Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:37:43

Ansöka om utnämning - nominerad elmarknadsoperatör

Ansökan ska skickas in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Här hittar du information om vad ansökan ska innehålla.

För att kunna ansöka om utnämning måste företaget kunna visa att det kontinuerligt lever upp till de kriterier som återfinns i artikel 6 i förordning 2015/1222. Länk till annan webbplats.

Allmänt om ansökan

För att Ei ska kunna handlägga ansökan måste den vara fullständig. Med det menas att alla uppgifter som efterfrågas ska finnas med i ansökan. Om ansökan inte innehåller fullständiga uppgifter, kommer Ei skyndsamt kontakta företaget om att ansökan saknar obligatoriska uppgifter.

När kan företag ansöka om utnämning?

Ei tar emot ansökningar kontinuerligt.

Hur snabbt hanterar Ei ansökan?

Förutsatt att ansökan innehåller den information som krävs, avser Ei att fatta beslut inom 50 arbetsdagar. Med arbetsdagar menas alla dagar som inte är helgdagar enligt lag om allmänna helgdagar (1989:253 Länk till annan webbplats.) och som inte heller är lördag, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, pingstafton, midsommarafton eller julafton.

Om företag anser att delar av ansökan bör sekretessbeläggas

I ansökan ska företaget ange vilka delar man önskar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 Länk till annan webbplats.). Företaget ska även motivera varför man önskar att delarna omfattas. Till ansökan i original ska man bifoga en icke-konfidentiell version.

Uppgifter om den ansökande eller ombud

Följande uppgifter ska lämnas om ansökande eller ombud.

Ansökande

Namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, samt uppgifter om kontaktperson i företaget som kan lämna uppgifter om ansökan (befattning, telefonnummer och e-postadress).

Ombud

Ombudets namn, adress, organisationsnummer, telefonnummer, e-postadress, samt en fullmakt som styrker att ombud har rätt att företräda den ansökande.

Uppgifter som ska finnas med i ansökan

 • Om företaget har ansökt om utnämning eller redan har en utnämning från en annan medlemsstat i EU. Kopia på beslut om samtliga utnämningar ska bifogas ansökan.
 • Om företaget är part i en pågående domstolsprocess eller ett skiljeförfarande och om så är fallet, lämna närmare uppgifter om detta.
 • Om ansökan avser både dagen före- och intradagsmarknaden eller endast någon av dem.
 • Om ansökan gäller för samtliga eller endast något/några av Sveriges elområden.
 • De överväganden som är gjorda och vilka risker man har tagit hänsyn till när man bedömt att det totala kapitalet och dess struktur (andel eget kapital kontra lånat kapital) i bolaget är tillräckligt, i förhållande till verksamhetens art och omfattning.
 • Var och hur marknadsaktörer kan ta del av den information som ska tillgängliggöras enligt artikel 7 i förordning 2015/1222.
 • En detaljerad plan för hur man med hjälp av exempelvis kontoplan och fördelningsnycklar avser att särredovisa sina kostnader för NEMO- och MCO-funktionerna som är beskrivna i artikel 7.1 respektive 7.2 i förordning 2015/1222, i förhållande till övrig verksamhet. Företaget ska även redovisa sina bokföringsprocesser och hur man avser att finansiellt särskilja verksamhet som är konkurrensutsatt från intäkter som kommer från eventuella legala monopolaktiviteter.
 • Om företaget är ett samriskföretag och äger elbörser i flera medlemsstater, eller om det finns en ägande- eller annan intressegemenskap med en marknadsaktör.
 • Företagets rutiner, processer och allokerade resurser för att kunna genomföra marknadsövervakning.
 • Ingångna avtal/överenskommelser (MoUer) med tillsynsmyndigheter och The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) avseende åtaganden för marknadsövervakning.
 • Företagets clearingtjänster, avtal för clearing med kunder och clearingavgifter.
 • De säkerhetskrav som man ställer på sina clearingmedlemmar/kunder.

Enligt förordning 2015/1222 ska en nominerad elmarknadsoperatör (Nemo) agera som en marknadsoperatör på nationella eller regionala marknader för att i samarbete med systemansvariga utföra gemensam dagen före- och intradagskoppling. Uppgifter för Nemo presenteras i artikel 7 i förordning 2015/1222.

Ansökan ska innehålla följande dokument

 • Styrelseprotokoll som visar att företagets styrelse har fattat beslutet att ansöka om utnämning i Sverige.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande i annat EU-medlemsland som inte är äldre än 2 månader.
 • Bevis om fullgjorda skattebetalningar.
 • De tre senaste årens årsredovisningar för företaget/företagen som ansökan omfattar.
 • En prognos för de tre kommande verksamhetsåren. Prognosen ska vara preciserad per verksamhetsslag: Nemo-uppgifter, MCO-uppgifter och företagets övriga verksamhet och omfatta
  a) en balans- och resultaträkning
  b) en analys av företagets kapital.
  Prognosen ska vara undertecknad av finansdirektör eller motsvarande. Till prognosen ska det bifogas en redovisning av vilka antaganden som den bygger på.
  En känslighetsanalys ska även lämnas som visar vilken påverkan ändrande antagande, exempelvis för volymer, får på prognoser och på den ansökandes kapital.
  Företaget ska också redovisa hur man avser att finansiera verksamheten. Om det förekommer moderbolagsgarantier eller liknande bör förhållandena kring dessa redovisas.
 • En verksamhetsplan som ska innehålla följande:

  a) Företagets verksamhet.
  Företaget ska utförligt beskriva verksamheten och hur denna svarar mot den utnämning som företaget ansöker om.
  För respektive verksamhet som företaget ansöker om ska verksamhetsplanen innehålla detaljerade flödesscheman med de mest centrala processerna som finns för respektive verksamhet. Det ska framgå av varje flödesschema hur företagets interna styrning och kontroll kommer att vara organiserad och utföras.

  b) Organisation.
  Företaget ska med en schematisk översikt redovisa hur verksamheten ska organiseras. Översikten ska ange hur många personer som ska vara verksamma inom verksamhetens områden och funktioner.
  Företaget ska också uppge om det har personal som har anställning även i ett annat företag, om företaget delar lokaler och teknisk utrustning med andra, samt, i förekommande fall, hur det avser att hantera sekretessfrågor med anledning av detta.

  c) Regelefterlevande.
  Företaget ska ange vilken person eller vilka personer, och deras kontaktuppgifter, som är särskilt ansvariga internt för att följa upp att regelverk för Nemo-uppgifterna efterlevs. Dessa uppgifter ska uppdateras löpande till Ei.

  d) Uppdragsavtal.
  Företaget ska redovisa om det avser att uppdra åt någon annan att utföra arbete eller funktioner som är av väsentlig betydelse för verksamheten. Redogörelsen ska omfatta arten och omfattningen av uppdraget samt hur företaget tänker se till att den utlagda verksamheten kommer att drivas i enlighet med gällande regler för verksamheten.
  Företaget ansvarar för all tillståndspliktig verksamhet oavsett om alla funktioner utförs inom organisationen eller av kontrakterad part.

  e) Tekniska system och driftsäkerhet.
  Företaget ska redovisa de mest centrala IT-systemen och IT–resurserna som verksamheten är beroende av vad gäller bland annat ägarskap och/eller tillgång via drift- och serviceavtal. Företaget ska även specifikt redovisa de system och rutiner som finns på plats för kommunikation med Svenska kraftnät.
  Planen ska även innehålla en riskanalys för IT-systemen, en beskrivning av reservsystem samt rutiner för löpande övervakning och dokumentation av IT-systemens funktion och tillgänglighet.

  f) Hantering av intressekonflikter.
  Verksamhetsplanen ska innehålla en redogörelse för hur företaget har tänkt att hantera eventuella intressekonflikter mellan företaget och dess ägare samt intressekonflikter mellan att bedriva en effektiv MCO-funktion och övrig verksamhet.
  Om företaget har antagit riktlinjer eller andra interna regler för att identifiera och hantera intressekonflikter ska dessa bifogas verksamhetsplanen.
 • En förteckning över de aktieägarna som kontrollerar mer än fem procent av rösterna i företaget. En utförlig beskrivning av den eller de aktieägare som utövar kontroll, i enlighet med begreppet kontroll som det är angivet i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, EUT L 24, 29.1.2004. s.1.
 • En förteckning över företagets styrelseledamöter, verkställande direktör, motsvarande finansdirektör och firmatecknare samt redogörelse för var och en vad avser eventuella övriga bolagsengagemang och övrig affärsverksamhet.
 • Regler och avtalsvillkor som garanterar att alla marknadsaktörer hanteras likvärdigt och icke-diskriminerande.
 • En skriftlig bekräftelse från Svenska kraftnät att nödvändiga system och rutiner mellan företaget och Svenska kraftnät är på plats.

Försäkran ska bifogas som separat bilaga. Se nedan vilka uppgifter försäkran ska innehålla.

Bifoga försäkran som separat bilaga

Försäkran ska innehålla

 • texten "Härmed intygas att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är sanna, korrekta och fullständiga"
 • ort och datum
 • firmatecknares eller behörigt ombuds underskrift
 • namnförtydligande.

Skicka in ansökan via post eller elektroniskt till Ei

Du hittar våra kontaktuppgifter här.

För att en elektronisk ansökan ska anses som fullständig från det datum den kom in till Ei måste den vara undertecknad. Om den inte är det, måste en egenhändigt undertecknad handling komma in till Ei inom tre arbetsdagar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL