Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-11-30 01:17:54

Nätnyttoersättning

Elproducenter med elproduktionsanläggning har enligt ellagen rätt till ersättning från elnätsföretaget för den el som producenten matar in till nytta för elnätet. Här kan du läsa mer om ersättning vid inmatning av el, den så kallade nätnyttoersättningen.

Fakta om nätnyttoersättning

 • Nätnyttoersättning är den ersättning som elnätsföretaget enligt ellagen automatiskt ska betala ut till elproducent som matar in el till nytta för elnätet.
 • Syftet med nätnyttoersättningen är att ge incitament till investeringar i produktionsanläggningar som bidrar till samhällsnytta och en ökning av elproduktion.
 • Du kan inte välja fritt vilket elnätsföretag du vill ha eftersom elnäten drivs som ett naturligt monopol i Sverige. Anledningen till att det är ett naturligt monopol är för att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga och underhålla parallella elnät inom ett och samma område. Däremot kan du välja fritt vilket elhandelsbolag du vill ha och du behöver inte ha samma elhandelsbolag som elnätsföretag för att kunna ha rätt till nätnyttoersättningen.
 • Nivån på ersättningen beror på många olika faktorer. Det innebär att ersättningens storlek kan variera i olika elnät och även i samma elnät år från år.
 • I de fall elproducenten och elnätsföretaget är oense om ersättningen kan ärendet prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan kommit till oss inom två år från det år som ska prövas.

Ibland kallas nätnyttoersättningen för ersättning vid inmatning av el, energiersättning, ersättning för nätnytta med mera.

Så här beräknas nätnyttoersättningen

Elproducenten (privatperson, företag eller ekonomisk förening som äger produktionsanläggningen) är berättigad till ersättning vid inmatning av el utifrån produktionsanläggningens bidrag till minskade kostnader för elnätsföretaget.

Förenklat kan man säga att ersättningen ska beräknas utifrån skillnaden mellan elnätföretagets kostnad då produktionsanläggningen finns i elnätet jämfört med den hypotetiska motsvarande kostnaden om produktionsanläggningen inte funnits i nätet.

Den första delen är i de flesta fall relativt enkel att beräkna eftersom de handlar om de faktiska kostnaderna. Däremot är det mer utmanande att beräkna de hypotetiska kostnaderna som elnätsföretaget skulle ha belastats med om inte produktionsanläggningen funnits.

Beräkning av nättnyttoersättningen kan delas upp i tre delar:

 1. energiavgifter (A)
 2. effektavgifter (B)
 3. nätförluster (C)

Enligt ellagen ska ersättningen motsvara dels värdet av minskade energiförluster i nätägarens elnät som produktionsanläggningen bidrar med, dels värdet av minskade överföringsavgifter som elnätsföretaget har till ett annat nät. De minskade energiförlusterna motsvarar del (C) och de minskade överföringsavgifterna motsvarar del (A) och (B).

Om någon av de tre delarna skulle bli mindre än noll kan inte elproducenten bli betalningsskyldig för kostnader som den orsakar elnätsföretaget.

Mall för att beräkna ersättningen

Här kan du ta del av den mall som Ei har tagit fram och som används av Ei vid prövning av tvister för att beräkna ersättningen vid inmatning av el utifrån produktionsanläggningens bidrag till minskade kostnader för elnätsföretaget i det elnät som produktionsanläggningen är ansluten till.

I beräkningsmallen används bland annat följande information:

 • Mängden el som produktionsanläggningen producerat under ett år.
 • Mängden energi som elnätsföretaget tar ut från angränsande nät i gränspunkter.
 • Elnätsföretagets kostnader för den energi som elnätsföretaget tar ut från angränsande nät.
 • Energiförlusterna i elnätet och elnätsföretagets kostnader för att kompensera för förlusterna.

Den förifyllda data som redan finns i beräkningsmallen är exempel på hur det kan se ut. Instruktioner och förklaringar till hur mallen fylls i av elnätsföretaget på begäran av Ei när nätnyttan prövas finns under flikarna ”Instruktioner” och ”Förklaringar”. Resultatet av beräkningarna finns under fliken ”Resultat Metod 2020” där den beräknade nätnyttoersättningen är uppdelad i de tre delarna energiavgifter (A), effektavgifter (B) och nätförluster (C).

Beräkningsmall i Excelformat

Om du har frågor kring mallen eller behöver hjälp med att fylla i den kan du höra av dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner.

Eftersom all produktion i alla elnät numera mäts per timme har det blivit möjligt att använda fler mätvärden när nätnyttoersättningen ska beräknas. 2020 uppdaterade Ei metoden som används vid prövning av tvister. Den uppdaterade metoden där fler mätvärden används tillsammans med uppgifter om elnätsföretagets kostnader, ger ett mer korrekt resultat än tidigare då en mer schabloniserad metod användes.

I Ellagens bestämmelser om ersättning vid inmatning av el – Metod vid prövning av tvister om nätnyttoersättning Ei PM2020:04 kan du läsa mer om hur Ei kommer att beräkna nätnyttoersättningen i de fall elnätsföretaget och elproducenten är oense om ersättningen och skickat in ett ärende till Ei för prövning.

I pm:et finns ytterligare en metod beskriven som är mer detaljerad men den metoden bedömer vi kan tillämpas fullt ut först när de nya funktionskraven på mätare har trätt i kraft den 1 januari 2025. Här kan du läsa mer om de nya funktionskraven på elmätare.

Ellagen har uppdaterats efter det att Ei:s PM 2020:04 togs fram. Det innebär att hänvisningar till ellagen (1997:857) 3 kap. 15 § ska vara 3 kap. 43 § och vid hänvisning till förordning (2013:208) 19 § ska det vara 24 § förordning om elnätsverksamhet.

Vid en eventuell tvist om ersättningens storlek

Elnätsföretagens ersättning till elproducenter vid inmatning av el, den så kallade nätnyttoersättningen regleras i 3 kap. 43 § ellagen (1997:857).

Om en elproducent och ett elnätsföretag är oense om ersättningen kan ärendet prövas av Ei enligt ellagen.

En tvist prövas dock inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till Energimarknadsinspektionen (Ei) senare än två år .

Prövning av nätnyttoersättningen

Det är kostnadsfritt för elproducenten att begära prövning av nätnyttoersättningen av Ei. Titta gärna på ditt elnätsföretags webbplats eller kontakta dem om du är osäker på hur din ersättning beräknas. Om du anser att de beräknar ersättningen på ett felaktigt sätt kan du begära en prövning av Ei.

Elnätsföretag kommer att få möjlighet att yttra sig i en prövning.

Om Ei gör bedömningen att nätnyttoersättningen är felaktig brukar elnätsföretaget betala tillbaka mellanskillnaden till elproducenten. Ei kan däremot inte bistå med att begära in återbetalningen, men detta sker normalt sett utan att man behöver vidta några åtgärder.

Metoden ses över

Två av Ei:s beslut om nätnyttoersättning har överklagats till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten kom fram till att besluten ska återförvisas till Ei eftersom delar av Metod 2020 anses vara schabloniserade på ett missvisande sätt. Därför arbetar Ei nu med att se över metoden och ta fram ett nytt sätt att beräkna ersättningen på. Ei arbetar så fort som möjligt men innan en ny metod har tagits fram kommer prövningar att ta längre tid än vanligt.

Så här gör du för att begära prövning av nätnyttoersättningen

 1. Enklast är att fylla i blanketten - Ansökan om prövning av ersättning vid inmatning av el till elnätet - Nätnyttoersättning Pdf, 742.5 kB., men det går också bra ansöka om prövning på annat sätt.
 2. Om du vill kan du bifoga kopia på underlaget som du fått från elnätsföretaget eller annan information som du anser är av betydelse för ärendet.
 3. Skicka in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Elproducent som begär prövning måste själv äga produktionsanläggningen (privatperson) eller vara firmatecknare för företaget som äger produktions­anläggningen, alternativt har en fullmakt som bifogas till oss

Skicka in ansökan så snart som möjligt men senast inom 2 år

En tvist prövas inte om det visas att ansökan om prövning kommit in till Ei senare än två år efter det att elnätsföretaget skriftligt meddelat sitt ställningstagande till elproducenten, på elproducentens senaste kända adress.

Vi kan inte heller pröva ersättningen för innevarande år. Det betyder att under 2023 prövar Ei ärenden för 2022 och 2021.

Kontaktuppgifter
Linn Sjöström
Analytiker

016-542 91 45

Malin Kindmark
Analytiker

016-542 91 07

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL