Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 11:07:12

Konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet

Konsumenterna kan göra stor nytta för elsystemet genom att bli mer flexibla i sin elanvändning, men de är samtidigt inte välrepresenterade i dialogen om efterfrågeflexibilitet. Därför inledde Ei ett arbete med att förbättra dialogen med och om konsumenterna under 2020. Nu växlar vi upp det arbetet med projektet Konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet.

Konsumenterna har stor potential att bidra till ett samhällsekonomiskt effektivt och välfungerande förnybart elsystem genom sin efterfrågeflexibilitet, det vill säga att elanvändaren är flexibla i sin efterfrågan på el.

Insikten om hur viktigt det är med elkonsumenternas vilja och förmåga att bidra med efterfrågeflexibilitet har ökat markant senare år, bland annat till följd av kapacitetsbegränsningar i elnäten och höga elpriser.

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar därför aktivt med att få mer kunskap om konsumenternas kunskap, drivkrafter, preferenser och beteenden

Konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet

Ei har i uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden (SFS 2016:742 Länk till annan webbplats.) och jobbar brett med frågan i en mängd projekt och uppdrag. Bland annat genom EFFEKT-dialogen som syftar till att lyfta frågor och finna lösningar tillsammans med branschen.

Under 2020 inledde Ei även ett arbete med att förbättra dialogen med och om konsumenterna. Arbetet började med en kartläggning av olika metoder för kunddialog som DNV utförde på uppdrag av Ei, se rapporten Metoder som identifierar kunders uppfattning och drivkrafter i samband med regel- och policyutveckling Pdf, 2.7 MB..

Nu fortsätter vi arbetet med projektet

Konsumentperspektiv på efterfrågeflexibilitet som med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder syftar till att beskriva:

  • Nulägesbilden för hushållskonsumenters bidrag med, samt möjligheter, incitament och hinder för att bidra med efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.
  • Nulägesbilden för marknadsaktörernas arbete med, samt incitament och hinder för att aktivt främja hushållskonsumenters möjligheter att bidra med efterfrågeflexibilitet på elmarknaden.
  • Nyckeltal som kan användas för att beskriva nulägesbilden (punkt 1 och 2 ovan) och dess utveckling över tid.
  • Lärdomar från processen med att inhämta den data som ligger till grund för underlaget.

En del av arbetet genomförs som ett konsultuppdrag

Ei har gett IVL Svenska Miljöinstitutet ett konsultuppdrag att under hösten 2022 genomföra intervjuer, enkäter och beslutsexperiment med hushållskonsumenter och marknadsaktörer, samt leverera en slutrapport i början av 2023.

Målet är att få ny kunskap som är aktuell och direkt användbar i Ei:s arbete med att främja ökad efterfrågeflexibilitet. Bland annat kommer den kunskap som konsultstudien resulterar i att användas i arbetet med regeringsuppdraget som handlar om att främja ett mer flexibelt elsystem.

Tack alla hushållskonsumenter och marknadsaktörer som delar med sig

Vi vill tacka alla hushållskonsumenter och marknadsaktörer som deltar i intervjuer, enkäter och/eller beslutsexperiment.

Ni bidrar med värdefull kunskap.

Kontaktuppgifter
Isak Öhrlund
Analytiker
Slutkundsmarknader

016-542 91 58