Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-19 17:44:21

Överklaga Ei:s beslut om nätkoncession för linje

Här hittar du information om hur du överklagar Ei:s beslut om nätkoncession för linje.

Beslutet som fattas av Ei kan vara att:

  • ledningen får tillstånd (bifall)
  • ledningen inte får tillstånd (avslag)
  • hela ansökningsprocessen måste göras om från början (avvisning).

Även om ledningen tillåts, kan tillståndet förenas med villkor.

Vem får beslutet om nätkoncession för linje?

Beslutet om nätkoncession skickas bland annat till det nätföretag som ansökt och markägare.

Om länsstyrelsen har beslutat att ledningen innebär en betydande miljöpåverkan, publiceras en annons med information om beslutet i en eller flera lokaltidningar.

Berörda kan överklaga beslutet inom 3 veckor

Man kan som nätföretag, eller om man på annat sätt är berörd av beslutet, överklaga beslutet inom tre veckor. Då överlämnas ärendet till en överinstans, som i de flesta fall är Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. För ledningar med utlandsförbindelse och för stamnätsledningar är regeringen överinstans. Att överklaga ett beslut är kostnadsfritt.

Så här gör du för att överklaga Ei:s beslut

Ei:s beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Du har tre veckor på dig att överklaga från och med den dag du tog del av beslutet. Det ska finnas en bilaga som följer med beslutet som förklarar hur du gör för att överklaga.

Överklagande ska skickas in till Ei

Överklagandet ska ställas till regeringen om ledningen har en spänning om 220 kV eller mer. Annars ställs det till mark- och miljödomstolen. Trots att överklagandet ska ställas till regeringen eller mark- och miljödomstolen ska det skickas in till Ei, som sedan skickar det vidare. Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Tänk på det om du överklagar ett beslut

  • Uppge alltid ärendenumret (diarienumret) för det ärende som du vill överklaga.
  • Var tydlig med varför du anser att beslutet ska ändras och beskriv hur du vill att beslutet ska ändras.
  • Du bör även bifoga sådant som du anser har betydelse för ärendet. Uppge namn, postadress och telefonnummer.
  • Om du anlitar ombud ska du bifoga en fullmakt.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL