Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 11:53:45

Frågor och svar - EIFS 2024:2

Här samlar vi frågor och svar kring Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers information till elanvändare (EIFS 2024:2).

Informationen på denna sida vänder sig i första hand till elhandelsföretagen.

Elkunder ska få starkare skydd genom tydlig information

Den 1 juni 2023 ändrades ellagen för att leva upp till de krav som finns i elmarknadsdirektivet och som syftar till att ge elkunder ett starkare skydd på elmarknaden.

För att kunderna ska få tydlig information ställs det i elmarknadsdirektivet bland annat krav på att elhandelsföretagens fakturor ska ha ett visst innehåll, att det ska finnas viss information på elhandelsföretagens webbplats eller motsvarande och att elhandelsföretagen ska se till att elkunderna får en sammanfattning av de viktigaste avtalsvillkoren.

EIFS 2024:2 träder i kraft 1 januari 2025.

Ja, föreskrifterna EIFS 2024:2 gäller bara elhandelsföretag.

Ei planerar att påbörja ett nytt föreskriftsarbete under 2025 som handlar om elnätsföretagens information till elanvändare på fakturor, webbplatser och applikationer.

Syftet med föreskrifterna EIFS 2024:2 är främst att stärka elkundernas ställning på elmarknaden och skapa bättre förutsättningar för kunder att bidra med sin efterfrågeflexibilitet. Genom tydliga föreskrifter blir det också enklare för elhandelsföretagen att veta vilken information som de är skyldiga att ge sina kunder.

I föreskrifterna EIFS 2024:2 finns reglerat vilka skyldigheter ett elhandelsföretag har att lämna information om:

 • identifieringskod för leveranspunkten
 • anvisade avtal
 • jämförelseverktyg
 • elområde
 • kontaktuppgifter till oberoende användarrådgivning om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder
 • jämförelser med genomsnittlig elanvändare
 • faktisk och historisk elförbrukning
 • sammanfattning av avtalsvillkor
 • information om efterfrågeflexibilitet
 • gällande priser för elleverans
 • leveransavtal
 • konsumenters rättigheter
 • oberoende instans för tvistlösning utanför domstol
 • gemensam kontaktpunkt

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2025.

Föreskrifterna EIFS 2024:2 är indelade i olika kapitel. Kapitel 3 gäller för alla elanvändare (hushållskunder och företagskunder) medan kapitel 4 bara gäller konsumenter (hushållskunder).

Nej, det behöver inte finnas en direktlänk, däremot måste det finnas en tydlig hänvisning på fakturan om var elanvändaren kan hitta informationen på elhandelsföretagets webbplats eller applikation.

Det står elhandelsföretagen fritt att komprimera eller slå samman flera anvisningar till en, så länge anvisningen är tydlig. Som till exempel ”Under Mina sidor hittar du information om följande: …”.

Elhandelsföretag har en skyldighet att tillhandahålla en sammanfattning av avtalsvillkoren enligt 9 kap. 21 § sista stycket ellagen.

3 kap. 8 § EIFS 2024:2 reglerar hur sammanfattningen av avtalsvillkoren ska tillhandahållas efter att avtalet har ingåtts och bekräftats. Då ska sammanfattningen tillhandahållas på elhandelsföretagets webbplats eller applikation som kräver elanvändarens inloggning, exempelvis på ”Mina sidor”.

Föreskrifterna reglerar inte hur sammanfattningen ska tillhandahållas innan avtalet ingås eller bekräftas. Hur sammanfattningen tillhandahålls då kan variera beroende på hur avtalet tecknas.

Enligt Ei uppfyller elhandelsföretaget sin skyldighet genom att lämna information om avtalsvillkoren vid ett specifikt tillfälle, det vill säga innan avtalet ingås eller bekräftas.

Genom att göra sammanfattningen tillgänglig för elanvändaren innan och under avtalets hela löptid uppfyller elhandelsföretaget sin skyldighet att tillhandahålla sammanfattningen av avtalsvillkoren enligt Ei:s bedömning. Det är sedan upp till elanvändaren att välja vid vilken eller vilka tidpunkter som den vill ta del av informationen.

Ja, av 3 kap. 8 § EIFS 2024:2 framgår att elhandelsföretaget ska tillhandahålla en sammanfattning av avtalsvillkoren.

Sammanfattningen ska efter att avtalet har ingåtts och bekräftats finnas tillgänglig för elanvändaren på exempelvis ”Mina sidor” under avtalets hela löptid, vilket innebär att sammanfattningen behöver ändras om avtalsvillkoren ändras.

Elhandelsföretaget kan med fördel förtydliga vad som har ändrats och när, så att elanvändare enkelt kan se vilka förändringar som har skett sedan avtalet tecknades.

Om sammanfattningen inte skulle uppdateras skulle elanvändare inte ha tillgång till en sammanfattning av avtalsvillkoren, utan enbart en sammanfattning av de avtalsvillkor som var aktuella vid tiden när avtalet tecknades.

Enligt 4 kap. 5 § EIFS 2024:2 har elhandelsföretaget en skyldighet att ange namnet på konsumentens (hushållskundens) leveransavtal, samt ange hur ofta priset per kilowattimme ändras, och om konsumenten kan påverka sina kostnader genom att använda el en viss tid på dygnet.

Informationen ska finnas på elhandelsföretagets webbplats eller applikation som kräver konsumentens inloggning, exempelvis på ”Mina sidor”.

Informationen ska lämnas på minst ett ställe men behöver inte lämnas varje gång leveransavtalets namn anges. Däremot ska informationen vara tydlig och begriplig för konsumenten.

Enligt 4 kap. 5 § EIFS 2024:2 har elhandelsföretaget en skyldighet att ange namnet på konsumentens leveransavtal, samt i direkt anslutning till avtalsnamnet ange hur ofta priset per kilowattimme ändras, och om konsumenten kan påverka sina kostnader genom att använda el en viss tid på dygnet.

Med i direkt anslutning till avtalsnamnet avses exempelvis direkt efter eller under avtalets namn.

Informationen ska vara tydlig och begriplig för konsumenten och finnas på elhandelsföretagets webbplats eller applikation som kräver konsumentens inloggning, exempelvis på ”Mina sidor”.

Elhandelsföretaget ska på elanvändarens faktura lämna kontaktuppgifter till oberoende användarrådgivning om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder genom att hänvisa till den webbportal (energiochklimatradgivningen.se) som Statens energimyndighet tillhandahåller, eller till kommunala energirådgivare i elanvändarens kommun.

Webbportalen energiochklimatrådgivningen.se är under uppbyggnad och kommer enligt Energimyndigheten att lanseras under våren 2024, det vill säga innan EIFS 2024:2 träder i kraft.

Ja, det är slutgiltiga uppgifter om faktisk och historisk förbrukning som ska lämnas.

Enligt 3 kap. 7 § EIFS 2024:2 ska elhandelsföretaget lämna uppgifter om elanvändarens faktiska och historiska elförbrukning på ett tydligt och lättillgängligt sätt via elhandelsföretagets webbplats eller applikation som kräver elanvändarens inloggning, exempelvis på ”Mina sidor”.

Kontakta oss

Hittade du inte svar på din fråga kan du mejla till oss eller använda vårt kontaktformulär längst ner. Ange gärna ärendenummer 2024-101619 i ämnesraden. Kommer det in frågor som kan vara av intresse för flera, uppdateras frågorna och svaren på denna sida.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL