Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-22 05:11:30

Planlagd tillsyn 2022

Tillsyn över uppgifter på elpriskollen.se

Ei genomför löpande tillsyn över inrapporteringen till elpriskollen. Detta innebär att vi kontrollerar att inrapporterade uppgifter stämmer. Det kan handla om pris och andra avtalsvillkor för de elhandelsavtal som ska rapporteras in enligt ellagen och Ei:s föreskrifter.

Vi kontrollerar också att alla elhandlare som är skyldiga att rapportera in uppgifter också gör det. Målsättningen med tillsynen är att alla inrapporteringsskyldiga elhandlare rapporterar in korrekta uppgifter så att besökarna på elpriskollen.se kan jämföra avtal på ett korrekt sätt.

Under 2022 genomför vi också tillsyn över inrapporteringen av avtal som kan tecknas av företag. Dessutom använder vi under 2022 nya metoder för att granska dom lägsta elpriserna på elpriskollen för att hindra att felaktiga priser rapporteras in. Detta kan leda till att särskild tillsyn inleds för att utreda om kunderna betalar de låga priser som utlovas.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning konsumenträtt.

Tillsyn över priser och förbrukningsuppgifter för timavtal

Under 2022 ska Ei för första gången granska hur elhandlarna informerar kunderna om den uppmätta förbrukningen och elens pris.

Alla elkunder ska i regelbundet få information om den uppmätta förbrukningen och elens pris. En kund som har timavtal har över 700 mätvärden och priser på en månad. Det är därför svårt att förmedla sådan information på ett tydligt sätt till kunder med timavtal. Det är viktigt att alla elhandlare som erbjuder timavtal klarar av detta på ett bra och likvärdigt sätt så att alla kunder med timavtal kan ha bra information som grund för att ändra sin förbrukning.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning konsumenträtt.

Tillsyn för att motverka oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden

Oschysst elhandel är ett samlingsbegrepp som används både som en beskrivning av oschyssta affärsmetoder inom elhandeln, men också som begrepp för företag som använder dessa metoder. Det kan till exempel handla om företag som gör allvarliga överträdelser i ellagen eller som använder sig av vilseledande försäljning eller marknadsföring. Ei får många frågor och klagomål både från konsumenter och näringsidkare om problem med uppsökande försäljning, leverantörsbyten som genomförs med oschyssta metoder och följdproblem när elavtal har ingåtts.

Under 2021 hade Ei särskilt fokus på denna tillsyn och detta fortsätter även under 2022. Efter vinterns höga elpriser har Ei fått indikationer på nya beteenden inom området oschyssta affärsmetoder. Det kan därför bli så att särskilda tillsynsinsatser inleds under 2022 för att granska detta.

Vill du veta mer kontakta Ei:s avdelning konsumenträtt.

Tillsyn av grossistmarknaden för el

För att säkerställa information och för att upptäcka och utreda ärenden om misstänkt insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan.

Vill du veta mer kontakta Ei.

Utveckla en ny plattform för inrapportering av företagens uppgifter (elnätsföretag, naturgasföretag, fjärrvärmeföretag)

För att förenkla för företagen att lämna in de uppgifter som behövs för tillsynen.

Vill du veta mer kontakta Ei.

Genomföra de nya uppgifter som följer av beslutade rättsakter inom ramen för lagstiftningspaketet Ren Energi för alla i Europa och uppgifter enlighet med beslutade EU:s förordningar

Vill du veta mer kontakta Ei.

Informera intressenter om Ei:s tillsyn och prövning

I syfte att skapa förståelse och ökad regelefterlevnad.

Vill du veta mer kontakta Ei.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL