Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 12:58:13

Effekttariffer

Framtidens elproduktion i Sverige kommer till följd av det politiska målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 att innebära en ökad andel väderberoende produktion i form av bland annat vind- och solkraft.

Vidare förutspås elanvändningen öka bland annat på grund av den omfattande elektrifiering som sker inom industrin men också den bredare elektrifiering som sker som en följd av den pågående energiomställningen.

Större och nya krav på elsystemet

Med de förändringar som sker följer att behoven av flexibilitetsresurser på användarsidan för balansering av elsystemet ökar, liksom behoven av att nyttja befintlig kapacitet i elnäten så effektivt som möjligt. Förutom att använda de resurser vi har så effektivt som möjligt kommer behoven av ny infrastruktur, exempelvis nya elledningar för ökad överföringskapaciteten i elnäten, att öka.

Ökad överföringskapacitet kan i vissa fall också åstadkommas genom att elnäten används effektivare, så att investeringar kan skjutas upp eller till och med undvikas.

Med en jämnare belastning och lägre effekttoppar ryms fler elanvändare i det befintliga elnätet

Det innebär att om elnätet nyttjas mer effektivt kan det leda till ökad möjlighet för anslutning av exempelvis mer förnybar elproduktion eller fler uttagskunder utan att man behöver investera i mer elnätskapacitet.

Vid en jämnare belastning på elnätet minskar också nätförlusterna

En utjämnad belastning och en reducering av effekttoppar kan medföra sänkta kostnader för överliggande nät och för ersättning vid inmatning av el. I de fall elnätet behöver byggas ut underlättar en effektiv drift av nätet situationen under tiden.

Tarifferna som används idag är enkla i sin utformning

Tarifferna som används idag är utformade efter de förutsättningar som fanns för 10-20 år sedan.

Det betyder att de i de flesta fallen inte är kostnadsreflektiva och inte ger kunderna nödvändiga prissignaler för att kunderna ska kunna ta informerade beslut om sin elnätsanvändning.

Genom nya föreskrifter som förtydligar vad som krävs av en tariff för att den ska främja ett effektivt nätutnyttjande kommer kunderna att få bättre möjligheter att ta beslut om sitt nätanvändande och också använda elnäten effektivare.

Föreskrifter för tariffer som främjar ett effektivt nätutnyttjande

Sedan inledningen av 2019 har Ei arbetat med att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Ett effektivt användande av elnätet bidrar till att samhällets elbehov kan tillgodoses till en så låg kostnad som möjligt, bland annat genom att nätförstärkningar för att hantera ändrade överföringsmönster kan senareläggas eller undvikas helt, vilket kommer elnätskunderna till godo i form av lägre nätavgifter på sikt.

Tarifferna måste också vara objektiva enligt 4 kap. 1 § ellagen (1997:857) Länk till annan webbplats.. Det betyder att tarifferna ska reflektera kostnaderna som elnätsföretaget har för en kundkategori.

Det innebär att tarifferna ska vara kostnadsreflektiva till sin utformning. Kravet på kostnadsreflektiva tariffer följer även av artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen Länk till annan webbplats.).

Kostnadsreflektiva elnätstariffer

Elnätstariffer ska uppfylla två mål.

  • För det första ska de ge elnätsföretagen intäkter som är tillräckliga för att täcka deras effektiva kostnader för drift av och investeringar i elnätet.
  • För det andra ska tarifferna ge elnätskunderna skäliga priser och incitament att använda elnätet effektivt.

De här två målen möjliggör en uppdelning av nättariffen i två olika delar, en kostnadsreflektiv och en kostnadstäckande.

Syftet med kostnadsreflektiva tariffkomponenter är att ge nätanvändarna incitament att använda elnätet effektivt

Det betyder att tariffkomponenten behöver vara korrekt prissatt, det vill säga vid varje tidpunkt reflektera kostnaden för att använda elnätet.

Utifrån ett kundperspektiv så är det centralt att de priser/prissignaler kunden möter är korrekta. Är de inte det kommer kundernas beteende inte att främja ett effektivt nätutnyttjande.

Felaktiga prissignaler kopplade till nätanvändningen kan leda till ineffektiva investerings-, produktions- och konsumtionsbeslut som leder till ineffektivt nätutnyttjande och ökade systemkostnader för samhället.

Hur har Ei utformat föreskrifterna för kostnadsreflektiva elnätstariffer?

Kostnadsreflektiva elnätstariffer speglar de kostnader som kundernas användning innebär för nätägarna. I princip kan man dela upp dessa kostnader i kortsiktiga- och långsiktiga kostnader.

Energiavgift för kortsiktigt rörliga kostnader

Ett elnäts rörliga kostnader är de kostnader som varierar med kundernas användning av nätet.

Dessa kostnader består till största del av nätförluster samt de rörliga kostnaderna för överliggande nät. För varje ytterligare kilowattimme (kWh) el som överförs i ett elnät ökar mängden nätförluster som uppstår i elnätet, och därmed elnätets kostnader.

För att kunderna ska få rätt prissignaler är det lämpligt att prissätta de rörliga kostnaderna med en rörlig energiavgift, det vill säga en avgift kronor per förbrukad kWh. Energiavgiften får tidsdifferentieras. Det vill säga om de rörliga kostnaderna exempelvis varierar över dygnet eller mellan vinter och sommar får energiavgiften differentieras så att den är högre när kostnaderna är högre.

Effektavgift för framåtblickande kostnader

Effektavgiften är en framåtblickande tariffkomponent vilket innebär att den är en tariffkomponent som innehåller prissignaler till kunderna om hur deras nuvarande beteende påverkar framtida behov av investeringar i överföringskapaciteten. Effektavgiften ska återspegla kostnader för att främja effektivt nätnyttjande på lång sikt.

Syftet med prissignalen är att visa kunderna vilka kostnader deras nätanvändning för med sig och därigenom ge dem incitament att anpassa sin förbrukning och därmed minska behoven av fördyrande investeringar i nätet.

Den framåtblickande tariffkomponenten kan prissättas på olika sätt

Eftersom nätets dimensioneringsbehov och de framåtblickande kostnaderna beror av hur mycket effekt som överförs i nätet under de tillfällen då nätet är som mest belastat, snarare än den sammanlagda energimängden som överförs över tid, ska den tas ut baserat på kundens användning av elnätet och den sammanlagda belastningen på elnätet. Enligt föreskriften ska effektavgiften tidsdifferentieras.

De kostnadsreflektiva tariffkomponenterna måste kompletteras med en avgift som gör att elnätsföretagen får kostnadstäckning

Elnätsverksamhet är naturliga monopol vilket innebär att en tariff med enbart kostnadsriktiga tariffkomponenter inte kommer att ge elnätsföretagen kostnadstäckning.

För att elnätsföretagen ska få kostnadstäckning samtidigt som tarifferna ger kunderna incitament att använda elnäten så effektivt som möjligt behöver tariffen även innehåller en kostnadstäckande tariffkomponent.

I föreskrifterna benämns denna komponent som en fast avgift. Den fasta avgiften bör utformas så att den ger kunderna så små incitament som möjligt att ändra sitt beteende på kort sikt. Föreskriften anger att den fasta avgiften ska baseras på nätföretagets residuala kostnader och fördelas utifrån kundens abonnerade effekt eller motsvarande.

Den nya tariffstrukturen ser likadan ut på alla nätnivåer

Med den nya föreskriften följer att tariffstrukturen med en kostnadsreflektiv del och en kostnadstäckande del införs på alla nätnivåer. Det vill säga strukturen ser likadan ut för transmissionsnätet som för regionnät och lokalnät. Fördelen med en sådan lösning är att kostnader mellan angränsande nät kan föras vidare på ett sätt som främjar kostnadsreflektivitet och ett effektivt nätutnyttjande.

Senaste granskningsdatum: 20 februari 2023