Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elavbrott

Här hittar elnätsföretagen allt man behöver för att rapportera in uppgifter om elavbrott till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Elnätsföretagen rapporterar in avbrottsdatat i e-tjänsten KENT en gång per år, dock senast den 31 mars.

Långvariga och omfattande elavbrott rapporteras senast 30 dagar efter en större störning genom att skicka in en så kallad snabbrapport till Ei.

Viktigt att känna till!

Enligt 11 § förordning 2017:1040 om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift ska Ei senast den 15 maj varje år lämna uppgifter till Elsäkerhetsverket om antal uttagspunkter för högspänning respektive lågspänning som under föregående år var anslutna till en anläggning som drivs med stöd av en nätkoncession för linje eller nätkoncession för område. Med uttagspunkt avses i förordningen den punkt där en elanvändare, enligt avtal med nätkoncessionshavare, tar ut el för förbrukning (4§ SFS 2017:1040).

Uppgifterna som Ei lämnar till Elsäkerhetsverket kommer från den årliga avbrottsrapporteringen och används som fakturaunderlag för elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift.

Energimarknadsinspektionens (Ei) uppdrag

Vårt uppdrag är att ställa krav på elnätsföretagen att de överför el av god kvalitet till sina kunder. Med god kvalitet menas att distributionen av el sker på ett leveranssäkert sätt, utan elavbrott och störningar.

Alla innehavare av nätkoncession för område och innehavare av nätkoncession för linje är enligt föreskrifterna skyldiga att varje år rapportera elavbrott avseende föregående kalenderår för bedömning av leveranskvaliteten i sitt elnät, samt snabbrapportera om det inträffar en större störning som långvariga och omfattande elavbrott.

Här kan du läsa mer om leveranssäkerheten i Sveriges elnät

Kontaktuppgifter
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL