Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:52:32

Tipsa Ei om brott mot Remit

Det är mycket viktigt att Energimarknadsinspektionen (Ei) får reda på om marknadsaktörer bedriver insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan, det vill säga agerar i strid med förbuden i Remit-förordningen.

Remit-förordningen förbjuder insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan

Enligt artikel 3 i Remit är det förbjudet för personer som förfogar över insiderinformation att utnyttja denna för att förvärva eller avyttra grossistenergiprodukter som omfattas av informationen. Det är också förbjudet att röja sådan information till annan person eller på grundval av sådan information föreslå eller förmå någon annan person att förvärva eller avyttra grossistenergiprodukter som omfattas av informationen.

Enligt artikel 4 i Remit ska marknadsaktörer en skyldighet att i god tid och effektivt offentliggöra insiderinformation som de har om verksamheten eller anläggningarna som den berörda aktören, eller moderbolaget eller anknutet företag, äger eller kontrollerar eller har driftansvar för.

Enligt artikel 5 i Remit är det förbjudet att bedriva, eller försöka bedriva, otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna för energi.

Tipsa omedelbart

Om du misstänker att en aktör:

  • agerat baserat på insiderinformation, det vill säga information som inte är offentlig och lättillgänglig för övriga aktörer.
  • låter bli att i god tid och effektivt offentliggöra insiderinformation.
  • bedriver eller försöker bedriva otillbörlig marknadspåverkan på grossistenergimarknaderna.

Innan du hör av dig är det bra om du tänkt igenom

Om du vill vara anonym? Vill du vara anonym är det alltid bäst att först kontakta oss på telefon.

Tänk igenom följande:

  • Vilka företag är inblandade?
  • Vilka grossistenergiprodukter gäller det?
  • Vilken överträdelse gäller det?
  • Finns det några dokument som styrker misstanken
  • Finns det någon annan som kan lämna upplysningar?

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på olika sätt:

Om du vill vara anonym tänk på det här

Ei är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss med såväl e-post som vanlig post blir en allmän handling.

Om någon begär ut en allmän handling ska Ei som huvudregel lämna ut handlingen, men Ei gör en sekretessprövning enligt reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) först.

Om handlingen innehåller någon uppgift som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, lämnar Ei inte ut den uppgiften. Det kan till exempel vara uppgifter om enskilds ekonomiska förhållanden eller uppgifter som om de lämnas ut kan skada myndighetens utredningar enligt Remit.

Vem som skrivit till oss, det vill säga avsändaren, är en uppgift som oftast inte omfattas av sekretess och som vi alltså kan vara skyldiga att lämna ut. Vill du vara anonym, ring oss istället.

Kontaktuppgifter
Remit
Kl.08.00-17.00
Grossistmarknader

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL