Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 00:14:48

EU-direktiv och förordningar

EU-kommissionens lagförslag Ren energi för alla i Europa (Ren energipaketet) innehåller åtta rättsakter i syfte att anpassa lagstiftningen till nya marknadsförutsättningar och utmaningar på EU:s inre energimarknad. Målsättningen är att EU ska vara ledande i världens omställning till ren energi och att uppfylla EU:s åtagande enligt Parisavtalet.

Ei har deltagit i arbetet med fem av rättsakterna

Ei har haft i uppdrag av regeringen att delta i arbetet med följande rättsakter.

 1. Elmarknadsförordningen
 2. elberedskapsförordningen
 3. förordningen för byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter (ACER)
 4. elmarknadsdirektivet
 5. energi­effektiviserings­direktivet.

Ei har också varit aktiv i dialogen om rättsakterna inom ramen för Acer.

Under 2017 och 2018 förhandlades akterna i ministerrådet, Europarlamentet och EU-kommissionen. De antogs formellt av Europaparlamentet i mars 2019 och av ministerrådet i maj. De sista rättsakterna trädde i kraft i juni 2019 och markerade därmed slutet på en två år lång period av intensiva förhandlingar.

De övriga tre akterna – det reviderade direktivet för förnybar energi och energieffektivisering, liksom den så kallade styrningsförordningen för energiunionen, trädde i kraft i december 2018.

För en hållbar, konkurrenskraftig och sammanlänkad elmarknad

Ren energipaketet möjliggör en accelererad övergång till hållbar och förnybar energi, och energieffektivisering. Det möjliggör också en elmarknad med gemensamma ramar och villkor som har förutsättningen att bli än mer konkurrenskraftig, konsumentinriktad, sammanlänkad och flexibel.

De nya reglerna skapar bättre förutsättningar för en effektiv drift av elnätet genom att undanröja oklarheter i regelverken, exempelvis hanteringen av energilager och användningen av förbrukningsflexibilitet.

En annan viktig framgång är att ramen för det förebyggande arbetet, förberedelsen inför och hanteringen av elkriser, förbättras ytterligare av elberedskaps­förordningen.

Slutgiltiga rättsakter för Ren energipaketet

Sedan tidigare har de åtta rättsakterna publicerats i EU:s officiella tidning där de slutgiltiga versionerna kan läsas i sin helhet. I dessa framgår det även exakta datum för när de olika bestämmelserna träder i kraft och ska börjas tillämpas av medlemsstaterna, myndigheter och övriga berörda aktörer.

 1. Direktivet om byggnaders energiprestanda Länk till annan webbplats.
 2. Förnybarhetsdirektivet Länk till annan webbplats.
 3. Energieffektiviseringsdirektivet Länk till annan webbplats.
 4. Förordningen för styrning av EU:s energipolitik Länk till annan webbplats.
 5. Elmarknadsförordningen Länk till annan webbplats.
 6. Elmarknadsdirektivet Länk till annan webbplats.
 7. Elberedskapsförordningen Länk till annan webbplats.
 8. Förordningen för byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter (ACER) Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL