Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:02:25

Flexibilitet i elsystemet

Att tillgodose samhällets behov av energi och samtidigt minska negativ påverkan på klimatet är en utmaning. För att möjliggöra omställningen av elsystemet behöver systemet bli mer flexibelt.

I ett framtida elsystem

I ett elsystem som karaktäriseras av en högre andel variabel och småskalig elproduktion, högre elektrifieringsgrad och större balanseringsbehov kommer det bli viktigt att ta tillvara och använda samtliga flexibilitetsresurser i elsystemet, det vill säga elanvändarnas efterfrågeflexibilitet, energilagring och flexibel elproduktion.

Det är också viktigt att marknaden utvecklas och tillhandahåller flexibilitetstjänster på ett resurseffektivt sätt så att dessa kan erbjudas och nyttjas av alla relevanta aktörer.

Ei har i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden

Ei:s uppdrag är att verka för väl fungerande energimarknader och arbetar brett med att främja efterfrågeflexibilitet inom tre strategiska huvudområden

Effektiva prissignaler (effektiv prissättning)

Med effektiva prissignaler avses att stimulera och möjliggöra en effektiv prissättning av resurser och tjänster (flexibilitet och stödtjänster) där prissignalen når kunden.

Här kan du läsa mer om effektiva prissignaler.

Effektivt nätutnyttjande och effektiv nätutbyggnad

Effektivt utnyttjande av elnätet och effektiv nätutbyggnad innebär i huvudsak att stimulera elnätsföretagen till ett effektivt utnyttjande och utbyggnad av elnätet.

Här kan du läsa mer om effektivt nätutnyttjande.

Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet

Kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet kan beskrivas som kundens förmåga och vilja att styra sin elanvändning.

En styrning av elanvändningen kan innebära att kunden ökar eller minskar sitt uttag av el. En sådan förändring av elanvändning kan jämna ut den totala belastningen i elnätet.

Ei vill stärka kundens möjlighet att bidra med sin flexibilitet genom att till exempel ta bort eventuella hinder för ökad efterfrågeflexibilitet hos hushåll.

Här kan du läsa mer om kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet.

Ei:s strategi för flexibilitet i elsystemet

Illustration som beskriver Ei:s  prioriterade och strategiska 
områdena inom flexibilitet som är effektiva prissignaler, effektivt nätutnyttjande och nätutbyggnad samt 
kundens bidrag till efterfrågeflexibilitet.

Ei:s arbete inom flexiblitet

Fyra myndigheter (Ei, Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Swedac) har samarbetat i ett regeringsuppdrag för ett mer flexibelt elsystem. Arbetet är delredovisat den 6 april och en slutredovisning skedde den 15 december 2023.

Mer information på finns på Ei:s regeringsuppdrag 2023. Här finns också våra rapporter när regeringsuppdraget resulterat i en rapport.

EFFEKT-dialogen ska underlätta informationsutbyte, främja dialogen mellan olika aktörer på energiområdet och att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten.

Mer information finns på projektsidan EFFEKT-dialogen Länk till annan webbplats.

Regulatoriska sandlådor är ett egeninitierat projekt av Ei som syftar till att utreda förutsättningar och ta fram en modell för hur regulatoriska sandlådor skulle kunna implementeras på energimarknadsområdet i Sverige.

Mer information finns på projektsidan Regulatoriska sandlådor

Utformningen av tariffer är något som påverkar utvecklingen av flexibilitet.
Tarifferna behöver också kunna utformas på olika sätt eftersom användandet av elnäten skiljer sig åt beroende på vart de är belägna i Sverige.

Mer information finns på projektsidan Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet

Här kan du också läsa mer om elnätsföretagens inrapportering för utveckling av smarta elnät samt nätutvecklingsplan. Enligt elmarknadsdirektivet ske Ei följa upp utvecklingen av smarta elnät och vartannat år offentliggöra en nationell rapport med rekommendationer. Nätutvecklingsplanens syfte är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt.

Gå till inrapportering Indikatorer för smarta elnät

Gå till inrapportering Nätutvecklingsplan

De höga elpriserna och energisituationen är en tuff utmaning för många. Både för oss i Sverige och i övriga Europa. Ei har därför information om vad du kan göra för att sänka dina elkostnader, bidra till lägre elpris och minska risken att elen inte räcker till alla.

Flytta och minska din elanvändning Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Flexibilitet i elsystemet
Ei Flexuppdraget

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL