Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:39:45

Planlagd tillsyn 2020

Här kan du läsa om Energimarknadsinspektionens (Ei) planlagda tillsyn 2020.

Ei:s särskilt utvalda tillsyns- och prövningsaktiviteter för 2020

  • Granska leveranssäkerheten i elnätet.
  • Granska grossistmarknaden för el i syfte att säkerställa korrekt information och upptäcka respektive utreda ärenden om misstänkt insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan.
  • Pröva transmissionsnätsföretags och nominella elmarknadsoperatörers metoder och villkor enligt EU:s förordningar.
  • Genomföra de nya uppgifter som följer av beslutade rättsakter inom ramen för lagstiftningspaket Ren Energi för alla i Europa.
  • Besluta om slutliga intäktsramar för tillsynsperioden 2016 - 2019 och omprövning av intäktsramar 2020 - 2023.
  • Informera intressenter om Ei:s tillsyn och prövning i syfte att skapa förståelse för och ökad regelefterlevnad.
  • Genomföra en studie av prisbildning och prisutveckling på den svenska fjärrvärmemarknaden.
  • Genomföra tillsyn i syfte att undanröja hinder för efterfrågeflexibilitet.

Här kan du läsa mer om några av aktiviterna:

Tillsyn över uppgifter på elpriskollen.se

Ei genomför löpande tillsyn över inrapporteringen till elpriskollen. Detta innebär att vi kontrollerar att inrapporterade uppgifter stämmer. Det kan handla om pris och andra avtalsvillkor för de elhandelsavtal som ska rapporteras in enligt ellagen och Ei:s föreskrifter.

Vi kontrollerar också att alla elhandlare som är skyldiga att rapportera in uppgifter också gör det. Målsättningen med tillsynen är att alla inrapporteringsskyldiga elhandlare rapporterar in korrekta uppgifter så att besökarna på elpriskollen.se kan jämföra avtal på ett korrekt sätt.

Tillsyn över leveranssäkerhet

Under 2020 genomförde Ei tillsyn avseende leveranssäkerheten i elnäten. Tillsynen baseras på de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei.

Målsättningen med tillsynen är att följa upp att elnätsföretagen genomför åtgärder som främjar leveranskvaliteten i elnätet både på kort och lång sikt.

Tillsyn över mätning

Under 2020 genomförde Ei tillsyn av reglerna kring elnätsföretagens information till kund i samband med att kunden genomför leverantörsbyte och när kunden får en ny elmätare.

Dessutom kontrollerade Ei att elnätsföretagen uppfyller kravet på att byte av mätmetod genomförs inom 3 månader för de kunder som byter från månadsvis till timvis mätning av sin elförbrukning och att elnätsföretagen levererar historiska mätvärden när en kund begär det.

Mätning och rapportering av mätvärden är grundläggande för en väl fungerande elmarknad. Att kunden får tillgång till mätvärden och relevant information om sin elmätare är viktigt bland annat för att underlätta för efterfrågeflexibilitet. Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning för teknisk analys.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL