Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-01 14:03:06

Ansöka om förhandsmedgivande

Det finns möjlighet att få ett förhandsmedgivande om att bygga en ledning, transformator- eller kopplingsstation innan man har fått en nätkoncession.

Enligt ellagen (1997:857) krävs dock särskilda skäl för ett sådant förhandsmedgivande (2 kap. 5 § ellagen).

När en ledning som meddelats ett förhandsmedgivande är färdig att tas i bruk, får ledningen användas under högst tre år i avvaktan på beslut om nätkoncession.

Att bygga med förhandsmedgivande innebär ett risktagande

Om man som nätföretag får ett förhandsmedgivande, får man bygga ledningen men måste ändå ansöka om nätkoncession för linje. Om den ansökan senare avslås måste man riva den ledning som man byggt och återställa marken. Det är därför alltid förenat med risker att använda sig av förhandsmedgivande.

Minimikrav för att få ett förhandsmedgivande

Följande är minimikrav för att få ett medgivande:

  • Det ska vara en hastigt uppkommen situation som måste ligga utanför nätföretagets kontroll, exempelvis att vägar ska grävas upp och ändras, och ledningar därför behöver flyttas. Fler exempel på särskilda skäl för förhandsmedgivande finns i förarbetena till bestämmelsen (prop. 1996/97:136 sid. 122).
  • Ansökan ska innehålla tillräckliga uppgifter för att vi på Ei ska kunna konstatera att ledningen sannolikt inte är olämplig utifrån ellagens och miljöbalkens regler om nätkoncession för linje.
  • En karta över ledningens föreslagna sträckning ska skickas in med ansökan.

Läs mer om koncessionskarta.

Liten tidsvinst med ett förhandsmedgivande

Behov av förhandsmedgivande kan finnas när en ledning måste byggas snabbt. Tänk dock på att även en ansökan om förhandsmedgivande måste handläggas, vilket tar tid. I många fall kan ett förhandsmedgivande innebära en ganska liten tidsvinst jämfört med en ansökan om nätkoncession.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL