Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 09:04:18

Energieffektiviserings­direktivet

Syftet med direktivet är att förbättra energieffektiviteten i hela energikedjan, från produktion, överföring, distribution och till slutanvändning av energi. Det är tillämpligt på alla energislag. Energieffektivitet ska även behandlas som en energikälla i sig.

Ett nytt direktiv om energieffektivitet (EU) 2023/1791

Direktivet har omarbetats inom ramen för Fit for 55-paketet och innebär ett steg framåt mot klimatneutralitet senast 2050.

Principen om energieffektivitet först är en övergripande princip som ska beaktas i alla sektorer, även utanför energisystemet.

Energieffektivitetslösningar ska betraktas som förstahandsalternativet i samband med alla policy-, planerings- och investeringsbeslut när nya regler fastställs för försörjningssidan och andra politikområden. Det finns även krav på mätning och fakturering av fjärrvärme och fjärrkyla samt avtalsenliga rättigheter och en strategi mot energifattigdom.

Bestämmelserna i direktivet ska gynna miljön, förbättra luftkvaliteten och folkhälsan, minska utsläppen av växthusgaser, förbättra energitryggheten, sänka energikostnaderna för hushåll och företag, bidra till att lindra energifattigdomen och öka konkurrenskraften, ge fler jobb och ökad ekonomisk verksamhet i hela ekonomin, och därmed förbättrad livskvalitet för medborgarna.

Direktiv 2012/27/EU upphör att gälla den 12 oktober 2025.

Mer information

Mer om lagar och regler och EU-lagstiftning

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL