Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-28 02:58:26

Nätutvecklingsplan

Här kommer det att finnas stöd till elnätsföretagen som ska rapportera in nätutvecklingsplan i enlighet med Ei:s föreskrifter (arbetet med föreskrifterna pågår just nu) till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Rapporteringen kommer att göras i en mall som Ei tillhandahåller och som kommer att finnas nedladdningbar på denna sida. Alla elnätsföretag ska lämna en nätutvecklingsplan som omfattar företagets samtliga redovisningsenheter. Det innebär att även de företag som har flera redovisningsenheter endast ska lämna en nätutvecklingsplan.

Rapportera in uppgifter

Här kommer Ei att publicera en mall som används vid rapportering.

När kan jag börja rapportera?

Ei återkommer med information.

Stöddokument

Frågor och svar

Samtliga elnätsföretag omfattas av skyldigheten att upprätta en nätutvecklingsplan i enlighet med Ei:s föreskrifter och i enlighet med den mall som Ei kommer att tillhandahålla. Observera att föreskrifter och mall tas fram just nu.

Med systemansvarig för distributionssystem avses ett elnätsföretag som innehar ett lokalnät eller ett regionnät. Ett elnätsföretag är ett företag som bedriver nätverksamhet, vilket innebär att företaget med stöd av en nätkoncession ställer en starkströmsledning till förfogande för överföring av el för någon annans räkning och vidtar de åtgärder som behövs för överföringen (1 kap. 4 § ellagen).

Nätutvecklingsplanen ska uppdateras och rapporteras in vartannat år till Ei.

Utvecklingsplanerna ska ha en tioårig planeringshorisont. Med en långsiktig planering följer risken att förutsättningarna förändras under den period som planeringen avser. Ei har därför föreskrivit att nätutvecklingsplanerna inte ska vara juridiskt bindande.

Syftet med nätutvecklingsplanen är att skapa transparens vad gäller de flexibilitetstjänster som behövs på medellång och lång sikt, och ange planerade investeringar under de kommande fem till tio åren, med särskild tonvikt på den huvudsakliga distributions­infrastruktur som krävs för att ansluta ny produktions­kapacitet och nya förbrukare inklusive laddningsstationer för elfordon.

 

Ei kan begära att elnätsföretaget ska ändra en nätutvecklingsplan (artikel 32.4 elmarknadsdirektivet). En begäran om ändring i nätutvecklingsplanen omfattas av Ei:s tillsynsansvar enligt 12 kap. ellagen.

En ändring av en nätutvecklingsplan kan vara nödvändig när planen inte innehåller korrekt eller fullständig information enligt gällande föreskrifter. Elnätsföretaget har även möjlighet att på eget initiativ göra ändringar i sin nätutvecklingsplan, mer information kommer att finnas i Ei:s föreskrift.

Mer information

Elmarknadsdirektivet, ellagen och alla Ei:s förskrifter hittar du på sidan lagar och regler.

Vid frågor
Teknisk analys
Ei:s avdelning för teknisk analys

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL