Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Effekttariffer

Vad är effekttarifer? Här kan du läsa mer.

Framtidens elproduktion i Sverige kommer till följd av det politiska målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 att innebära en ökad andel väderberoende produktion i form av bland annat vind- och solkraft. Vidare förutspås elanvändningen öka bland annat på grund av elbilarnas inträde och ökad elektrifiering av industrin. Detta ställer stora och nya krav på elsystemet.

Behoven ökar av flexibilitetsresurser på användarsidan för balansering av elsystemet likväl som behoven att nyttja befintlig kapacitet i elnäten så effektivt som möjligt. Med en kraftig ökning av elanvändning kommer det även att finnas behov att bygga nya elledningar för att öka överföringskapaciteten i elnäten. Ökad överföringskapacitet kan i vissa fall också åstadkommas genom att elnäten används effektivare, så att investeringar kan skjutas upp eller till och med undvikas. Med en jämnare belastning och lägre effekttoppar ryms fler elanvändare i det befintliga elnätet. Det innebär att om elnätet nyttjas mer effektivt kan det leda till ökad möjlighet för anslutning av exempelvis mer förnybar elproduktion eller fler uttagskunder utan att man behöver investera i mer elnätskapacitet.

Vid en jämnare belastning på elnätet minskar också nätförlusterna. En utjämnad belastning och en reducering av effekttoppar kan medföra sänkta kostnader för överliggande nät och för ersättning vid inmatning av el. I de fall nätet behöver byggas ut underlättar en effektiv drift av nätet situationen under tiden.

Tarifferna som används idag är ofta enkla och utformade efter de förutsättningar som fanns för 10-20 år sedan. Det betyder att de i de flesta fallen inte är kostnadsreflektiva och inte ger kunderna nödvändiga prissignaler för att kunna ta informerade beslut om sin nätanvändning. Genom att utveckla regelverket och förtydliga vad som krävs av en tariff för att den ska främja ett effektivt nätutnyttjande kommer kunderna att få bättre möjligheter att ta beslut om sitt nätanvändande och också använda näten effektivare.

Ei:s arbete med föreskrifter för tariffer som främjar ett effektivt nätutnyttjande

Sedan inledningen av 2019 har Ei arbetat med att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Ett effektivt användande av elnätet bidrar till att samhällets elbehov kan tillgodoses till en så låg kostnad som möjligt, bland annat genom att nätförstärkningar för att hantera ändrade överföringsmönster kan senareläggas eller undvikas helt, vilket kommer nätkunderna till godo i form av lägre nätavgifter på sikt. Tarifferna måste också vara objektiva enligt 4 kap. 1 § ellagen (1997:857) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det betyder att tarifferna ska reflektera kostnaderna som nätföretaget har för en kundkategori. Det innebär att tarifferna ska vara kostnadsreflektiva till sin utformning. Kravet på kostnadsreflektiva tariffer följer även av artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Här kan du läsa mer om Ei:s projekt Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Vad är kostnadsreflektiva elnätstariffer?

Elnätstariffer ska uppfylla två mål. För det första ska de ge elnätsföretagen intäkter som är tillräckliga för att täcka deras effektiva kostnader för drift av och investeringar i elnätet. För det andra ska tarifferna ge nätkunderna skäliga priser och incitament att använda nätet effektivt. De här två målen möjliggör en uppdelning av nättariffen i två olika delar, en kostnadsreflektiv och en kostnadstäckande.

Syftet med kostnadsreflektiva tariffkomponenter är att ge nätanvändarna incitament att använda elnätet effektivt. Det betyder att tariffkomponenten behöver vara korrekt prissatt, det vill säga vid varje tidpunkt reflektera kostnaden för att använda elnätet. Utifrån ett kundperspektiv så är det centralt att de priser/prissignaler kunden möter är korrekta. Är de inte det kommer kundernas beteende inte att främja ett effektivt nätutnyttjande. Felaktiga prissignaler kopplade till nätanvändningen kan leda till ineffektiva investerings-, produktions- och konsumtionsbeslut som leder till ineffektivt nätutnyttjande och ökade systemkostnader för samhället.

Hur kan kostnadsreflektiva elnätstariffer utformas?

Kostnadsreflektiva elnätstariffer är tariffer med kostnadskomponenter som speglar de kostnader som kundernas användning innebär för nätägarna. I princip kan man dela upp dessa kostnader i kortsiktiga- och långsiktiga kostnader.

Energiavgift för kortsiktigt rörliga kostnader

Ett elnäts rörliga kostnader är de kostnader som varierar med kundernas användning av nätet. Dessa kostnader består till största del av nätförluster samt de rörliga kostnaderna för överliggande nät. För varje ytterligare kilowattimme (kWh) el som överförs i ett elnät ökar mängden nätförluster som uppstår i nätet, och därmed nätets kostnader. För att kunderna ska få rätt prissignaler är det lämpligt att prissätta de rörliga kostnaderna med en rörlig energiavgift, det vill säga en avgift kronor per förbrukad kWh. Om de rörliga kostnaderna varierar över dygnet eller mellan vinter och sommar bör energiavgiften differentieras så att den är högre när kostnaderna är högre.

Effektavgift för framåtblickande kostnader

Med framåtblickande tariffkomponent menas en komponent som innehåller prissignaler till kunderna om hur deras nuvarande beteende påverkar framtida behov av investeringar i överföringskapaciteten. En framåtblickande tariffkomponent ska återspegla kostnader för att främja effektivt nätnyttjande på lång sikt. Syftet med prissignalen är att visa kunderna vilka kostnader deras nätanvändning för med sig och därigenom ge dem incitament att anpassa sin förbrukning och därmed minska behoven av fördyrande investeringar i nätet.

Den framåtblickande tariffkomponenten kan prissättas på olika sätt. Eftersom nätets dimensioneringsbehov och de framåtblickande kostnaderna beror av hur mycket effekt som överförs i nätet under de tillfällen då nätet är som mest belastat, snarare än den sammanlagda energimängden som överförs över tid, bör framåtblickande kostnader betalas med en effektavgift.

Effektavgiften bör baseras på kundens uppmätta effektuttag. Avgiften kan baseras antingen på kundens individuella användning eller på kundens användning när nätet är som mest belastat. Det senare alternativet är att föredra, eftersom det ger ett starkare incitament till att använda nätet på ett sätt som är långsiktigt effektivt.

De kostnadsreflektiva tariffkomponenterna måste kompletteras med en avgift som gör att nätföretagen får kostnadstäckning

Elnätsverksamhet är naturliga monopol vilket innebär att en tariff med enbart kostnadsriktiga tariffkomponenter inte kommer att ge nätföretagen kostnadstäckning. För att nätföretagen ska få kostnadstäckning samtidigt som tarifferna ger kunderna incitament att använda elnäten så samhällsekonomiskt effektivt som möjligt är det lämpligt att tariffen även innehåller en kostnadstäckande tariffkomponent. Denna komponent bör utformas så att den ger kunderna så små incitament som möjligt att ändra sitt beteende.