Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-24 04:16:57

Berörs du av en ny kraftledning för el?

Alla berörda kan lämna yttrande

Du kan lämna synpunkter både till elnätsföretaget som vill bygga elledningen och till Ei när vi handlägger ansökan.

Alla som är intresserade har möjlighet att ta del av ansökningshandlingarna via vår webbplats (pågående ärenden) och alla berörda kan lämna yttrande (svara på remissen).

Samråd ska hållas med dem som kan bli särskilt berörda

Innan elnätsföretaget som vill bygga en elledning upprättar sin ansökan måste det samråda med alla som kan bli särskilt berörda av ledningen, till exempel närboende, markägare, företag och industrier som kan påverkas direkt av elledningen.

Den som är särskild berörd ska få information innan samrådet hålls

Om elnätsföretaget missar att informera särskilt berörda innan samrådet, kan det innebära att Ei måste avvisa ansökan om koncession. Då måste företaget börja om från början med att göra om samrådet och skicka in en ny ansökan till Ei.

Om elledningen riskerar att medföra stor miljöpåverkan

I de fall då elledningen riskerar att medföra stor miljöpåverkan måste samråd hållas även med allmänheten. I sådana fall kan elnätsföretaget som ansöker om att få bygga ledningen sätta ut en annons i lokaltidningen. Ofta hålls öppna samrådsmöten i det område där ledningen ska byggas.

Mer om samråd

Är du berörd kan du lämna synpunkter

När en ansökan har granskats av Ei skickas den för remiss vilket innebär att vi gör handlingarna tillgängliga på vår webbplats (pågående ärenden). Vi skickar också brev till alla berörda markägare och om elledningen kan medföra en större miljöpåverkan sätter vi ut en annons i lokaltidningar.

Alla som är intresserade kan ta del av ansöknings­handlingarna och berörda kan lämna yttrande (svara på remissen). Om du inte har möjlighet att ta del av informationen via internet kan du höra av dig till Ei så får du möjlighet att ta del av handlingarna på annat vis.

I det brev Ei skickar till berörda markägare informerar vi om hur man gör för att ta del av handlingarna i ärendet. Du kan också kontakta oss via mejl eller post.

De yttranden som lämnas till Ei i ett ärende skickas normalt till elnätsföretaget som har ansökt om nätkoncession. Elnätsföretaget har därefter möjlighet att besvara de yttranden som kommit in. Om det behövs skickas elnätsföretagets svar till dem som har haft synpunkter.

Beslut från Ei kan överklagas

Om beslutet överklagas överlämnar vi ärendet till en överinstans som i de flesta fall är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, men för vissa ärenden är regeringen överinstans.

Överklagan ska göras inom 3 veckor

Om du är berörd och vill överklaga beslutet ska du göra det inom tre veckor.

Så här gör du om du vill överklaga beslutet

Det är inte tillåtet att bygga kraftledning utan tillstånd

Elnätsföretaget får inte börja bygga ledningen förrän beslutet har vunnit laga kraft, det vill säga när ingen längre kan överklaga beslutet. Till byggandet av en ledning räknas även schaktning, skogsavverkning eller liknande åtgärder för att bereda plats för ledningen.

Om du misstänker att någon börjat bygga kraftledning utan beslut

Det är brottsligt att bygga en kraftledning utan tillstånd (koncession). Om du tror att någon har börjat bygga en kraftledning utan ett beslut, kan du kontakta Ei. Ange tydligt vad som har hänt och var.

Läs mer om anmäl till Ei

Det är Ei som fattar beslut om ledningen får byggas

Det är i de flesta fall Ei som fattar beslut om ledningen får byggas eller inte men för vissa kraftledningar, exempelvis utlandsförbindelser, är det regeringen som fattar beslut efter att Ei har handlagt ärendet.

Varje år beslutar Ei om cirka 70–80 ärenden gällande en ny markkabel eller luftledning. I det ingår att involvera olika experter, ibland begära komplettering av ansökningar och förstås se till att lagstiftning följs. Och så är det synpunkterna från remissinstanserna – bland annat myndigheter, kommuner, markägare och närboende. I artikeln Lufledning eller markkabel - vad är det Ei tittar på i en ansökan? beskriver vi några av de aspekter som påverkar Ei:s beslut.

Mer information

För dig som vill veta mer om koncessioner vill vi tipsa om vår samlingssida. Informationen vänder sig till alla som är intresserade av koncessioner.

Gå till vår samlingssida om koncessioner

Frågor och svar

Antingen ställer du din fråga direkt till oss eller om du vill leta efter svaret själv. Här hittar du frågor och svar om koncessioner

Hör gärna av dig om du uppmärksammar några problem eller har förbättringsförslag gällande vår information om koncessioner. Du kan mejla, ringa eller använda vårt kontaktformulär längst ner på sidan.

Ei är en myndighet och därför gäller offentlighetsprincipen
Fyll enbart i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, och undvik helst känsliga uppgifter.

Kontakta oss

Vid frågor
Tillstånd
Vi svarar på frågor om koncessioner och nätutveckling

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL