Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-11-29 15:41:44

Konsultation med det samiska folket

Den 1 mars 2022 började en ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket att gälla. Lagen innebär bland annat att statliga myndigheter ska konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för dem.

Konsultationsordningen, lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket (SFS 2022:66) Länk till annan webbplats., syftar till att säkerställa samernas rätt till delaktighet och stärka deras inflytande i frågor som särskilt berör dem. Regeringen och förvaltningsmyndigheter är i vissa fall skyldiga att konsultera samiska företrädare. Det gäller innan beslut fattas i ärenden som berör samernas språk, kultur, näringar och ställning som urfolk. En konsultation ska öka samernas möjlighet att bidra med kunskap, förklara konsekvenser av olika handlingsalternativ och bidra till att förbättra beslutsunderlaget i ett ärende.

Det är Ei som sköter konsultationen. Den sker utöver samrådet, som den som söker nätkoncession genomför, och utöver remissen som Ei skickar ut i samband med prövningen av ett ärende.

Konsultation med samiska företrädare

Samiska företrädare är Sametinget, samebyar och i vissa fall samiska organisationer. En konsultation kan bli aktuell i ansökningar som kommer in till Ei från och med den 1 mars 2022. Lagen säger bland annat följande:

  • Sametinget ska alltid erbjudas att delta i konsultationen om ärendet kan få särskild betydelse för samerna.
  • Samebyar ska konsulteras om ärendet kan få särskild betydelse för samebyn.
  • Samiska organisationer har rätt att bli konsulterade om ett ärende kan få särskild betydelse för organisationen med hänsyn till dess ändamål enligt stadgarna. För att en samisk organisation ska kunna få en förfrågan om att delta i konsultationen, behöver den anmäla sitt intresse, se nedan.

Begäran om konsultation från samiska företrädare

När en ansökan kommit in till Ei, skickar vi en förfrågan om konsultation till samiska företrädare. Samiska företrädare som anser att ett ärende kan få särskild betydelse för dem, kan också på eget initiativ begära konsultation i ett ärende som kommit in till Ei. Av begäran ska det tydligt framgå i vilket ärende som konsultation begärs tillsammans med kontaktuppgifter till den samiska företrädaren.

Begäran ska skickas in till registrator@ei.se. Skriv ”Begäran om konsultation” i ämnesraden i e-postmeddelandet.

Anmälan om konsultation för samiska organisationer

Samiska organisationer kan lämna in önskemål till Ei om att bli konsulterade i ärenden av särskild betydelse. I dessa fall ska organisationens stadgar bifogas. Det underlättar om man anger inom vilka geografiska områden och i vilka frågor organisationen vill bli konsulterad.

Anmälan ska skickas till registrator@ei.se. Skriv ”Anmälan om intresse av konsultation” i ämnesraden i e-postmeddelandet.

Mer information

Om du vill veta mer om konsultationsordningen och hur en konsultation kan gå till, hittar du utförligare information hos Sametinget.

Sametingets webbplats - Konsultation. Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL