Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:04:46

Omprövning och förlängning av nätkoncessioner

Förlängning av en tidsbegränsad nätkoncession för linje

En nätkoncession för linje gäller som huvudregel tills vidare. Om den meddelades innan ellagen ändrades den 1 juni 2013, var dock huvudregeln att koncessionen gällde som längst i 40 år. Därefter prövade Ei om nätkoncessionen kunde få förlängt tillstånd.

I och med lagändringen den 1 juni 2013 övergick vissa nätkoncessioner till att gälla tills vidare. För dem som inte övergick till att gälla tills vidare krävs att man söker en förnyad nätkoncession två år innan giltighetstiden löper ut. Om giltighetstiden löper ut innan en ansökan lämnas in, måste man ansöka om ny nätkoncession.

En ansökan om förlängd giltighetstid liknar i nästan alla avseenden en nyansökan och samma krav ställs på en sådan ansökan.

Att ta bort en ledning när koncessionen löpt ut

Om man vill ta bort en ledning vars koncession löpt ut måste man vänta på beslut om återställningsåtgärder innan man kan börja med urkoppling och rivning.

Läs mer om vad som gäller för återställningsåtgärder

Omprövning av nätkoncession för linje

  • Ei kan ompröva en nätkoncession när det gått 40 år sedan den meddelades
  • Ei kan också inleda en omprövning av en nätkoncession, om vi tycker att det finns behov av att utreda ledningens lämplighet.
  • Kommuner och länsstyrelser kan ansöka om att Ei ska inleda omprövning av en nätkoncession.

Den som har nätkoncession för linjen kan begära omprövning av den egna koncessionen

Det kan man göra om man vill veta om ledningen är lämplig att finnas kvar, exempelvis om en större investering i kraftledningen planeras.

För att Ei ska ompröva en nätkoncession måste det vara motiverat med hänsyn till de intressen som det står om i 2–4 kap. miljöbalken, eller något annat angeläget allmänt intresse. Mindre underhållsarbete motiverar inte en omprövning utan ingår i de ordinarie skyldigheter man som nätkoncessionsinnehavare har.

Om vi beslutar att inleda en omprövning, fungerar själva prövningen på samma sätt som när man ansöker om en nätkoncession för linje.

Syftet med omprövningen är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv drift av nätverksamheten

Därför är omfattningen av ändringarna och underhållsåtgärderna viktiga för om det blir omprövning eller inte (se förarbetena till bestämmelsen, prop. 2012/13:70).

När en nätkoncession för linje omprövas, kan det leda till att kraftledningens sträckning, spänning eller villkor ändras.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL