Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:32:37

Definitioner - IKN

Här har vi samlat de vanligaste begreppsförklaringarna i samband med icke konsessionspliktiga nät (IKN).

Högspänning

Nominell spänning över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V likspänning.

Inmatningspunkt

En punkt där en elproduktionsanläggning för in el i en ledning som omfattas av nätkoncession.

Internt nät

En eller flera ledningar som innehavaren använder för överföring av el för egen räkning.

Laddningspunkt

Ett gränssnitt där el kan överföras till ett elfordon i taget eller där batteriet på ett elfordon i taget kan bytas ut.

Lokalkraft

Överföring av el till utrustning och komponenter som behövs för att en anläggning, exempelvis ett vindkraftverk, ska fungera. Exempel är utrustning för mätning, övervakning och reglering.

Lågspänning

Nominell spänning upp till och med 1 000 V växelspänning eller upp till och med 1 500 V likspänning. Ledningar för 230 V eller 400 V (trefas) är alltså lågspänningsnät.

Nominell spänning

Den spänning för vilken en anläggning eller del av en anläggning är bestämd.

Nätföretag

Den som bedriver nätverksamhet.

Nätverksamhet

Att med stöd av en nätkoncession ställa en starkströmsledning till förfogande för överföring av el för någon annans räkning och vidta de åtgärder som behövs för överföringen.

Slutna distributionssystem

En ledning eller ett ledningsnät som överför el inom ett väl avgränsat och geografiskt begränsat område för industri eller handel, eller där gemensamma tjänster erbjuds. Till slutna distributionssystem hör endast sådana distributionssystem där överföring sker för någon annans räkning och som inte levererar el till hushållskunder (Artikel 38 i elmarknadsdirektivet).

Starkströmsanläggning

En elektrisk anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för människor eller egendom.

Trafikled

Området för en allmän väg, enskild väg som hålls öppen för trafik, järnväg, tunnelbana, spårväg eller kanal eller annan sådan vattentrafikled.

Uttagspunkt

Den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL