Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 12:32:12

EU-lagstiftning el

EU-direktiv och EU-förordningar för el inom Energimarknadsinspektionens (Ei) versamhets­område.

En EU-förordning gäller direkt som svensk lag medan ett EU-direktiv ska omvandlas och genomföras till svensk lagstiftning.

EU-förordning

EU-förordningar inom området el

Europaparlamentets och rådets förordning (eu) 2023/1804 av den 13 september 2023 om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel och om upphävande av direktiv 2014/94/EU Länk till annan webbplats.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1162 av den 6 juni 2023 om krav på driftskompatibilitet och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till mät- och förbrukningsuppgifter Länk till annan webbplats.

Rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna Länk till annan webbplats.

Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el Länk till annan webbplats.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/941 av den 5 juni 2019 om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 Länk till annan webbplats.om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2016/1447 av den 26 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2016/1388 av den 17 augusti 2016 om fastställande av nätföreskrifter för anslutning av förbrukare Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 Länk till annan webbplats.

Kommissionens förordning (EU) nr 838/2010 av den 23 september 2010 om fastställande av riktlinjer för kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringssystemen och för gemensamma regler för överföringsavgifter (ITC-guideline) Länk till annan webbplats.

 

EU-direktiv och EU-förordning

Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning inom området energi. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men det är upp till varje medlemsland att bestämma form och hur genomförandet görs i nationell lagstiftning.

En EU-förordning som trätt i kraft gäller däremot direkt i alla medlemsländer och kräver inget genomförande i nationell lagstiftning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL