalitetsföreskrifterna ställer minimikrav

Alla parter påverkar spänningskvaliteten, både producenter, distributörer och elkonsumenter. Kvalitetsföreskrifterna ställer minimikrav på kvaliteten som alla elnätsföretag ska hålla sig till.

Vad gäller vid brister i spänningskvaliteten?

Kvalitetsföreskrifterna reglerar inte vilka specifika åtgärder som elnätsföretagen ska vidta för att åtgärda brister i elöverföringen. Däremot ska elnätsföretagen enligt 4 kap. 18 § ellagen avhjälpa brister i elöverföringen i den utsträckning kostnaderna för att avhjälpa bristerna är rimliga i förhållande till olägenheterna för elanvändarna som drabbas av bristerna.

Kraven gäller dock inte för gränspunkter, utan då är det endast ellagens krav (4 kap. 18 §) om att el ska vara av god kvalitet som är det gällande kravet. Anledningen är att det inte är meningsfullt att ställa krav på spänningskvalitet, i kvalitetsföreskrifternas mening, någon annanstans än i anläggningspunkten där en elanvändare eller elproducent är ansluten. Det är i princip endast där som spänningskvaliteten har några märkbara konsekvenser för elanvändarna och elproducenterna.

Upplever elanvändarna eller elproducenterna olägenheter som har uppstått och överförts från överliggande elnät ska sådana olägenheter behandlas på liknande sätt som om de uppstått hos det lokala elnätsföretaget. Det är det lokala elnätsföretaget som ansvarar för att åtgärder vidtas och ställa krav på elnätsföretagen i överliggande elnät om inga rimliga åtgärder kan göras i det lokala elnätet. Krav på överliggande nät, i gränspunkten, utgår från ellagens krav om god kvalitet (4 kap. 18 §).

Om spänningskvaliteten i anläggningspunkter i elnätsföretagets elnät inte uppfyller kraven i 7 kap. EIFS 2023:3 har elnätsföretaget skyldigheter enligt 4 kap. 18 § ellagen att vidta åtgärder. Elnätsföretaget kan vidta åtgärder i det egna elnätet och/eller ställa krav på att anläggningar som är anslutna till elnätsföretagets elnät inte får ge upphov till bristande spänningskvalitet.

Ei reglerar inte vilka exakta åtgärder som elnätsföretaget ska vidta för att avhjälpa eventuella brister i spänningskvaliteten i sina anläggningspunkter. Ei reglerar inte heller vilka krav som elnätsföretag ska ställa på kunders anläggningar för att motverka att störningar uppstår i elnätsföretagets elnät, det får elnätsföretaget avtala direkt med sina kunder. Det regleras till viss del i exempelvis i Allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev 2) men elnätsföretag kan också tillämpa andra avtal.

Hur länge ska mätningen pågå?

Vid förekomst av stationära störningar i elnätet (långsamma spänningsändringar, spänningsövertoner, spänningsosymmetri och flimmer) som misstänks avvika från kraven i kvalitetsföreskrifterna ska mätning av spänningskvaliteten pågå i minst en vecka för att ge en så representativ bild av spänningskvaliteten i anläggningspunkten som möjligt.

Om någon part anser att en viss vecka inte kan anses vara representativ för spänningskvaliteten bör det överenskommas om en kontrollmätning, alternativt en längre mätningsperiod. Vid tillsyn kan Ei begära att mätning ska utföras under längre perioder om det behövs.

När det gäller händelsestyrda kvalitetsparametrar (kortvariga spänningssänkningar och kortvariga spänningshöjningar) försvåras möjligheten att bedöma spänningskvaliteten eftersom händelserna uppstår slumpvis utspridda med flera veckor till flera månaders mellanrum.

En tillräcklig mätperiod kan bara bedömas i det enskilda fallet, och mätperioden kan variera mellan en enstaka säsong upp till ett flertal år.

Långsamma spänningsändringar

För att vara god kvalitet ska överföringen av el med avseende på långsamma spänningsvariationer hålla sig inom ± 10 procent av referensspänningen. För lågspänningsnät, upp till och med 1 kV, är referensspänningen den nominella spänningen. För elnät med högre spänningsnivå kan referensspänningen vara en annan avtalad spänning.

Vid mätning av långsamma spänningsändringar ska eventuella händelser, till exempel

  • kortvariga spänningssänkningar,
  • kortvariga spänningshöjningar eller
  • snabba spänningsändringar i elnätet

aggregeras i mätresultatet.

Händelserna ska även sparas och rapporteras separat.

Spänningsövertoner

Kvalitetsföreskrifterna ställer krav på både enskilda övertoner och den totala övertonshalten, THD.

Storleken på enskilda spänningsövertoner bestäms genom relativ övertonshalt, som är spänningsövertonens relativa amplitud relaterad till spänningen vid frekvensen 50 Hertz (Hz). THD är förhållandet mellan summan av alla övertonskomponenter i spänningen och spänningen vid frekvensen 50 Hz.

Både enskilda övertoner och THD bestäms med tiominutersvärden.

Spänningsintervall för spänningsövertonernas gränsvärden

Gränserna för tillåtna förekomster av övertoner i spänningen, både enskilda övertoner och THD, beror på vilken spänningsnivå anläggningspunkten är ansluten:

  • Lågspänning (upp till och med 1 kV)
  • Mellanspänning (över 1 kV upp till och med 36 kV)
  • Högspänning (över 36 kV upp till och med 150 kV)

Spänningsosymmetri

Mätningar av spänningsosymmetri är, mer än de andra mätningarna, påverkade av mätfel i spänningstransformatorerna eller liknande. Skillnaderna mellan spännings­transformatorerna i de tre faserna tolkas av mätinstrumentet som en spänningsosymmetri. När mätresultaten utvärderas bör hänsyn tas till detta.

Kortvariga spänningssänkningar

Om det uppstår kortvariga spänningssänkningar inom området God kvalitet och elanvändaren/elproducenten har högre krav på spänningskvalitet kan störningskänsligheten reduceras hos den egna utrustningen. Alternativt kan elanvändaren/elproducenten komma överens med elnätsföretaget och sedan avtala om en anslutning med högre spänningskvalitet.

Om det uppstår kortvariga spänningssänkningar inom området Inte god kvalitet ska elnätsföretaget normalt åtgärda dessa.

Om det uppstår kortvariga spänningssänkningar i området mellan God kvalitet och Inte god kvalitet ska elnätsföretaget kunna visa att förekommande kortvariga spänningssänkningar är acceptabla.

Kravet är att en rimlighetsbedömning ska göras där förekomsten av spänningssänkningar ska vägas mot dels elanvändarens/elproducentens olägenhet, dels kostnader för åtgärder.

Både åtgärder för att reducera spänningssänkningarnas antal och storlek och/eller varaktighet bör övervägas. Det bör påpekas att bedömningen kan visa att åtgärder inte är rimliga på grund av tekniska eller ekonomiska skäl. Området mellan god kvalitet och inte god kvalitet existerar eftersom olika elnät har olika förutsättningar (topologi) och det finns skillnader i struktur och ekonomisk bärkraft som gör att elkvaliteten blir olika och att elnätsföretagen därmed har olika lätt att leva upp till krav på spänningskvaliteten.

Kortvariga spänningshöjningar

Om det uppstår kortvariga spänningshöjningar inom området God kvalitet och elanvändaren/elproducenten har högre krav på spänningskvalitet kan störningskänsligheten reduceras hos den egna utrustningen. Alternativt kan elanvändaren/elproducenten komma överens med elnätsföretaget och sedan avtala om en anslutning med högre spänningskvalitet.

Om det uppstår kortvariga spänningshöjningar inom området Inte god kvalitet ska elnätsföretaget normalt åtgärda dessa.

Om det uppstår kortvariga spänningshöjningar i området mellan God kvalitet och Inte god kvalitet ska elnätsföretaget kunna visa att förekommande kortvariga spänningshöjningar är acceptabla.

Kravet är att en rimlighetsbedömning ska göras där förekomsten av spänningssänkningar och spänningshöjningar ska vägas mot dels elanvändarens/elproducentens olägenhet, dels kostnader för åtgärder.

Både åtgärder för att reducera spänningshöjningarnas antal och storlek och/eller varaktighet bör övervägas. Det bör påpekas att bedömningen kan visa att åtgärder inte är rimliga på grund av tekniska eller ekonomiska skäl. Området mellan god kvalitet och inte god kvalitet existerar eftersom olika elnät har olika förutsättningar (topologi) och det finns skillnader i struktur och ekonomisk bärkraft som gör att elkvaliteten blir olika och att elnätsföretagen därmed har olika lätt att leva upp till krav på spänningskvaliteten.

Snabba spänningsändringar och kortvariga spänningssänkningar inom området God kvalitet

Kortvariga spänningssänkningar i området God kvalitet i tabell 12 respektive tabell 13 summeras till antal snabba spänningsändringar. På det viset förebyggs att händelser med en lägsta spänning precis under 90 procent skulle behandlas på ett annorlunda sätt än händelser med en lägsta spänning precis över 90 procent.

Flimmer

Kvalitetsföreskrifterna ställer endast krav på långtidsvärdet för flimmer som ska vara mindre än eller lika med 1,0.

Vid frågor
Registratur
Helgfria vardagar 08.00-17.00

016-16 27 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL