Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-08 21:22:47

Karta och GIS-fil

Till ansökan om nätkoncession för linje ska karta och GIS-filer bifogas. Här kan du läsa mer om vilka krav som ställs på dem.

Karta

En karta över ledningens föreslagna sträckning ska bifogas ansökan. Kartan ska vara i färg och topografisk. Huvudregeln är att kartans skala ska vara 1:50 000.

I kartan ska ledningens sträckning tydligt framgå samt var i Sverige ledningen är belägen.

Vi vill att ledningens start- och slutpunkt samt läget för kraft-, kopplings- och transformatorstationer markeras ut och benämns.

Om ansökan avser en del av en ledning eller om sträckningen av annan anledning inte går mellan två tekniska punkter, är det viktigt att kartan visar geografiska platser som gör det möjligt att bedöma var ledningen är lokaliserad.

Om ledningen är kort

Om ledningen är kort och ledningssträckningen inte tydligt framgår i en skala på 1:50 000, ska en karta som är mer inzoomad bifogas för att tydliggöra ledningens sträckning. I en sådan karta kan det vara svårt att se var i Sverige ledningen befinner sig. I det fallet bör det även finnas med en översiktskarta.

Om ledningen är lång

Om ledningen är lång och kräver fler än två kartblad ska det också bifogas en översiktskarta som visar ledningens hela sträckning på ett kartblad.

Om ansökan omfattar flera ledningar

Om ansökan omfattar flera ledningar ska de antingen delas upp på flera separata kartor eller tydligt markeras med olika färger på kartan.

Om ansökan om fattar återkallelse eller rasering

Om ansökan även omfattar återkallelse eller rasering ska det alltid finnas med en separat karta för återkallelsen/raseringen.

Om återkallelsen/raseringen gäller för en del av en koncession, ska även en karta bifogas som visar vad som finns kvar av koncessionen efter återkallelse/rasering. Om koncessionen tidigare är överlåten/återkallad i andra delar, ska även dessa vara borttagna från kartan som visar vad som finns kvar av koncessionen.

Kraven på karta gäller även i ansökningar om förlängning av giltighetstiden för en befintlig linjekoncession, överlåtelse och återkallelse.

GIS-fil

Ansökan ska också innehålla GIS-filer (karta i digitalt format, exempelvis Shape eller DWG). GIS-filerna ska vara i linjeformat (inte polygon). Endast den ansökta linjen ska finnas med i filen (inga andra lager ska finnas med).

Vi använder oss av koordinatsystem Sweref99 TM men kan även läsa in andra koordinatsystem.

Om filen inte har koordinatsystem Sweref99 TM vill vi att man som sökande bifogar en textfil som anger vilket koordinatsystem filen har alternativ uppger detta i ansökningsbrevet. Det underlättar om Shapefilen är i form av en zip-fil.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL