Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-23 23:31:06

Så här begär du bindande besked om undantag

Här får du vägledning vad en begäran om bindande besked om undantag för koncessionspliktiga nät ska innehålla.

Det finns en möjlighet att begära att Energimarknadsinspektionen (Ei) ska ge ett bindande besked som besvarar frågan om en ledning eller ett ledningsnät i det enskilda fallet är undantaget, från kravet på nätkoncession. Det är lämpligt att begära om ett bindande besked i en situation där det exempelvis är oklart om en ledning kräver nätkoncession eller inte.

Det finns däremot inget krav på att begära ett bindande besked. Utan ett bindande besked innebär att det är innehavaren av ledningen som står för risken att ledningen kräver nätkoncession.

Behöver du ytterligare information kan du kontakta Ei. Vänligen observera att Ei inte kan ge bindande besked muntligen.

Ei har inte någon blankett eller digital ansökningsplattform för begäran om bindande besked.

Skriv en begäran och skicka in den till oss, helst via mejl till registrator (registrator@ei.se). Ange att du begär bindande besked i fråga om undantag från kravet på nätkoncession i ämnesraden. Se till att alla uppgifter finns med i begäran som Ei behöver för att kunna ta ställning. Du hittar mer information om vad begäran ska innehålla längre ner på denna sida.

Att begära bindande besked är kostnadsfritt.

Begäran om bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession ska innehålla:

Syftet

Beskriv syftet med ledningen eller ledningsnätet.

Sökande

Ange vem som begär bindande besked.

Fullmakt

Fullmakt behövs om du företräder den som begär bindande besked. Fullmakten ska omfatta ditt uppdrag som fullmaktstagare i fråga om begäran om bindande besked.

Tidsbegränsa helst inte fullmakten eftersom det inte går att förutse den exakta handläggningstiden.

Bygga eller använder

Ange vem som avser att bygga eller använder en ledning eller ett ledningsnät.

För att handlägga ärendet så smidigt och enkelt som möjligt behöver Ei kontaktuppgifter, gärna både telefonnummer och mejladress, till den som avser att bygga eller använder ledningen eller ledningsnätet.

Områdeskoncession

Ange vem som har områdeskoncession i det aktuella området. För att handlägga ärendet så smidigt och enkelt som möjligt behöver Ei kontaktuppgifter, gärna både telefonnummer och mejladress, till den som har koncessionen i området.

Om du vill se vem som är innehavare av områdeskoncession i det aktuella området kan du använda Ei:s karttjänst.

Gå till vår karttjänst som visar alla nätkoncessioner för område i Sverige. Länk till annan webbplats.

Anslutningspunkt till elnätet och elnätsabonnemang

Ange fakta om var anslutningspunkten till nätet med nätkoncession (servis/serviser) finns eller planeras, vilka elnätsabonnemang som finns och vem som har respektive elnätsabonnemang.

Anslutningsledning

Om begäran omfattar en anslutningsledning till nätet med nätkoncession uppge ledningens längd i cirka antal meter eller kilometer. Ange även anslutningsledningens från- och tillpunkt.

Karta eller ritning

Bifoga karta eller ritning som visar ledningen eller ledningsnätet som används eller ska byggas. Om kartan till exempel avser en vindkraftspark som omfattas av miljötillstånd, redovisa det avgränsade område som tillståndet omfattar.

Var (geografisk plats)

Ange var ledningen eller ledningsnätet ska byggas.

Fastighetsbeteckning

Ange vilka fastigheter som berörs och vem som äger respektive fastighet.

Byggnad

Ange vilken typ av byggnad/byggnader som omfattas och ägarförhållanden.

Anläggning

Ange vilken typ av anläggning/anläggningar som omfattas och ägarförhållanden. Det behöver framgå om ytterligare anläggningar, som till exempel laddstolpar och/eller solceller, omfattas av begäran.

Lågspänning

Om begäran gäller 12 eller 22 c §§ IKN-förordningen ange ledningens/ledningsnätets spänning och om det är lågspänning.

Ledning

Beskriv om det är en mark- eller luftledning?

Motivera din begäran

Anser du att ledningen eller ledningsnätet är undantaget eller inte undantaget från kravet på nätkoncession, motivera i så fall varför.

Kontaktuppgifter
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL