Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:15:23

Skyddsåtgärder och villkor

Här kan du läsa om miljöbalkens krav på skyddsåtgärder för att undvika eller minimera skador samt om Energimarknadsinspektionens (Ei) möjlighet att villkora beslut.

Miljöbalken innehåller ett krav på att man som verksamhetsutövare (nätföretag) ska vidta de åtgärder som krävs för att undvika eller minimera skada och olägenhet på berörda intressen. Dock ska nyttan av åtgärderna stå i rimlig proportion till kostnaden för dem.

Det innebär inte att nyttan måste överstiga kostnaderna utan det räcker att den inte är så pass liten att kostnaderna blir orimligt mycket större.

Nyttan kan vara svår att mäta och avvägningar måste göras från fall till fall. Ei vill därför veta vilka åtgärder man som nätföretag anser nödvändiga för att uppfylla detta krav.

Åtgärderna bör vara tydligt beskrivna och alla åtaganden tydligt formulerade. Anser man som nätföretag att en åtgärd inte är nödvändig eller rimlig bör sådana slutsatser motiveras.

En skyddsåtgärd kan reglera vilken metod som kommer eller inte kommer att användas, eller fokusera på ett resultat som ska uppnås. Metoden kan exempelvis innebära att underhåll inom ett visst område ska ske motormanuellt, det vill säga till fots.

En resultatfokuserande åtgärd anger istället att sådana metoder ska användas att inga markskador uppstår.

Andra typer av åtgärder är att planerade arbeten inte får ske under en viss period. Det kan exempelvis röra sig om en skyddsvärd arts reproduktionsperiod, fåglars häckningsperiod inom ett ornitologiskt värdefullt område eller för att underlätta för rennäringen.

Om Ei anser att en viss skyddsåtgärd är nödvändig för att nätkoncession ska kunna meddelas, men nätföretaget inte själva åtagit sig detta, kan Ei föreskriva åtgärden som ett villkor till beslutet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL