Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 19:47:01

Frågor och svar - nätavgift solcellsanläggning

Här hittar du frågor och svar om nätavgift (inmatningstariff) som riktar sig till ägare av mindre produktionsanläggningar. Till exempel villaägare med solpaneler på taket.

2023 informerade Energimarknadsinspektionen (Ei) om att myndigheten bedömer att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift (inmatningstariff) som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. Ägare av mindre produktionsanläggningar ska därmed inte få en reducerad nätavgift. Här kan du ta del av frågor och svar.

Du kan också ställa frågor till oss i vårt konsumentforum Länk till annan webbplats..

Frågor och svar

Den nätavgift som avses är nätavgifter för inmatning av el till elnätet, det vill säga inmatningstariffen. Kostnaderna kan till exempel bestå av mätning och rapportering av mätvärden, administrativa kostnader och abonnemangs­kostnader till överliggande nät.

Att reducera nätavgiften (inmatningstariffen) för mindre produktionsanläggningar är enligt Ei:s bedömning inte förenligt med EU:s elmarknadsförordning. Där anges att varje nätanvändare, även producenter, ska bära sina egna kostnader. Om en ägare av en mindre produktionsanläggning, till exempel solceller, får en reducerad avgift innebär det i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätanvändare som då får en högre elnätsavgift.

Här kan du läsa mer om elmarknadsförordningen

Ei:s bedömning är att 4 kap. 37–38 §§ i ellagen strider mot artikel 18 i EU:s elmarknadsförordning. Det går inte att både uppfylla artikel 18 i elmarknadsförordningen (avgifter ska spegla faktiska kostnader) och 4 kap. 37–38 §§ ellagen (inmatningstariffen ska reduceras utifrån anläggningens effekt).

Om nationell rätt och EU-rätt strider emot varandra ska den europeiska lagstiftningen följas.

Läs mer om lagar och regler

Ei har informerat om ett inriktningsbeslut (Ei:s bedömning: Ingen reducerad nätavgift för småskaliga produktionsanläggningar) om hur myndigheten bedömer att bestämmelserna om reduktion av nätavgifter i ellagen ska tillämpas.

Eftersom Ei:s bedömning utgår från en redan gällande EU-förordning, har Ei redan börjat tillämpa bedömningen i samband med prövningar och andra ärenden.

Ditt nätföretag kan komma att avisera om en prisändring för inmatningen av producerad el. Aviseringen ska göras senast 2 veckor innan fakturering kan göras.

Elmarknadsförordningen trädde i kraft 1 januari 2020 och borde redan tillämpas, men en anpassning kräver i vissa fall förberedelser och en period för implementering.

Ei kommer att följa upp anpassningen till kraven i elmarknadsförordningen och förväntar sig att förändringar görs utan dröjsmål.

Mer om elmarknadsförordningen

För en solcellsanläggning på villatak med samma säkring för inmatning som uttag kan det handla om en begränsad kostnad, det kan handla om några hundralappar per år. Ei kan dock inte ange någon summa.

Nätavgifter ska baseras på nätföretagets faktiska kostnader och varierar därför. Nätföretagen behöver räkna ut avgifter utifrån det som driver kostnader. Kontakta ditt elnätsföretag för information.

Kostnaderna kan till exempel bestå av mätning och rapportering av mätvärden, administrativa kostnader och abonnemangskostnader till överliggande nät om elen inte förbrukas av någon annan i samma elnät. I föreskrifter om utformning av nättariffer framgår de kostnadsposter som kan ingå i en tariff.

Läs mer i Ei:s föreskrift EIFS 2022:1

Nätavgifterna ska täcka elnätsföretagets kostnader för att mata in el på elnätet och sedan överföra den till en elanvändare. Om du själv använder den el du producerar uppstår ingen kostnad för inmatning och överföring, nätföretaget har därmed ingen kostnad för inmatningen.

Om du däremot har ett avtal med nätföretaget för inmatning av el kan du behöva betala fasta kostnader, även om du inte matar in någon el.

Ett avtal för inmatning innebär att du abonnerar på möjligheten att mata in el på nätet. Nätföretaget bokar därmed kapacitet i elnäten för inmatningen, även om du inte nyttjar den, vilket kan medföra kostnader.

En lönsamhetskalkyl måste alltid göras för att bedöma lönsamheten av solceller.

Du kan använda Energimyndighetens kalkylator, den medger också att du gör en känslighetsanalys, det vill säga undersöker hur till exempel elpris och andra faktorer påverkar lönsamheten. Kalkylatorer tar generellt inte hänsyn till eventuella inmatningstariffer, du behöver därför utvärdera hur kostnader för inmatning påverkar resultatet.

Gå till Solelkalkylen på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Eftersom nätavgifter ska spegla nätföretagets kostnader kommer utformningen av avgifterna bero på vad som driver kostnader, det kommer att variera mellan olika nätföretag.

Nej, nätnyttoersättningen åsyftas inte. Nätnyttoersättningen ger producenten ersättning för den nytta produktionen gör i nätet (det vill säga ersättning för att nätföretagets kostnader sjunker när produktion finns i elnätet och därmed inte behöver importeras från annat elnät). Den nätavgift som inte får reduceras gäller inmatningstariffen.

Här kan du läsa om nätnyttoersättning

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL