Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 17:33:15

Koncessioner

Företag som vill bygga och använda el- och naturgasledningar måste ansöka om tillstånd (koncession) hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Här har vi samlat information om koncessioner. Du hittar vilka lagar och regler som gäller, pågående remisser, hur du ansöker, hur vi på Ei handlägger ärenden, kontaktuppgifter till oss och mycket mer.

Ansökan om koncession görs hos Ei

Ei handlägger ansökningar från nätföretag om tillstånd att bygga och använda el- och naturgasledningar (koncession).

Vi gör juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken, väger olika intressen mot varandra, och beslutar om en elledning ska få tillstånd eller inte.

Om det gäller en naturgasledning är det regeringen som beslutar om koncessioner enligt naturgaslagen men ansökan ska skickas till Ei. Efter att vi har berett ärendet lämnar vi ärendet med ett eget yttrande till regeringen som slutligen beslutar om ledningen får byggas eller inte.

E-tjänst för ansökan

Använd gärna vår e-tjänst om ansökan rör nätkoncession för linje.
Mer information om e-tjänsten.

Pågående ärenden - koncessioner

Här hittar du våra pågående remisser och kan ta del av handlingarna.

Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

September 2021 fick Ei, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya arbetssätt för att bättre koordinera hanteringen av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Ei ledde arbetet och lämnade i slutet av april 2023 slutrapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad Ei R2023:09 till Klimat- och näringslivsdepartementet.

I regleringsbrevet för 2023 fick Ei i uppdrag att implementera resultat och lärdomar från det förra regeringsuppdraget i den ordinarie verksamheten.

Läs mer på vår projektsida.

Icke koncessionspliktiga nät (IKN)

Vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och får byggas utan tillstånd, detta kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN.

Här kan du läsar mer om IKN

Varje år beslutar Ei om cirka 70–80 ärenden gällande en ny markkabel eller luftledning

I det ingår att involvera olika experter, ibland begära komplettering av ansökningar och förstås se till att lagstiftning följs. Och så är det synpunkterna från remissinstanserna – bland annat myndigheter, kommuner, markägare och närboende.

I artikeln Lufledning eller markkabel - vad är det Ei tittar på i en ansökan? beskriver vi några av de aspekter som påverkar Ei:s beslut.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL