Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-11-30 05:48:16

Teknisk beskrivning

Det här ska finnas med i den tekniska beskrivningen som ska ingå i ansökan om nätkoncession för linje.

Vad som ska finnas med i den tekniska beskrivningen varierar något beroende på om det är en luftledning eller en markkabel.

I ansökan om nätkoncession för linje ska en teknisk beskrivning finnas med. Detta framgår av 6 § punkt 1 elförordningen (2013:208). Uppgifterna i den tekniska beskrivningen behöver inte sammanställas i ett eget separat dokument utan kan framgå exempelvis i miljökonsekvensbeskrivningen.

För att uppfylla kravet om teknisk beskrivning ska ansökan innehålla följande uppgifter.

Generell information för ledningar

Konstruktionsspänning och nominell spänning

Som sökande ska man beskriva den spänning som ledningen ska konstrueras för, samt den nominella spänningen vid driftsättning. För befintliga ledningar anger man konstruktionsspänning och den nominella spänning som används.

Om konstruktionsspänningen är högre än vad som i SS-EN 60038 motsvarar den nominella spänning som man har angett, så ska man beskriva varför. Om man planerar att höja spänningen ska man beskriva det och vad det får för konsekvenser. Uppgiften om konstruktionsspänning är bindande och begränsar linjekoncessionens omfattning.

Effektbehov och överföringskapacitet

Man ska beskriva den maxeffekt som man preliminärt bedömer att ledningen kommer överföra med nuvarande effektbehov och vid normaldrift, samt den överföringskapacitet som man planerar att dimensionera ledningen för. Beskrivningen ska omfatta en bedömning av hur effektbehovet kommer att utvecklas över tid.

Om överföringskapaciteten inte motsvaras av effektbehovet så ska den tillkommande kapaciteten motiveras, till exempel genom att beskriva funktionskrav, leveranssäkerhet eller dylikt. Uppgifter om effektbehov och funktionskrav kan komma att remitteras till kommun och länsstyrelse.

Anslutningspunkter

Linjekoncessionens start- och slutpunkter vid station, befintlig ledning eller produktionsanläggning ska anges. Om ledningen ansluter till en befintlig ledning behöver man ange den geografiska platsen, till exempel i form av koordinater.

Om linjekoncessionens start- eller slutpunkt är vid gränsen för områdeskoncession ska den geografiska platsen uppges med till exempel koordinater. Uppgifterna används i Ei:s register och begränsar linjekoncessionens omfattning.

Tvärsnittsareor

Man ska beskriva vilken tvärsnittsarea man preliminärt bedömer kommer att behövas för att uppnå den överföringskapacitet som man har angett, för respektive teknikval. Tvärsnittsareor ska motiveras, till exempel baserat på dimensionerande strömvärde och ledarmaterial.

Systemjordning

Typ av systemjordning, nollpunktsutrustning, beräknad jordslutningsström och frånkopplingstid ska anges.

Om ansökan gäller en befintlig ledning, bör man uppge vilken version av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter som tillämpas på ledningens utförande, samt vilket år och om möjligt datum som ledningen först sattes i drift. Uppgifter om elsäkerhet remitteras till Elsäkerhetsverket.

Beskrivningar av de olika teknikvalen ska i vissa fall inkludera en kostnadsbeskrivning.

Läs mer om detta under alternativredovisning.

För teknikval luftledning

Stolpkonstruktion och fasernas placering

En beskrivning av vilka typer av stolpar, fundament och stagförankringar som ska användas, samt var de kan komma att placeras i förhållande till olika samhällsintressen, naturvärden och kulturvärden ska finnas med.

Beskrivningen ska även omfatta uppgifter om stolphöjd, ledningsgatans bredd och arbetsområdets utsträckning vid nybyggnation samt fasernas konfiguration, avstånd mellan faser och vilken typ av isolatorer som används. Principskisser kan användas för att illustrera beskrivningen. Uppgifter om fasernas placering används för bedömning av påverkan på fåglar samt för att bedöma möjligheten till magnetfältssänkande åtgärder. Uppgifter om stolpar med en höjd på mer än 20 meter över mark remitteras till Luftfartsverket.

Om stolpkonstruktion eller något annat av ovanstående inte kan bestämmas förrän vid detaljprojektering, ska man beskriva vilka alternativ som kan komma att användas. Miljöprövningen kommer då att baseras på det alternativ som ger störst miljöpåverkan.

För teknikval markkabel och sjökabel

Förläggningsmetod och konstruktion

Man ska som sökande beskriva vilka förläggningsmetoder som ska användas vid olika marktyper respektive bottentyper, och vid passager av olika samhällsintressen, naturvärden och kulturvärden.

Beskrivningen ska omfatta uppgifter om ledningsgatans bredd och arbetsområdets utsträckning vid nybyggnation, samt schaktets bredd och djup. Principskisser kan användas för att illustrera beskrivningen. Man ska även ange antal förband och om förbanden funktionellt tillhör en eller flera ledningar. Uppgifter om antal ledningar används av Ei för att tilldela anläggningsnummer vid beslut.

Om förläggningsmetoder eller något annat av ovanstående inte kan bestämmas förrän vid detaljprojektering, ska man beskriva vilka alternativ som kan komma att användas. Miljöprövningen kommer då att baseras på det alternativ som ger störst miljöpåverkan.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL