Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-26 01:10:35

Effektiv prissättning

Ei vill stimulera och möjliggöra en effektiv prissättning av resurser och tjänster där prissignalen når kunden.

En välfungerande flexibilitetsmarknad som tillåter en effektiv prisbildning innebär att flexibilitetstjänsten värderas på ett korrekt sätt.

Kunden ska få en prissignal för sitt faktiska beteende

Baserat på de förslag som Ei presenterade i samband med regeringsuppdraget om åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet, har regeringen genomfört en ändring i förordningen (1999:716 Länk till annan webbplats.) om mätning, rapportering och beräkning av överförd el (mätförordningen).

Ändringen innebär att elanvändare med säkringsabonnemang om högst 63 ampere, som ingått elavtal som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme, ska timavräknas. Ei har därför genomfört ändringar i föreskriften om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Anledningen till ändringarna är att kunden ska få en prissignal för sitt faktiska beteende.

Ei:s rapport från 2016 - Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet - Ei R 2016:15

Slopad schablonavräkning för timmätta kunder? - Ei R2016:03

Ei:s föreskrift och allmänna råd om mätning beräkning och rapportering av överförd el EIFS 2016:2.

Här kan du läsa mer om mätning av el på ei.se

Hur kan incitament skapas för elnätsföretag att ha tariffer som stimulerar till ökad flexibilitet hos kunder?

Elnätsföretagen är enligt ellagen skyldiga att informera elanvändarna om hur avgifterna är utformade och vilka möjligheter användarna har att påverka sina kostnader.

Ei har arbetat med att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Föreskrifterna var klara i april 2022.

Ei:s projekt tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet.

EI:s föreskrifter och allmänna råd för utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet EIFS:2022:1

Bästa praxis för tariffer inom EU

Att demonstrera bästa praxis är en mjuk styrningsmodell inom energiunionen och uppnår harmonisering i vissa delar av tariffsättningen. Viktiga principer som lyfts i arbetet är att den nationella tillsynsmyndigheten ACER Länk till annan webbplats. ska stå för en hållbar regelgivning inom området, att det ska finnas transparens i den metod som används för tariffsättning, samt att den nationella tillsynsmyndigheten ska ha slutgiltig beslutanderätt för tariffstrukturer.

I ett första steg har rapporten reducerats till en praxis-rapport som beskriver hur tariffsättningen sker i de olika länderna. Den första rapporten som publicerades 2020 behandlade transmissionsnätsnivån och den andra rapporten, också från 2020, behandlar distributionsnät. Ei har deltagit i expertgruppen som arbetade fram rapporterna.

Tariffdesign som stödjer energiomställningen

I en av CEER:s Länk till annan webbplats. arbetsgrupper har man arbetat med en rapport om tariffdesign. Rapportens syfte är att hjälpa intressenter och nationella tillsynsmyndigheter att vidareutveckla arbetet med tariffdesign för att stödja energiomställningen. Ei var med i expertgruppen som tog fram rapporten om tariffer som stödjer energiomställningen.

Rapport CEER - Paper on Electricity Distribution Tariffs Supporting the Energy Transition Länk till annan webbplats. (engelska)

Lokal flexibilitetsmarknad där kunderna får ersättning för att vara flexibla

Coordinet är ett europeiskt samarbetsprojekt med EU-finansiering där bland andra Vattenfall Eldistribution, Eon Energidistribution och Svenska kraftnät är med. Projektet innehåller flera delar. En av dem är att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla.

Med hjälp av sådana lokala flexmarknader kan effekttoppar kapas, vilket kan bidra till att elnäten kan användas mer effektivt och mildra eventuell nätkapacitetsbrist.

Ei följer projektet nära och deltar också som en av flera aktörer i projektets rådgivande grupp.

Kontaktuppgifter
Flexibilitet i elsystemet

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL