Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:45:14

Marknadsövervakning

Genom övervakning av energimarknaderna skapas förtroende och goda förutsättningar för korrekt prissättning.

Remit-förordningen förhindrar insiderhandel och marknadsmanipulation på el- och gasmarknaderna

Remit syftar till att minska risken för insiderhandel och marknadsmanipulation genom granskning av transaktionsdata för såväl fysisk som finansiell handel. Alla transaktioner med grossistenergiprodukter i EU ska rapporteras till Acer, där de granskas för att upptäcka eventuella oegentligheter. Acer delar insamlad transaktionsdata med de nationella europeiska tillsynsmyndigheterna. Då har Ei och övriga tillsynsmyndigheter möjlighet att kontinuerligt granska transaktionerna med såväl fysiska som finansiella grossistenergiprodukter.

Ei får regelbundna rapporter om misstänkta transaktioner så kallade Suspicious Transaction Reports (STR). När Ei får information om en händelse på marknaden som avviker och som inte direkt kan förklaras, eller när Ei av annan orsak anser att det finns skäl att granska en eller flera transaktioner, kan en egeninitierad utredning startas.

Marknadsaktörer och allmänheten har också möjlighet att tipsa Ei om misstänkta fall av överträdelser av Remit-förordningen. Det kan göras antingen direkt till Ei via mejl, telefon eller via Acer:s Notification Platform. Informationen som rapporteras till plattformen skickas automatiskt till Acer och berörda nationella tillsynsmyndigheter.

Tipsa Ei om brott mot Remit

Transparensförordningen ökar transparensen på elmarknaden

Transparensförordningen syftar till att öka transparensen på elmarknaden och ge elmarknadens aktörer tillgång till informationen. Sedan 2015 registrerar elnätsföretag, elproducenter och större elintensiva företag data kring produktion, överföring och förbrukning av el. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra marknadsmissbruk.

Ei samarbetar med Agency for the Cooperation of Energy Regulators (Acer) samt andra europeiska länders tillsynsmyndigheter i syfte att gemensamt övervaka EU:s inre marknad för energi.

Ei deltar också aktivt i samarbetet i Council of European Energy Regulators (Ceer) för att se till att energimarknaderna är så genomlysta som möjligt

Mer information

Vi publicerar årligen en rapport som beskriver Ei:s arbete med övervakning av grossistmarknaderna för energi (Ei:s PM om marknadsövervakning). Vill du ta del av dessa PM så hittar du dem bland våra publikationer. Skriv in marknadsövervakning i sökrutan på publikationssidan.

Gå till publikationer

Vi vill också tipsa om frågor och svar:

Frågor och svar om Remit- och Transparensförordningen

Frågor och svar om elpris och elmarknaden.

Kommissionens förordning (EU) nr 1227/2011 Länk till annan webbplats. oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi förbjuder insiderhandel och marknadsmanipulation på de europeiska grossistenergimarknaderna, samt ålägger marknadsaktörer att omgående publicera insiderinformation.

Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 Länk till annan webbplats. juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändringar av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009.

Hjälp oss bli bättre

Det är viktigt för oss att få återkoppling från våra intressenter och vi undersöker därför hur vår tillsyn upplevs.

Svara gärna på vår korta webbenkät och berätta vad du tycker Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Aktuellt om marknadsövervakning