Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 11:13:18

Frågor och svar för dig som är elkonsument

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar för att stärka kundernas ställning på energimarknaderna. Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är elkonsument.

Välj nedan vad du vill läsa mer om.

Allmäna frågor

Ja, det finns flera olika jämförelsesajter. Ei driver Elpriskollen, Sveriges enda oberoende jämförelsesajt för elavtal.

Alla elhandelsföretag (kallas även elhandlare) måste kontinuerligt rapportera fasta och rörliga prisavtal till Ei. Vi presenterar alla avtal på Elpriskollen så att du i lugn och ro kan jämföra priser och villkor för att välja det elavtal som passar dig bäst.

Vi som myndighet får ingen provision på val som görs. Elhandelsföretagen kan heller inte annonsera eller köpa sig en bättre exponering på Elpriskollen.

Elpriskollen är alltså en oberoende tjänst där du som konsument kan jämföra elpriser på de vanligaste elavtalen från samtliga (runt 140) elhandelsföretag i Sverige.

Gå till Elpriskollen. Länk till annan webbplats.

Ja, elhandelsföretaget har rätt att begära en depositionsavgift när du tecknar ett avtal. Men bara om det finns anledning att tro, efter kreditprövning, att du kommer att ha svårt att betala för elen.

Enligt de allmänna avtalsvillkoren (EL 2012 K rev) får inte depositionsavgiften omfatta större belopp än vad som motsvarar 4 månaders avgifter för elleveransen. Om du som kund har skött dina betalningar under 6 månader ska elhandelsföretaget betala tillbaka depositionsavgiften till dig som kund.

Nej, elhandelsföretaget har inte rätt att ta ut en uppläggningsavgift eller engångsavgift när du tecknar ett avtal.

Det är inte någon myndighet som reglerar elhandelföretagens priser eftersom elhandel är en konkurrensutsatt verksamhet.

Elhandelsföretagen erbjuder de avtal som elkunderna efterfrågar och elpriset styrs av utbud och efterfrågan.

Här kan du läsa mer om vad som påverkar elpriset.

Elhandel är en konkurrensutsatt verksamhet, vilket innebär att det inte är någon myndighet som reglerar elhandelföretagens priser. Elhandelsföretagen erbjuder de avtal som efterfrågas av elkunderna och elpriset styrs av utbud och efterfrågan.

Här kan du läsa mer om vad som påverkar elpriset.

Många elhandelsföretag erbjuder avtal om fast pris. Det innebär att priset ligger fast under den tidsperiod avtalet löper. Fast pris kan passa dig som vill kunna planera din ekonomi eftersom du vet hur mycket elen kommer att kosta per kilowattimme under hela avtalsperioden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år. Beloppet på fakturan kommer dock att variera från månad till månad i och med att elanvändningen varierar, särskilt för dig som värmer din bostad med el.

Om elpriserna varierar kraftigt kan det innebära att en del elhandelsföretag inte erbjuder fastprisavtal eftersom det är riskfyllt att sälja el till fastpris på en marknad där inköpspriset är svårt att förutsäga. Som konsument är det bra att ha koll på elprisets utveckling för att undvika att binda upp sig till ett dyrt avtal under lång tid.

Här kan du läsa mer om elhandelsavtal.

Priser för elnätet

Ja, elnätsföretaget tar ut en anslutningsavgift vid en nyanslutning till elnätet. Detta gäller när en anslutning inte tidigare funnits, till exempel om man bygger ett nytt hus eller om kunden begär återkoppling.

Ellagen anger att anslutningsavgiften ska vara skälig samt att den kan vara avståndsbaserad.

Du kan få anslutningsavgiften kostnadsfritt prövad om den är skälig eller inte av oss (Energimarknadsinspektionen).

Läs mer om elnätsavgiften och anslutning till elnätet.

Elnätsavgiften (elnätsavtalet) är kostnaden för transport av elen till dig eller ditt företag via elnätet, och för drift och underhåll av elnätet.

Sveriges elnät drivs som naturligt monopol och du kan inte välja fritt vilket elnätsföretag du vill ha. Anledningen till att elnätsföretagen har ett naturligt monopol är att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga och underhålla parallella elnät inom ett och samma område.

Elnätsföretagens intäkter regleras genom att Ei sätter ett tak för företagets totala intäkter.

Reglering av nätverksamheten innebär att Ei granskar skäligheten i el- och elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. Ei granskar att företagen inte tar ut för höga avgifter från sina kunder genom att för varje elnätsföretag i förhand fastställa en intäktsram för en fyraårsperiod som avgifterna högst kan uppgå till. Priserna för elnät (tarifferna) ska vara utformade så att elnätsföretagets intäkter från nätverksamheten är skäliga i förhållande till förutsättningarna att bedriva nätverksamhet och elnätsföretagets sätt att bedriva nätverksamhet.

Priserna för elnät (tarifferna) varierar över landet främst beroende på geografiska förhållanden och kundtätheten i området.

Här kan du läsa mer om elnätsreglering.

Avtal och villkor

Villkor som bör finnas i elavtal för att konsumenter ska få rimliga och rättvisa avtal återfinns i de allmänna avtalsvillkor som utarbetats av Energiföretagen Sverige efter överenskommelse med Konsumentverket, NÄT 2012 K (rev2).

 • Bestämmelserna i avtalsvillkoren handlar bland annat om elnätsanslutning, avläsning av elmätaren, ersättning vid elavbrott, betalningsskyldighet, krav på säkerhet, avtalsbrott samt vägledning och tvistlösning. För näringsidkare tillämpas villkoren NÄT 2012 N (rev) och för anläggningar anslutna till högspänning tillämpas villkoren NÄT 2012 H (rev).

Ei har inget tillsynsansvar i frågor som ligger utanför ellagen eller våra föreskrifter. Om du har frågor gällande de allmänna avtalsvillkoren finns mer information här.

Konsumenternas energimarknadsbyrå - Almänna avtalsvillkor el. Länk till annan webbplats.

Du kan titta på jämförpriset för att göra jämförelser av pris mellan olika avtal. Jämförpriset visas i öre/kWh och inkluderar alla rörliga och fasta kostnader och moms.

Avtalsvillkoren kan skilja väsentligt mellan olika avtal. Därför bör du även titta på avtalsvillkor som bland annat rör uppsägningstid, bindningstid och vad som sker om du säger upp ett avtal i förtid eller inte aktivt tecknar ett nytt avtal när det gamla har löpt ut.

Använd Elpriskollen som stöd för att jämföra elhandelsföretagens olika avtal. Länk till annan webbplats.

Använd gärna Ei:s jämförelsesajt Elpriskollen. Elpriskollen är en tjänst där du som konsument kan jämföra elpriser på de vanligaste elavtalen från samtliga elhandelsföretag i Sverige.

När du jämför priser mellan olika avtal kan du titta på jämförpriset. Jämförpris ska finnas i omedelbar anslutning till prisuppgiften. Jämförpriset visas i öre/kWh och inkluderar alla rörliga och fasta kostnader och moms. Med jämförpris är det lättare att jämföra olika elavtal mellan olika elhandelsföretag.

Du bör även titta på avtalsvillkor som bland annat rör uppsägningstid, bindningstid och vad som sker om du säger upp ett avtal i förtid eller inte aktivt tecknar ett nytt avtal när det gamla har löpt ut.

Gå till Elpriskollen. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att känna till priset och om det tillkommer några fasta avgifter som exempelvis årsavgift.

Det är även viktigt för dig att ta reda på vilka avtalsvillkor som gäller för avtalet. Till exempel är det bra att känna till eventuell bindningstid, uppsägningstid och vad det kostar att säga upp avtalet i förtid.

Om du ingår ett avtal på distans har du som konsument 14 dagars ångerrätt. Den skriftliga bekräftelsen på avtalet som du får från elhandelsföretaget ska innehålla information om ångerrätten.

Du får en samlad bild över de vanligast elavtalen på Ei:s jämförelsesajt Elpriskollen.

Elpriskollen är en oberoende tjänst där du som konsument kan jämföra elpriser på de vanligaste elavtalen från samtliga (runt 140) elhandelsföretag i Sverige. Vi som myndighet får ingen provision på val som görs. Elhandelsföretagen kan heller inte annonsera eller köpa sig en bättre exponering på Elpriskollen.

Jämför elavtal på Elpriskollen. Länk till annan webbplats.

Du har två elavtal:

 • Ett elhandelsavtal för elen du använder och
 • ett elnätsavtal för att elen ska transporteras i ledningarna till dig.

Kontakta ditt elhandelsföretag och ditt elnätsföretag för att få information om de avtalsvillkor som gäller för dina avtal.

Kontakta ditt elhandelsföretag eller ditt elnätsföretag för att kontrollera om ändringen skett i enlighet med gällande avtalsvillkor.

Huruvida du har rätt att säga upp ditt elhandelsavtal om villkoren ändras beror på vad du har avtalat med elhandelsföretaget om. Om förändringen av avtalsvillkoren innebär ett väsentligt avtalsbrott kan det vara ett skäl för att få säga upp avtalet.

Om du inte avtalat om ett pris för en viss tidsperiod, som till exempel ett fastprisavtal, har elhandelsföretag rätt att ändra priset enligt de allmänna avtalsvillkoren.

Elhandelsföretaget ska informera om ändringen genom ett särskilt meddelande till dig som konsument. Av meddelandet ska det framgå att du har rätt att säga upp avtalet.

Oavsett hur elhandelsföretaget informerar om prisändringen ska det ske senast 2 månader innan det nya priset börjar gälla.

När en prishöjning väl har genomförts ska du som konsumenten underrättas om detta i den nästkommande fakturan från elhandelsföretaget. Det ska framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats.

Du kan använda Ei:s jämförelsesajt Elpriskollen. Här hittar du information om vilka elhandelsföretag som finns i Sverige (runt 140) samt deras aktuella priser.

Gå till Elpriskollen. Länk till annan webbplats.

De flesta elhandelsföretag säljer el till dig oavsett var du bor och då kan du välja vilket elhandelsföretags som helst av dessa. Men det finns också ett fåtal elhandelsföretag som bara säljer el i vissa delar av Sverige.

Det finns inga regler om hur kort eller lång bindningstid ett elavtal får ha. Det finns heller inga regler om hur ett elavtal ska vara konstruerat. Däremot tillämpar elhandelsföretagen oftast de Allmänna avtalsvillkoren.

Elhandelsföretagen får inte erbjuda rörligt pris till konsumenter med en bindningstid längre än 3 månader.

De Allmänna avtalsvillkoren har tagits fram av Konsumentverket tillsammans med branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Elhandelsföretagen kan komplettera de allmänna avtalsvillkoren med mer specifika villkor för ett avtal.

Som konsument har du två olika avtal:

 • Ett avtal med ditt lokala elnätsföretag för överföringen av el.
 • Ett avtal med ett elhandelsföretag som du köper elen av.

Du kan köpa din el från vilket elhandelsföretag som helst i Sverige, med ett fåtal undantag, oavsett var du bor. Däremot kan du inte välja elnätsföretag.

Om ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett avtal krävs det att du skriftligen bekräftar erbjudandet för att avtalet ska vara giltigt. Det är alltså inte möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning.

Observera att det bara är den person i hushållet som står på elnätsavtalet som kan teckna avtal med ett elhandelsföretag.

Du hittar information om vilket elnätsföretag och vilket elhandelsföretag du har på dina fakturor.

Flyttar du in i en ny bostad kontaktar du elnätsföretaget på orten där bostaden finns (du kan inte välja elnätsföretag). Om du inte vet vilket företag som bedriver elnätsverksamhet där du bor kan du kontakta din fastighetsvärd, bostadsrättsförening eller konsumentvägledaren i kommunen där du bor.

Däremot kan du välja vem du vem du vill köpa el ifrån. Det finns drygt 140 elhandelsföretag som du kan välja mellan. Kontakta det elhandelsföretag du vill teckna avtal med.

Väljer du inget elhandelsföretag kommer elnätsföretaget att välja ett elhandelsföretag åt dig, ett så kallat anvisat elhandelsföretag. Men vi rekommenderar att du jämför olika elhandelsföretag så att du får det som passar dig bäst.

På Elpriskollen kan du jämföra avtal från samtliga elhandelsföretag. Länk till annan webbplats.

Innan du väljer vill vi också tipsa om att kolla upp om Konsumenternas energimarknadsbyrå har fått in klagomål på elhandelsföretaget. Det kan handla om vilseledande marknadsföring, felaktig fakturering eller höga brytavgifter vid byte av elhandelsföretag .

Gå till Konsumenternas energimarknadsbyrå - klagomålsinformation. Länk till annan webbplats.

Om du inte aktivt väljer ett elhandelsföretag så kommer du att få ett så kallat anvisat elhandelsföretag. Det innebär att det är ditt elnätsföretag som väljer ett elhandelsföretag åt dig.

För att du ska få ett så bra avtal som möjligt för elhandel bör du själv göra ett aktivt val av elhandelsföretag.

På Elpriskollen kan du jämföra avtal från samtliga elhandelsföretag. Länk till annan webbplats.

Innan du väljer vill vi också tipsa om att kolla upp om Konsumenternas energimarknadsbyrå har fått in klagomål på elhandelsföretaget. Det kan handla om om vilseledande marknadsföring, felaktig fakturering eller höga brytavgifter vid byte av elhandelsföretag .

Gå till Konsumenternas energimarknadsbyrå - klagomålsinformation. Länk till annan webbplats.

Om ditt elhandelsföretag av något skäl upphör att existera som elhandlare kommer du att anvisas ett nytt elhandelsföretag.

Det betyder att ditt elnätsföretag ser till att du får ett nytt elhandelsföretag. Du har sedan möjlighet att byta från det anvisade elhandelsföretaget till vilket elhandelsföretag du vill.

Uppsägningstiden för ditt avtal framgår av villkoren för avtalet. Om du inte aktivt har valt avtal har du ett avtal som löper tillsvidare. Uppsägningstiden för ett sådant avtal är vanligen 1 månad. Uppsägningstiden framgår av villkoren för avtalet.

Om du har ett fastprisavtal ska ditt elhandelsföretag tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före att avtalet löper ut meddela dig detta samt vad det betyder för dig.

Om du bryter ett tidsbestämt avtal i förtid riskerar du att få betala en ersättning till elhandelsföretaget. Detta kallas för brytavgift. Hur stor ersättningen är framgår av villkoren för avtalet.

Elhandelsföretag som säljer el med ett specifikt ursprung har vanligen en revisor som granskar att företaget köper in lika mycket el av ett visst ursprung som de säljer till sina kunder. Kontakta ditt elhandelsföretag för att få information om hur de gör.

Eftersom elen flödar fritt i elnäten kan elhandlaren inte garantera att just du, i ditt eluttag, får den el du köpt. Däremot blir ursprungsmärkningen en garanti att elhandelsföretaget har sett till att lika stor mängd, till exempel el från vindkraft, har kommit in i nätet som det har sålt till sina kunder.

Ei har även tillsynsansvar över elhandelsföretagen ursprungsmärkning.

Här kan du läsa mer om ursprungsmärkning av el.

Byte av elhandelsföretag (elhandlare)

Kontakta det elhandelsföretag du vill sluta avtal med. Om du har ett avtal med ett elhandelsföretag sedan tidigare behöver du säga upp det avtalet. Ibland sköter det nya elhandelföretaget uppsägningen av ditt tidigare avtal.

Tänk också på att kontrollera om du har ett tidsbundet avtal och hur lång uppsägningstid du har. Om du har ett tidsbestämt avtal riskerar du att få betala en ersättning till elhandelsföretaget om du säger upp avtalet innan avtalstiden har löpt ut. Hur stor ersättningen är framgår av villkoren för avtalet.

Det är bara den personen i hushållet som står för elnätsavtalet som kan teckna ett elhandelsavtal.

 • Innan du byter elhandlare är det viktigt att kontrollera när ditt nuvarande avtal löper ut. Om du har ett tidsbestämt avtal riskerar du att få betala en ersättning till elhandelsföretaget om du säger upp avtalet innan avtalstiden har löpt ut. Hur stor ersättningen är framgår av villkoren för avtalet.
 • Innan du tecknar ett elavtal är det viktigt att ta del av villkoren för avtalet.
 • Om du ingår ett avtal på distans har du som konsument 14 dagars ångerrätt. Den skriftliga bekräftelsen på avtalet som du får från din elhandlare ska då också innehålla information om ångerrätten.
 • Det finns ingen risk för avstängning av el när du byter elhandlare.

På Elpriskollen kan du jämföra avtal från samtliga elhandelsföretag. Länk till annan webbplats.

Innan du väljer vill vi också tipsa om att kolla upp om Konsumenternas energimarknadsbyrå har fått in klagomål på elhandelsföretaget. Det kan handla om om vilseledande marknadsföring, felaktig fakturering eller höga brytavgifter vid byte av elhandelsföretag .

Gå till Konsumenternas energimarknadsbyrå - klagomålsinformation. Länk till annan webbplats.

Att byta elhandelsföretag ska inte kosta något. Om du tror att du fått betala en avgift när du bytt elhandelsföretag bör du i första hand kontakta företaget för att kontrollera detta. Vänd dig därefter till oss på Ei.

Här kan du läsa mer om att anmäla till Ei.

När du byter elhandelsföretag måste du se till att avtalet med tidigare elhandelsföretag sägs upp.

När avtalet med elhandelsföretaget har sagts upp kommer du inom 6 veckor att få en slutfaktura.

Därefter ska du enbart få fakturor från det nya elhandelsföretaget. Skulle du trots det få fakturor från ditt tidigare elhandelsföretag bör du kontakta dem.

Flytt och anslutning

Flyttar till en ny adress

När du flyttar är det viktigt att du säger upp ditt avtal med elnätsföretaget och meddelar elhandelsföretaget att du flyttar.

Säg upp ditt elnätsavtal hos elnätsföretaget en månad före utflyttningen om inget annat gäller. Detsamma gäller för meddelandet om flytt till elhandelsföretaget.

Har du ett bundet elavtal kan du oftast säga upp det utan kostnad i samband med flytt. Du kan även fråga ditt elhandelsföretag om det är möjligt att flytta med ditt elhandelsavtal till din nya adress.

Hyr ut min bostad till någon annan

Om du hyr ut din bostad till någon annan och inte har sagt upp ditt avtal med elhandlaren och elnätsföretaget, står du som betalningsansvarig för den el som används i bostaden.

Byte till en annat elhandelsföretag

För att byta elhandelsföretag kontaktar du det företag du vill sluta avtal med. Om du har ett avtal med ett elhandelsföretag sedan tidigare behöver du säga upp det avtalet. Ibland sköter det nya elhandelsföretaget uppsägningen av ditt tidigare avtal.

I avtalsvillkoren regleras vilka villkor som gäller när du vill säga upp ett avtal. Kontakta ditt elhandelsföretag och ditt elnätsföretag för att få information om vilka avtalsvillkor som gäller för dina avtal. Du kan också kolla om du hittar informationen på deras webbplats och Mina sidor.

När du flyttar ska du säga upp ditt avtal med elnätsföretaget och meddela elhandelsföretaget att du flyttar.

Om du inte gör det kvarstår din skyldighet att betala för den el som använts i din tidigare bostad.

Om en ny ägare eller hyresgäst flyttar in i din tidigare bostad kan du ha rätt att i efterhand begära ersättning från den nye ägaren eller hyresgästen för den el som hon eller han förbrukat.

När du flyttar in i en ny bostad ska du kontakta det lokala elnätsföretaget för att få ett abonnemang. Detta gäller även om du flyttar in i en bostad där elen redan är påkopplad.

Om du inte vet vilket som är det lokala elnätsföretaget där du bor, kan du kontakta din fastighetsvärd, bostadsrättsförening eller kommunens konsumentvägledare.

Du ska också kontakta det elhandelsföretag du ska köpa el från. Väljer du inget elhandelsföretag kommer elnätsföretaget att anvisa dig ett elhandelsföretag men vi rekommenderar dig att välja det som passar dig bäst.

Om du bor i en lägenhet förekommer det att elen ingår i hyran. Du behöver då inte kontakta elnätsföretaget för att få elen påkopplad och heller inte välja elhandelsföretag. Kontakta din fastighetsvärd eller bostadsrättsförening om du vill veta om elen ingår i hyran.

På Elpriskollen kan du jämföra avtal från samtliga elhandelsföretag. Länk till annan webbplats.

Innan du väljer vill vi också tipsa om att kolla upp om Konsumenternas energimarknadsbyrå har fått in klagomål på elhandelsföretaget. Det kan handla om om vilseledande marknadsföring, felaktig fakturering eller höga brytavgifter vid byte av elhandelsföretag .

Gå till Konsumenternas energimarknadsbyrå - klagomålsinformation. Länk till annan webbplats.

Om du bygger en ny bostad eller ansluter ett fritidshus till elnätet ska du och elnätsföretaget teckna ett avtal om nyanslutning. På din begäran ska företaget upplysa om villkoren och kostnaden för nyanslutningen.

Ellagen säger att elnätsföretagets avgift för att ansluta elektriska anläggningar, det vill säga anslutningsavgiften, och övriga villkor kring anslutningen ska vara skäliga.

Här kan du läsa mer om anslutning till elnätet.

Fakturor

Kontakta ditt elhandelsföretag och elnätsföretag för att ta reda på hur du kan betala din elfaktura.

Oavsett vilket sätt du väljer att betala din faktura på, får varken elhandels- eller elnätsföretaget debitera någon avgift för att skicka fakturan till dig.

På elfakturan ska det framgå vem som är avsändare, vilken period fakturan avser, vilken förbrukning fakturan baseras på samt vad priset är. Dessutom ska information om ursprungsmärkning framgå.

Här kan du läsa mer om ursprungsmärkning av el.

Observera att du antingen har separata fakturor, ett från elnätsföretaget och ett från elhandelsföretaget, eller så sänder de en gemensam faktura. I de fall du får en gemensam faktura ska det tydligt framgå vilka kostnader som är kostnader för elnät respektive kostnader för elhandel.

Om du köper din el från ett elhandelsföretag som tillhör samma koncern som ditt elnätsföretag får du vanligen kostnaden för elnät och kostnaden för elhandel på samma faktura.

På fakturan ska kostnaden för elnät och elhandel vara uppdelad så att du tydligt kan se hur mycket du betalar till ditt elnätsföretag för elöverföringen respektive till ditt elhandelsföretag för köp av el.

Elmätning och elanvändning (elförbrukning)

Du kan vända dig till din kommunala energi- och klimatrådgivare för att få tips och råd om hur du kan minska din elanvändning.

Du kan även vända dig till Energimyndigheten för att få energispartips och information om energieffektivisering.

Här kan du läsa mer om hur du kan flytta och minska din elanvändning.

Information om hur mycket el du använder hittar du på din faktura från elnätsföretaget och från elhandelsföretaget. Om du har tillgång till din elmätare, kan du även kontrollera din elanvändning genom att läsa av mätaren.

Här kan du läsa mer om elmätare och elanvändning.

Om du ska bygga ett nytt hus, kontaktar du det elnätsföretag som äger elnätet på orten. Elnätsföretaget ansvarar för mätning och beslutar vilken typ av mätare som ska installeras. Kontakta ditt elnätsföretag om du har frågor om mätningen.

Här kan du läsa mer om elmätare.

På fakturan från elnätsföretaget ska det finnas information om din förbrukning.

Från och med den 1 juli 2009 är det krav att elnätsföretagen ska läsa av kundernas elmätare en gång per månad. Dina fakturor från elnätsföretaget och elhandelsföretaget kommer då i normalfallet baseras på din uppmätta elanvändning under perioden.

Hur ofta du får din faktura beror på vad du avtalat med ditt elhandelsföretag och elnätsföretag om. Det är vanligt att du som kund får fakturor en gång i månaden, varannan månad eller en gång per kvartal.

Här kan du läsa mer om elmätare och elanvändning.

Elhandelsföretagen är skyldiga att lämna information om elens ursprung. Informationen ska lämnas på din faktura eller i samband med fakturan.

Elhandelsföretaget ska redovisa varje energikällas andel av den el som företaget sålt. Informationen avser den el elhandelsföretaget sålde under föregående år.

Här kan du läsa mer om ursprungsmärkning av el.

Elavbrott och leveranskvalitet

Du har rätt till avbrottsersättning från ditt elnätsföretag om du har drabbats av ett elavbrott som varat minst 12 timmar. Det anges i 10 kap. Ellagen (1997:857).

Läs mer om elavbrott och avbrottsersättningen här.

Kontakta ditt elnätsföretags kundtjänst både vad gäller elavbrott och tekniska frågor om elöverföringen.

Här kan du läsa mer om elavbrott.

Du kan ha rätt till ersättning från ditt elnätsföretag för skador som uppstått till följd av avbrott.

Elnätsföretag är skyldiga att betala ersättning för skador till följd av elavbrott som inte aviserats i förtid. Det finns dock undantag som till exempel om händelsen låg utanför elnätsföretagets kontroll.

Ersättningskrav ska riktas skriftligen till elnätsföretaget. Till det ska du bifoga kvitton och övriga verifikat som kan styrka värdet av skadorna som uppstått till följd av elavbrottet. I vissa fall kan även din hemförsäkring ersätta skador orsakade av elavbrott.

Vid avbrott som varar 12 timmar eller längre kan du som kund ha rätt till avbrottsersättning från elnätsföretaget. I det fallet behöver du som kund inte visa att du haft skador till följd av avbrottet.

Elnätsföretaget ska betala ersättningen inom 6 månader från det att företaget fick kännedom om avbrottet.

Här kan du läsa mer om elavbrott.

Det enda krav som ställs i ellagen är att elnätsföretaget ska underrätta konsumenten i god tid före avbrottet och att konsumenten ska underrättas personligen eller, om det är lämpligt, genom anslag. Det finns alltså inga specifika krav om hur underrättelsen till konsumenten ska ske.

Det är vanligt att avbrottsaviseringar sker via reguljär post eller via anslag för att det är det enda mediet som med säkerhet når mottagaren. Elnätsföretaget kan inte tvinga en elanvändare att ha tillgång till internet, e-post eller andra digitala kommunikationsvägar. Däremot om en avisering av elavbrott sker via e-post bryter detta inte mot några regler om den typen av avisering är överenskommen mellan en konsument och ett elnätsföretag.

I första hand ska du kontakta ditt elnätsföretag i samband med elavbrott. Om det blir ett längre elavbrott bör du hålla dig informerad genom att lyssna på radio.

Tänk på:

 • Att ha en batteridriven radio och glöm inte att ha reservbatterier hemma.
 • Att även fast och mobil telefoni kan slås ut under ett elavbrott.
 • Att du även kan kontakta grannar för att informera dig närmare om elavbrottet.

På följande webbplatser hittar du ytterligare information om elavbrott.

Krisinformation. Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Civilförsvarsförbundet Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Överföringen av el ska enligt ellagen vara av god kvalitet. Elnätsföretagen är skyldiga att avhjälpa eventuella brister, om kostnaderna för det är rimliga i förhållande till de olägenheter bristerna skapar för konsumenten.

Ei utövar tillsyn över de bestämmelser som finns i ellagen och i myndighetens föreskrift om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet.

Här kan du läsa mer om leveranssäkerhet i Sveriges elnät.

Om du misstänker att du har problem med spänningskvaliteten (till exempel störande spänningsvariationer eller dippar) ska du kontakta elnätsföretaget. En kontroll av spänningskvaliteten kan då bli aktuell.

Din egen elmätare kan oftast inte användas vid den här typen av kontroll utan elnätsföretaget måste placera ut en särskild mätare för elkvalitetsmätning hos dig under en längre period, oftast under minst en veckas tid. Om du och elnätsföretaget inte är överens om att en elkvalitetsmätning behöver genomföras eller att eventuella åtgärder behöver vidtas för att förbättra din elkvalitet kan du kontakta oss på Energimarknadsinspektionen (Ei).

I Ei:s föreskrifter EIFS 2023:3 definieras vilka spänningskvalitetsparametrar med tillhörande minimikrav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet. Bestämmelserna för spänningskvalitet återfinns i kapitel 7 i EIFS 2023:3 och omfattar krav för att begränsa:

 • långsamma spänningsändringar
 • spänningsövertoner
 • spänningsosymmetri
 • kortvariga spänningssänkningar
 • kortvariga spänningshöjningar
 • snabba spänningsändringar
 • flimmer.

Här kan du läsa mer om spänningskvalitet.

Enligt Ei:s tolkning av 10 kap. ellagen (1997:857) har elanvändare som tar ut el för förbrukning i en uttagspunkt rätt till avbrottsersättning. Om en produktionsanläggning eller ett energilager är ansluten i en anläggningspunkt där både inmatning sker i en inmatningspunkt och uttag sker i en uttagspunkt bör elanvändaren ha rätt till avbrottsersättning för den delen av nätavgiften som kan härledas till uttaget.

Observera dock att bestämmelserna gällande avbrottsersättning ligger utanför Ei:s tillsynsansvar och är en fråga mellan elnätsföretaget och kunden.

Här hittar du mer information om lagar och regler.

Konsumenträtt och rådgivning

Konsumentverket är den myndighet som ansvarar för konsumentskydd i Sverige.

Ei ansvarar för de särskilda regler som gäller på elmarknaden. Här kan du läsa mer om vad du kan anmäla till Ei och hur du gör.

Förutom myndigheter finns det även organisationer som arbetar med konsumentskyddsfrågor. Konsumenternas energimarknadsbyrå arbetar med rådgivning och information till konsumenter på elmarknaden.

Konsumentvägledaren i din kommun kan också hjälpa dig med råd i enskilda ärenden.

Du har även möjlighet att kostnadsfritt få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). För att kunna pröva ett ärende hos ARN bör det yrkade beloppet överstiga 500 kronor. ARN kan pröva tvister om mindre belopp om en tvist är av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl. Ärendet ska ha kommit in till ARN senast 1 år efter det att du som konsument gjort en reklamation till näringsidkaren. Prövningen är skriftlig och avgiftsfri.

Kontakta i första hand ditt elhandelsföretags kundtjänst. En del elhandelsföretag tar även emot klagomål via sina webbplatser. Vissa elhandelsföretag har kundombudsmän som du kan kontakta om du anser att du inte fått hjälp via kundtjänsten.

Konsumenternas energimarknadsbyrå ger information, råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Rådgivningen är kostnadsfri. Konsumenternas energimarknadsbyrå tillhandahåller även en lista över de företag som har fått flest klagomål de 12 senaste månaderna i relation till hur många kunder de har.

Gå till Konsumenternas energimarknadsbyrå - klagomålsinformation. Länk till annan webbplats.

Du kan även kontakta Ei och Konsumentverket för information om vilka regler som gäller på elmarknaden.

Om du inte kommer överens med ditt elhandelsföretag kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att pröva konsumenttvister. För att kunna pröva ett ärende hos ARN bör det yrkade beloppet överstiga 500 kronor. ARN kan pröva tvister om mindre belopp om en tvist är av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl. Ärendet ska ha kommit in till ARN senast ett år efter det att konsumenten gjort en reklamation till näringsidkaren. Prövningen är skriftlig och avgiftsfri.

Du har även möjlighet att vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat.

Läs mer om hur du anmäler till Ei

Konsumentverket Länk till annan webbplats.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Länk till annan webbplats.

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet, och övervakar att företagen följer konkurrenslagen. Vänd dig till Konkurrensverket om du misstänker att företag bryter mot konkurrenslagen. Länk till annan webbplats.

Ei följer elmarknadens utveckling och verkar för effektiv konkurrens. Du kan vända dig till oss om du har frågor om elmarknadens utveckling.

Här kan du läsa mer om anmälan till Ei.

Vilseledande marknadsföring är en allvarlig variant av en så kallad otillbörlig marknadsföring och innebär att ditt elhandelsföretag på något sätt vilselett dig för att få dig att sluta ett avtal. Regler om detta finns i marknadsföringslagen.

Förutom själva lagen finns en svart lista som innehåller marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna. Att inte lämna viss information, liksom otydlig, oklar eller tvetydig information, kan vara vilseledande marknadsföring.

Om du misstänker att ditt elhandelsföretag använt sig av vilseledande marknadsföring kan du anmäla det till Konsumentverket.

Du bör kontakta det elhandelsföretag som du misstänker att du har fått mot din vilja och fråga om de genomfört ett byte av elhandlare Om de har det kan du kräva att bytet ska annulleras/tas tillbaka.

Du kan även kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå som erbjuder kostnadsfri och oberoende vägledning till konsumenter på energimarknaden.

Här kan du läsa mer om anmälan till Ei.

Att inte betala sin elfaktura kan vara ett väsentligt avtalsbrott. Det kan innebära risk att din leverans av el kan komma att avbrytas.

Om du inte betalar din faktura efter en påminnelse ska elnätsföretaget eller elhandelsföretaget uppmana dig att betala inom 3 veckor. Du ska samtidigt få information om att elen annars kan stängas av. Företaget är också skyldigt att meddela socialtjänsten i den kommun där elanläggningen finns, det vill säga där du bor om fakturan gäller din bostad, att du inte betalat fakturan.

Om skulden betalas inom tidsfristen eller fordran är tvistig, får avstängning inte ske. Detsamma gäller om det finns anledning att befara att avstängning innebär en ej obetydlig personskada eller omfattande sakskada.

Kravet kan också överlämnas till ett inkassoföretag, eller så skickar elnätsföretaget eller elhandelsföretaget ett inkassokrav.

Avstängning av elen

Avstängning kan bli aktuell om uteblivna betalningar innebär ett väsentligt avtalsbrott. Innan elhandelsföretaget eller elnätsföretaget får stänga av elen ska de uppmana dig som kund att inom skälig tid betala den obetalda fakturan.

Om du ändå inte betalar fakturan, ska du bli uppmanad att betala inom 3 veckor från det datum du fick uppmaningen. Du ska samtidigt informeras om att elen annars kan stängas av.

Företaget är också skyldigt att meddela socialtjänsten i den kommun där elanläggningen finns, det vill säga där du bor om fakturan gäller din bostad, att du inte betalt fakturan.

Om skulden betalas inom tidsfristen eller fordran är tvistig, får avstängning inte ske.

Detsamma gäller om det finns anledning att befara att avstängning innebär en ej obetydlig personskada eller omfattande sakskada.

Mer information finns hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Länk till annan webbplats.

Du bör alltid kontakta ditt elhandelsföretag eller elnätsföretag för att förklara din situation. Kanske kan de hjälpa dig genom att göra upp en avbetalningsplan. Du kan även kontakta socialtjänsten i den kommun där du bor för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Mer information finns hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Länk till annan webbplats.

Har du en fråga du inte hittade svar på?

Besök gärna Ei:s konsumentforum. Länk till annan webbplats. Här hittar du fler frågor och svar från konsumenter och du kan ställa frågor till oss i forumet.

Är du intresserad av fler frågor och svar om elpris och elmarknaden hittar du det här på ei.se.

Det finns också ännu fler frågor och svar under bransch. Gå till bransch och välj vad du vill läsa mer om, till exempel mätning av el, leveranssäkerhet i elnätet, marknadsövervakning med mera.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL