Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-18 12:51:30

IKN - förordningen

IKN-förordningen är den författning som innebär att till exempel en ledning eller ett ledningsnät inom ett bostadshus inte kräver nätkoncession (tillstånd).

IKN-förordningen är en fullständig lista på elledningar och elnät som inte kräver nätkoncession (tillstånd).

Förordning 2007:215 om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 1997:857 Länk till annan webbplats.

Undantagen i IKN-förordningen gäller automatiskt, men det går att begära ett bindande besked, där Ei ger ett bindande besked i frågan om en ledning eller ett ledningsnät omfattas av undantag från kravet på nätkoncession eller inte.

Det finns inget krav om att begära bindande besked, eftersom IKN-förordningens undantag gäller direkt. Utan ett bindande besked är det däremot innehavaren av ledningen som står risken för att ledningen kräver nätkoncession.

Läs mer om bindande besked

IKN-förordningen är en fullständig lista på de situationer där ledningen eller ledningsnätet inte kräver nätkoncession (tillstånd).

IKN-förordningen ger inte utrymme för en allmän skälighetsbedömning i fråga om undantag ska medges. Förhållandena i det enskilda fallet måste omfattas av någon av undantagsbestämmelserna.

Läs mer om undantagen i IKN-förordningen

Vissa av bestämmelserna är formulerade så att fler exempel på anläggningar än de som direkt räknas upp i bestämmelsen kan omfattas, men det ska fortfarande röra sig om samma typ av verksamhet.

Vissa ledningar kan däremot omfattas av mer än ett undantag.

Läs mer om undantagen i IKN-förordningen

Om en ledning eller ett ledningsnät inte omfattas av undantag i IKN-förordningen, så kan det krävas en ny anslutning till det koncessionerade nätet eller att nätkoncession söks för den aktuella ledningen.

I det fallet nätkoncession krävs och en anslutning därmed behövs till elnätet med nätkoncession är det fastighetsägaren som ansvarar för att elanslutningen följer ellagens krav. Det framgår av förvaltningsrättens dom i mål nr 5103-15 Pdf, 4.3 MB..

Inledande bestämmelser i IKN-förordningen

Förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 1 §

I förordning (2007:215 Länk till annan webbplats.) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857 Länk till annan webbplats.) finns bestämmelser om undantag från kravet på nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857).

Internt nät 2 §

Med internt nät avses en eller flera starkströmsledningar som innehavaren använder för överföring av el för egen räkning.

Starkströmsledningar behöver som huvudregel vara ett internt nät för att kunna undantas från kravet på nätkoncession. Ett internt nät är enligt 2 § IKN-förordningen en eller flera ledningar som innehavaren använder för överföring av el för egen räkning.

I vissa fall är det tillåtet att överföra el till andra. Här kan du läsa mer om undantagen i förordningen. Överföring måste ske åtminstone delvis till den som är innehavaren av ledningsnätet för att det ska räknas som ett internt nät. Se Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 februari 2018 i mål nr 5246–17 Pdf, 757.6 kB..

Överlåtelse av driften av nätet 3 §

Det är möjligt att uppdra åt någon annan att ansvara för driften av ett internt nät.

Om någon annan än innehavaren av en ledning eller ett ledningsnät ansvarar för driften anses fortfarande överföringen av el ske för egen räkning.

Att driften av ett internt nät överlåts påverkar inte nätkoncessionsinnehavarens ensamrätt till överföring av el för någon annans räkning inom koncessionsområdet eller dennes möjligheten att bygga ut lokalnätet.

Om den som innehar exempelvis en industrianläggning överlåter äganderätten av det interna nätet till ett annat företag kommer däremot den nya innehavaren av nätet att överföra el för någon annans räkning, vilket inte omfattas av detta undantag.

När någon annan sköter driften är den som har industrianläggningen och som har det interna nätet inom området för industrianläggningen samma juridiska person.

Överföring av el för någon annans räkning 4 §

På ett internt nät som används utan stöd av nätkoncession i enlighet med denna förordning (2022:1391 Länk till annan webbplats.) får överföring av el för någon annans räkning endast ske i enlighet med 23 och 24 §§.

Kontaktuppgifter
IKN
IKN-gruppen svarar på frågor om icke koncessionspliktiga nät

016-16 27 00

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL