Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 19:54:03

Indikatorer för smarta elnät

Här finns stöd till de elnätsföretag som ska rapportera in uppgifter om utvecklingen av smarta elnät enligt föreskriften EIFS 2022:5 till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Rapporteringen görs i e-tjänsten Neon

När kan jag börja rapportera?

Rapportering av uppgifter ska ske en gång per år, senast den 30 april, och avser de uppgifter som gäller per den 31 december föregående kalenderår. E-tjänsten Neon öppnar för rapportering senast 1 april. Startbrev kommer skickas ut till registrerade rapportörer i samband med att e-tjänsten öppnar.

För att använda e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med BankID.

Mer om behörighet och åtkomst till våra e-tjänster.

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen gällande elnätsföretagen finns i 12 kap. 17 § ellagen (1997:857), 34 § förordningen om elnätsverksamhet (2022:585) samt 1 kap. 3 § Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät, EIFS 2022:5

Mer information om lagar och regler.

När energiföretagen för el, fjärrvärme och naturgas använder Ei:s digitala e-tjänster för att rapportera in uppgifter till oss sker personuppgiftsbehandling. Främst vid behörighets- och ärendehantering i e-tjänsterna. Men personuppgiftsbehandling kan också förekomma vid annan hantering i samband med inrapportering av uppgifter till Ei som till exempel kontakt via mejl eller brev.

Mer om personuppgiftsbehandling vid användning av våra e-tjänster.

Logga in i e-tjänsten

Stöd till dig som rapporterar

Föreskriften (EIFS 2022:5) gäller för elnätsföretag som har nätkoncession den 31 december det år som uppgifterna avser. Elnätsföretag som uppfyller minst en av följande punkter är skyldiga att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät:

  • elnätsföretaget har 5000 eller fler uttagspunkter
  • elnätsföretag har minst en gränspunkt där elnätsföretaget är skyldig att mäta överförd energi och flöde i enligt förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Elnätsföretag som inte uppfyller något av kriterierna ovan är välkomna att rapportera in uppgifter ändå, men det är inte ett krav.

Du hittar mer information i handboken som finns publicerad på denna sida och i föreskriften EIFS 2022:5

Kontakta Ei skriftligen och redogör för er situation om ni känner er osäkra på om företaget är inrapporteringsskyldigt. Ei gör därefter en bedömning utifrån det enskilda företagets förutsättningar om företaget är inrapporteringsskyldigt eller inte. Ni kan skicka er redogörelse via mejl eller post. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Rapportering av uppgifter ska göras en gång per år, senast den 30 april, med start år 2024 och avse de uppgifter som gäller per den 31 december föregående kalenderår.

Vid rapportering av uppgifter ska elnätsföretaget ange:

  • vilket kalenderår som uppgifterna avser
  • organisationsnummer
  • postadress och postnummer
  • redovisningsidentitet (3 kap. 1-2 §§ Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät EIFS 2022:5)

Med nätverksamhet avses att med stöd av en nätkoncession ställa en starkströmsledning till förfogande för överföring av el för någon annans räkning och vidta de åtgärder som behövs för överföringen (1 kap. 4 § ellagen).

Med smarta elnät avses:

  1. elnät som möjliggör kostnadseffektiv integrering och aktiv kontroll av beteendet och åtgärderna hos den som är ansluten till elnätet och där nätföretaget digitalt kan få information om användarnas förbrukning och produktion av el, och
  2. informations- och kommunikationsteknik för kommunikation med nätföretag, producenter, elanvändare och energilagringsanläggningar i syfte att överföra el på ett hållbart, kostnadseffektivt och säkert sätt (34 § förordning (2022:585) om elnätsverksamhet).

För att främja energieffektivitet och integreringen av el från förnybara energikällor ska Ei enligt elmarknadsdirektivet följa upp utvecklingen av smarta elnät och vartannat år offentliggöra en nationell rapport med rekommendationer.

Ei ska övervaka och utvärdera resultatet hos systemansvariga för överförings- och distributionssystem i förhållande till utvecklingen av ett smart nät utifrån en begränsad uppsättning indikatorer.

Vi kommer att utvärdera de uppgifter som elnätsföretagen rapporterar i enlighet med föreskriften (EIFS 2022:5) tillsammans med andra uppgifter som rapporteras till oss eller som vi inhämtar från andra myndigheter.

Syftet med att inhämta uppgifter om smarta elnät är att vi ska kunna följa och analysera utvecklingen i enlighet med elmarknadsdirektivet och därefter tillgängliggöra en rapport med rekommendationer. Ei kommer vartannat år offentliggöra en nationell rapport med rekommendationer.

Eftersom smarta elnät är ett komplext område som omfattar både ny teknik, nya tjänster och nya förutsättningar behövs en sammanvägning av ett flertal indikatorer för att få en rättvisande bild. En förändring hos en indikator kan inverka positivt såväl som negativt på andra indikatorer. Vi har därför för avsikt att analysera de insamlade indikatorerna samlat.

Vår utgångspunkt i arbetet med indikatorer har varit att smarta elnät ska ses som ett verktyg för att skapa nytta för elkunderna. Utvecklingen av ett smart elnät är med andra ord inte ett självändamål och det är inte alltid bättre med fler och mer smarta elnätstekniker, om de inte införs för att stödja det övergripande behovet som finns i nätet.

Av denna anledning kommer Ei inte bara följa indikatorer som tyder på en högre grad av smarthet i näten utan även analysera förutsättningar för och behovet av ny teknik eller nya tjänster. Det kan även komma att finnas behov av att utveckla och förändra indikatorerna över tid.

Här hittar du Ei:s förstudie Indikatorer för utvecklingen av smarta elnät Ei R2021:07

Mer information

Elmarknadsdirektivet, ellagen, förordningen (2022:585) om elnätsverksamhet och föreskriften EIFS 2022:5 hittar du på sidan lagar och regler.

Kontakt
Indikatorer för smarta elnät
Energisystem

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL