Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:08:20

Rapportera avbrottsdata

Här hittar elnätsföretagen vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till för att rapportera avbrottsdata till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Senaste datum för inrapportering är 31 mars.

Uppgifterna kan rapporteras in på två sätt

Om företaget inte har möjlighet skapa XML-fil kan du använda vår Excelmall. Vi rekommenderar att du läser igenom all information som finns på sidan. Du kan enkelt testa filerna innan du laddar upp dem för att hitta eventuella fel.

Logga in i e-tjänsten

Vill du testa filen först?

Det krävs ingen behörighet för att testa filen.

Stöd till dig som rapporterar

Från och med 2023 och inrapporteringen som avser 2022 års avbrottsdata är det möjligt att rapportera energi som är högre än 2147483647 kWh för EnergyOut och EnergyIn vid inrapportering via XML-fil.

Om du inte har behov av att rapportera så här höga tal går det fortfarande att använda samma XML-schema som tidigare (2020). Men använd gärna nya schemat (2023) på en gång om du har möjlighet.

Om företaget inte kan skapa XML-fil

Företag som inte har tillgång till ett system för att skapa en XML-fil för inrapporteringen kan använda Ei:s mall i Excel. Observera att ingen annan typ av Excelmall (fil) kan användas för att ladda upp uppgifter i e-tjänsten Kent avbrott. Här kan du ladda ner Excellmall för avbrottsrapportering. Excel, 9.7 MB.

Aviserade avbrott i XML eller Excel

För aviserade avbrott (nDurationNSub och nDurationNRSub) och uttagen och inmatad maxtimeffekt (nMaxHourPowerOut och nMaxHourPowerIn) kan du rapportera heltal men även med decimaler via XML och Excel.

Behörighet

För att använda e-tjänsten behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med BankID.

Mer om behörighet och åtkomst till våra e-tjänster.

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen från elnätsföretagen finns i 3 kapitlet 47 § Ellagen (1997:857) samt 1 kapitlet 2 § Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten; EIFS 2015:4.

Mer om lagar och regler.

När energiföretagen för el, fjärrvärme och naturgas använder Ei:s digitala e-tjänster för att rapportera in uppgifter till oss sker personuppgiftsbehandling. Främst vid behörighets- och ärendehantering i e-tjänsterna. Men personuppgiftsbehandling kan också förekomma vid annan hantering i samband med inrapportering av uppgifter till Ei som till exempel kontakt via mejl eller brev.

Mer om personuppgiftsbehandling vid användning av våra e-tjänster för inrapportering.

Begreppsförklaring och förtydligande

I avbrottsrapporteringen benämns uttagen energi med "EnergyOut" och inmatad energi med "EnergyIn".

  • "EnergyOut" är den energi som matas ut från nätet, t.ex. från en redovisningsenhet till ett hushåll.
  • "EnergyIn" är den energi som matas in i nätet, t.ex. från en vindkraftspark till en redovisningsenhet.

b) Om överföringen av el sker både från och till redovisningsenheten i en anläggningspunkt ska, om uttags- och inmatningspunkten har olika anläggningsidentiteter, den anläggningsidentitet som används för anläggningspunktens uttagspunkt användas vid rapportering.

a) För att undvika dubbelrapportering ska den nätkoncessionshavare som enligt mätförordningen (1999:716 Länk till annan webbplats.) är ansvarig att utföra mätning i en gränspunkt redovisa gränspunkten vid inrapportering enligt EIFS 2015:4.

Samtliga gränspunkter ska rapporteras, även gränspunkter mellan REL.

b) För varje gränspunkt ska den angränsande redovisningsenhetens anläggnings-ID redovisas.

Det gör att det blir enklare att kvalitetssäkra och spåra avbrott som beror på överliggande nät och en bättre överblick över de svenska elnäten och dess energiflöden erhålls.

a) En anläggningspunkt är en gemensam benämning för en inmatnings- eller uttagspunkt samt de punkter som utgör både inmatnings- och utmatningspunkter.

Det innebär bland annat att avbrott i inmatningspunkter ska redovisas.

a) Uttagen och inmatad energi ska avse kalenderårsvärdet för den överförda energin och redovisas separat för alla anläggnings- och gränspunkter.

Rapporteringen innebär att nätets belastningsförhållanden kan analyseras på ett bättre sätt än tidigare.

Över 63 Ampere

a) Maxtimeffekten ska redovisas för alla anläggnings- och gränspunkter som inte har ett säkringsabonnemang om högst 63 Ampere.

På detta sätt redovisas ett uppmätt värde som kan användas konsekvent för alla anläggnings- och gränspunkter i samtliga elnätsföretag. Maxtimeffekt ger ett värde som finns tillgängligt för alla timmätta kunder. Maxtimeffekten per anläggnings- och gränspunkt visar den högsta effekten under den timme på året som effekten varit som högst.

Upp till 63 Ampere

b) Anläggnings- och gränspunkter med ett säkringsabonnemang upp till och med 63 Ampere ska redovisas med skyddsanordningens märkström (skyddsanordningen utgörs oftast av en säkring).

På detta sätt redovisas ett värde som är oberoende av vilka abonnemangsformer som erbjuds inom ett elnätsföretag samtidigt som uppgiften även ger en grov uppskattning om vilken ström (effekt) som kan tas ut från ett nätområde.

Avbrottstiden ska anges i minuter

I det fall som nätföretaget inte redovisar decimaler för aviserade avbrott ska Om avbrottstiden för ett aviserat avbrott som är 0,5 minuter upp till och med en minut ska avbrottstiden redovisas som en minut.

I det fall som nätföretaget inte redovisar decimaler

För ett aviserat avbrott som är mellan 100 millisekunder upp till 0,5 minuter uppmanas nätföretaget att skicka med en bilaga med ett kort meddelande om att det har förekommit aviserade korta avbrott under 0,5 minuter.

Inför rapporteringen av 2010 års avbrott gjordes en modernisering av anläggningspunkternas klassificering med avseende på typ av kund.

För att kunna skilja SNI-klassningsbara anläggningspunkter från övriga anläggningspunkter

  • Ska permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk med mera) och gränspunkter rapporteras som sexställiga koder (111111 respektive 222222).
  • Anläggningspunkter som inte är privatbostäder eller är gränspunkter ska klassificeras enligt "Svensk näringsgrensindelning 2007" med en 5-siffrig SNI-kod.

Vid rapportering till KENT avbrottsrapportering kommer den femställiga koden 00000 (fem nollor) att accepteras av inrapporteringssystemet i de fall koden erhållits från SCB. Den femställiga koden (00000) får endast användas tills en korrekt SNI-kod finns tillgänglig för det aktuella företaget.

Utifrån koderna delas anläggningspunkterna in i kundkategorier, se tabellen nedan.

Anläggningspunkter i kundkategori

Kundkategori

SNI 2007

Jordbruk

01110-03220

Industri

05100-43999

Handel och tjänster

45110-82990, 94111-96090

Offentlig verksamhet

84111-93290, 99000

Hushåll

97000-98200, Ei 111111

Gränspunkt

Ei 222222

SNI-koder som inte ska rapporteras enligt sekretesslagstiftning

Redovisning av uppgifter enlig 4 kapitlet i föreskriften EIFS 2015:4 får inte avse anläggningspunkter som omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats..

Elnätsföretagen ska därför rensa all data från alla anläggningspunkter med SNI-koder som kan kopplas till försvarssekretess innan rapporteringen görs.

SNI-koder som inte ska rapporteras

  • Anläggningspunkter 25400, 30400, 84221. Inte koden 30300 i de fall den gäller tillverkning av militära ballistiska missiler.

Karta över alla lokalnät

Om du är den koncessionshavare som ska mäta överförd energi och flöde i en gränspunkt enligt förordningen (1999:716 Länk till annan webbplats.) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el är det också du som är rapporteringsskyldig för gränspunkten enligt dessa föreskrifter.

En av uppgifterna som ska rapporteras är angränsande redovisningsenhet. Som ett stöd i att hitta beteckningen på angränsande redovisningsenhet har Ei tagit fram en karta över alla lokalnät i Sverige.

Karta över alla lokalnät Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
Elavbrott

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL