Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Energiinfrastruktur­­­projekt (PCI-projekt)

Större gränsöverskridande energiinfrastrukturprojekt kan få finansiellt stöd.

För att öka utbyggnaden av överföringskapacitet finns möjlighet att lyfta fram projekt som klassas som energi­infrastruktur­projekt av gemensamt europeiskt intresse (PCI-projekt), Projects of Common Interest (PCI) på engelska.

Projekten ska bidra till integrering av marknaderna och ökad konkurrens, samt leda till bättre försörjnings­trygghet och minskade koldioxid­utsläpp.

Intresserad av att genomföra ett PCI-projekt?

Ei har tagit fram en handbok som stöd och vägledning till den som är intresserad av att genomföra ett projekt av gemensamt europeiskt intresse.

Ei handlägger ansökan om tillstånd för ett PCI-projekt

Vid handläggningen av en ansökan används ett samarbetschema (se art 8.3 c i förordning (EU) nr 347/2013) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det innebär bland annat samordning av det övergripande beslutet och att samråda med övriga berörda myndigheter om de enskilda beslut som de ska fatta.

Ei gör också en prövning av om kostnader för ett individuellt projekt ska fördelas mellan det svenska transmissionsnätsföretaget för el respektive gas och transmissionsnätsföretag i andra länder.

Läs mer om den svenska tillämpningen i förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer Länk till annan webbplats..

Lista över PCI-projekt

Den första listan över projekt av gemensamt europeiskt intresse fastställdes år 2013 av EU-kommissionen. Nu finns den fjärde listan och den innehåller 151 projekt, varav Sverige har 2 projekt.

Här kan du ta del av den fjärde PCI-listan Öppnas i nytt fönster. (engelska)

Bakgrund

Under 2013 beslutade EU:s medlemsstater om gemensamma regler för utbyggnaden av el- och gasledningar mellan länderna för att öka leveranssäkerheten och försörjningstryggheten för el och gas inom EU.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

PCI-projekt har ett särskilt regelverk som syftar till att förenkla och samordna tillståndsprocesser mellan länderna, men också genom regler som ger projektägarna möjlighet att söka särskilda EU-medel för att underlätta finansieringen. Regelverket innehåller en procedur för att vartannat år bestämma vilka energiinfrastrukturprojekt inom EU som det finns ett gemensamt europeiskt intresse av att de genomförs.

Ei:s beslut 2015-103185 Pdf, 466 kB, öppnas i nytt fönster. - Gränsöverskridande kostnadsförklaring för projekt av gemensamt intresse.

Ei:s beslut 2019-102729 Pdf, 648.8 kB, öppnas i nytt fönster. - Gränsöverskridande kostnadsfördelning för projektet av gemensamt intresse 4.10.1, Interconnection between northern Finland and northern Sweden.

Det är regeringen som är nationell behörig myndighet i Sverige. Men en stor del av den behöriga myndighetens uppgifter har delegerats till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Ei ska bland annat:

  • underlätta och samordna tillståndsprocessen för projekt av gemensam intresse (PCI-projekt) tillsammans med berörda myndigheter. Regeringen har däremot kvar ansvaret för att fastställa tidsfrister
  • delta i utvärderingen av projekt som ansöker om att bli PCI-projekt
  • offentliggöra de metoder och kriterier som används för att utvärdera investeringar i el- och gasinfrastrukturprojekt av gemensamt intresse.
Kontaktuppgifter
Göran Morén
Chefsjurist/avdelningschef

016-16 27 11

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL