Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:11:58

Nätnyttoersättning

Du som har en elproduktionsanläggning har rätt till ersättning från elnätsföretaget för den nytta som produktionen medför för elnätet. Här kan du läsa mer om ersättning vid inmatning av el, den så kallade nätnyttoersättningen.

Du som har en elproduktionsanläggning kan bidra till att minska energiförlusterna i elnätet. Du kan också sänka ditt elnätsföretagets avgifter till andra elnätsföretag. Enligt. 3 kap. 43 § ellagen har du rätt till ersättning från ditt elnätsföretag motsvarande värdet av dessa nyttor.

Denna ersättning brukar kallas för nätnyttoersättning, men kan också kallas för bland annat ersättning vid inmatning av el eller energiersättning.

Ei prövar tvister

Om du som har en elproduktionsanläggning och elnätsföretaget inte är överens om hur mycket du ska få i nätnyttoersättning kan du kontakta Energimarknadsinspektionen (Ei) för en oberoende prövning av tvisten. Prövningen är kostnadsfri.

Ei:s beslut är inte tvingande för någon part och vi kan inte bistå med att begära in återbetalningen, men vår erfarenhet är att de flesta följer besluten från oss. För att ansöka om prövning kan du fylla i vår blankett (du hittar blanketten längre ner på sidan), men det går även bra att ansöka genom att kontakta oss på annat sätt.

Nätnyttoersättningen ska enligt ellagen motsvara dels värdet av den minskning av energiförluster som produktionsanläggningen bidrar med, dels värdet av den reduktion av nätföretagets avgifter till andra elnätsföretag som produktionsanläggningen medför. Det innebär att ersättningen ofta varierar mellan olika år, olika elnätsföretag och olika produktionsanläggningar i samma elnät, bland annat beroende på hur mycket el som har producerats och när den har producerats.

Om du är osäker på hur ditt elnätsföretag beräknar nätnyttoersättningen kan du läsa mer på deras webbplats eller kontakta dem.

Skicka in ansökan så snart som möjligt men senast inom 2 år

Vi får enligt ellagen bara pröva ansökningar två år efter att du har fått ett skriftligt ställningstagande, till exempel en faktura, från elnätsföretaget. Det innebär att om du i mars 2021 fick en faktura från ditt elnätsföretag som visade hur stor nätnyttoersättning du skulle få för februari 2021 kan du ansöka om prövning av ersättningen för februari 2021 senast i mars 2023.

Ei ser över hur vi prövar tvister

Två av Ei:s beslut om nätnyttoersättning har överklagats till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten kom under 2023 fram till att besluten ska återförvisas till Ei eftersom delar av den metod som användes för att beräkna nätnyttoersättningen ansågs vara schabloniserad på ett missvisande sätt.

Därför arbetar vi nu med att se över metoden och ta fram ett nytt sätt att beräkna ersättningen på. Ei arbetar så fort som möjligt men innan en ny metod har tagits fram kommer prövningar att ta längre tid än vanligt.

Så här gör du för att begära prövning av nätnyttoersättningen

  1. Enklast är att fylla i Ei:s blankett, men det går också bra ansöka om prövning på annat sätt. Här hittar du blanketten Ansökan om prövning av ersättning vid inmatning av el till elnätet - Nätnyttoersättning Pdf, 742.5 kB.
  2. Om du vill kan du bifoga kopia på underlaget som du fått från elnätsföretaget, exempelvis en faktura, eller annan information som du anser är av betydelse för ärendet.
  3. Skicka in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Elproducent som begär prövning måste själv äga produktionsanläggningen (privatperson) eller vara firmatecknare för företaget som äger produktionsanläggningen, alternativt har en fullmakt som bifogas till oss.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL